Bilgisayar Mühendisleri Odası

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 24 Mart 2012 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Olağan Genel Kurulu ve 2 Haziran 2012 tarihinde TMMOB 42. Olağan Genel Kurulunda alınan kararla kurulmuştur. 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olan BMO, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları ve şehir plancılarını örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Kısaltma BMO
Kuruluş 2 Haziran 2012
Merkez Necatibey Cad. No:88/7, Ankara ,Türkiye[1]
Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU[2]
Üyelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Resmî site www.bmo.org.tr/

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezunları bünyesinde barındıran BMO'nun bugünkü üye sayısı 5.000'in üzerindedir. Odanın merkezi Ankara'dadır. İllerde temsilcilik açma çalışmaları 2012 sonu itibarıyla devam etmektedir.

Odanın işlev ve işleyişine dair esaslar BMO Ana Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

Kuruluş süreci

Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ilk mezunlarını 1981 yılında verdi. TMMOB yönetimi, ilk bilgisayar mühendislerinin hangi odaya kaydolacağı konusunda kararsız kaldı. Yazılımla uğraşanlar Fizik Mühendisleri Odası'na (FMO'ya), donanımla uğraşanlar ise Elektrik Mühendisleri Odasına (EMO'ya) yönlendirildi.

BMO için ilk adım 1987'de atıldı. Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanları, BMO'nun kurulması için TMMOB'ye dilekçe verdi. TMMOB yönetimi, TMMOB yönetmelikleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda üye sayısının yetersizliğinden ötürü BMO'nun kurulması koşullarının oluşmadığı sonucuna vardı. 1987'de FMO'nun 4, EMO'nun ise 5 bilgisayar mühendisi üyesi vardı.

1991'de BMO'nun kurulması yeniden gündeme geldi. Bu dönemde, yoğun bir örgütlenme çalışması yürütüldü. Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplantılar yapıldı; yüzlerce bilgisayar mühendisi BMO'nun kurulmasını desteklemek için EMO'ya üye oldu. 1992'deki TMMOB Genel Kurulunda, bilgisayar mühendislerinin EMO'da örgütlenmeleri, FMO'nun bilgisayar mühendislerinin kayıtlarını EMO'ya devretmesi kararı alındı.

1994'te yapılacak genel kurullarda "BMO'nun kurulması kararı"nın alınabilmesi için EMO'da Bilgisayar Mühendisleri Örgütlenme Komisyonu kuruldu, bu amaçla çalışmalar yapıldı. Ancak bilgisayar mühendisleri, 1994'teki genel kurullar öncesinde yaptıkları yoğun tartışmalarda, ulaşılan örgütlenme düzeyinin yetersiz olduğu sonucuna vararak BMO kurulması önergesinin EMO Genel Kuruluna sunulmasından vazgeçti.

1994 sonrasında bilgisayar mühendisleri, EMO içinde çeşitli komisyonlarda çalışmayı sürdürdü. EMO'nun yönetim kurullarında yer aldılar. 2000'li yıllarda bilgisayar mühendislerinin sorunları katlanarak büyümekteydi. EMO içerisinde yürütülen özverili çalışmalar bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesi için önemli bir aşamaydı; ancak yeterli olamadı.

Bilgisayar mühendislerinin sayısı her geçen yıl artmaktaydı. Bunun yanında,

  • mesleğin kapsamının belirsizliği ve meslek alanlarının tanımsız oluşu,
  • bilişim sektöründe pek çok disiplinin var oluşu ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan karmaşa,
  • sektörde üretim sürecinin yanlış yönetimi ve denetimden yoksun oluşu,
  • her kente üniversite, her üniversiteye bir Bilgisayar Mühendisliği bölümü anlayışıyla açılan, akademik ve teknik altyapıdan yoksun Bilgisayar Mühendisliği bölümleri; buna ek olarak ucuz işgücü ordusuna katılmak üzere bekleyen teknoloji fakülteleri ve uzaktan eğitim mezunları,
  • diplomaların değil sertifikaların egemenliği ve meslektaşlarımızın sertifikalara mahkûmiyeti,
  • kamusal yararı temel alan bilişim politikalarının eksikliği,
  • işsizliğin ve işsiz kalma korkusunun gerçeklik haline gelmesi,
  • çalışma koşullarının günden güne ağırlaşması,

bilgisayar mühendislerinin mesleklerini gerektiği gibi yerine getirmesini engelliyordu. Bilişim sektöründe, bu duruma çalışandan ve halktan yana tutum alarak müdahale edecek bir örgütün boşluğu ivedi bir gereksinim olarak kendini göstermekteydi.

