Yahudi mitolojisi

Yahudi mitolojisi, Yahudi kültüründe varolan masal ve efsaneleri tanımlamak, Yahudi dininin kutsal ve geleneksel anlatılarını belirtmek için kullanılan bir terimdir[1]. Yahudi mitolojisi sadece Hristiyan ve İslam din ve kültürlerini değil aynı zamanda evrensel kültür üzerinde de büyük ölçüde etkili olmuştur. Eski Ahit ve İbranice diğer kutsal metinler Yahudi mitolojisinin temel kaynaklarını oluşturmaktadır.

Nuh tufabı, Yağlıboya tablo Edward Hicks, 1846 Philadelphia Sanat Müzesi
Cennet Jan Brueghel ve Pieter Paul Rubens