2004'e gelindiğinde, bilgisayar mühendislerinin EMO çalışmalarında daha etkin yer almasının ve BMO kuruluş çalışmalarının yolunu açan Meslek Dalı Komisyonları kuruldu. 2006'da önce Ankara'da başlayan, sonra başta İstanbul ve İzmir olmak üzere EMO'nun diğer şubelerine yayılan bilgisayar mühendislerinin odalaşma süreci, geçen altı yılda ilmek ilmek örüldü. Bu süre boyunca bilgisayar mühendisleri, EMO yönetim kurullarında, sempozyumlarda, yayın çalışmalarına etkin rol alarak BMO için gereken altyapı çalışmalarını yapmanın yanında BMO kadrolarını da oluşturdu.

Özelikle 2006 sonrasında EMO üyesi bilgisayar mühendislerinin örgütlenme/odalaşma çalışmaları daha kurumsal bir kimliğe kavuştu ve bu çalışmalar EMO şubelerinde oluşturulan Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonları (MDK'ler) ve EMO merkezi düzlemindeki Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) tarafından yürütülmeye başlandı.

2008'le birlikte MEDAK çalışması, artık EMO içerisinde ayrı bir oda -daha doğru bir deyişle oda içerisinde oda- yapısına evrilmeye başladı. Bir tür oda simülasyonu olarak değerlendirilebilecek bu dönemde, MEDAK ve MDKler, oda/şube birimlerini simüle edecek alt çalışma komisyonları oluşturdu ve örgütsel olarak kendi kendisine yetebilecek bir yapıya, bir odaya dönüşme çabasına girdi.

Böylece, 80'lerden bugüne taşınan birikim, yapılan tartışmalar ve örgütlenme pratikleri, Bilgisayar Mühendisleri Odası için gerekli koşulların ve kadroların oluştuğunu; BMO’nun artık kendisini bir zorunluluk olarak ortaya koyduğunu gösterdi. Temmuz 2011’e gelindiğinde odanın kurulması, MEDAK düzleminde resmi olarak karara bağlandı ve bu karar kamuoyuyla paylaşıldı.

MEDAK, bu kararın EMO örgütlülüğü içerisinde tartışılması amacıyla EMO koordinasyon toplantılarında sunumlar yaptı; merkez ve şube yönetim kurulları bilgilendirildi. Odalaşma çalışmalarının, EMO'nun desteğiyle ülke geneline yayılması sağlandı. Çalıştaylar düzenlendi; imza kampanyası başlatıldı ve Teknokentlerde, üniversitelerde, kurumlarda, EMO şubelerinde açılan stantlarla, yapılan toplantılarla ve toplanan imzalarla bilgisayar mühendislerinin sürecin bir parçası/öznesi olması için çalışıldı. "Neden ve nasıl bir oda istiyoruz?" sorusuna yanıt niteliğindeki Bilgisayar Mühendisleri Odası Kuruluş Raporu hazırlandı; girişimin ilkesel ve kuramsal temeli oluşturuldu. Bir yandan oda içerisinde ve dışarısında örgütlenme çalışmaları yürütülürken diğer yandan mevzuat/yönetmelik hazırlıkları başlatıldı. Odalaşma sürecinin akademik ayağını oluşturmak için Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanlarıyla buluşuldu, bölüm başkanlarına BMO için çağrı yapıldı.

MEDAK, 2012 Ocak-Şubat döneminde düzenlenecek EMO şubelerinin genel kurullarında, "BMO’nun kuruluşunun Martta düzenlenecek EMO Genel Kuruluna taşınması"nın oylanması için önerge vermeyi kararlaştırdı. 14 EMO şubesinin 12'sinin genel kuruluna katılındı, önergeler verildi. Bu önerge, 10 şubenin desteğini aldı. Şube genel kurullarının ardından, 24 Mart 2012'de gerçekleştirilen ve bilgisayar mühendislerinin "24 Mart'ta 24. Oda" söylemiyle katıldığı EMO Genel Kurulunda, BMO kurulması kararının TMMOB Genel Kuruluna taşınması için MEDAK tarafından verilen önerge, EMO delegelerinin büyük desteğiyle kabul edildi.

2 Haziran 2012'de, TMMOB Genel Kurulunda saat 14.30'da BMO’nun kurulması görüşülmeye açıldı. Saat 16:00'da yapılan oylamada, 23 Odanın yoğun desteğiyle 24. oda BMO kuruldu.

Amaçları

Odanın amaçları BMO Ana Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

Yayınlar

BMO'yu oluşturan Bilgisayar Mühendisleri Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından farklı zamanlarda EMO'nun yayınlarında Bilişim alanında yayınlar gerçekleştirdiler.

BMO'nun 2011 yılında başlayan son kuruluş çalışmasında oda kuruluşu konulu ilk yayın çalışması Ekim 2011 tarihli EMO Ankara Şubesi tarafından yayınlanan BMO Kuruluş Raporu'dur.

BMO kurulduktan sonra, üyeleri ve halka yönelik olarak ilk yayın girişimini, odanın Basın Yayın ve Sosyal Medya Komisyonu çalışmaları ile yayınlanması hedefiyle Bilgisayar Mühendisliği Dergisi yayın hayatına başlamıştır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.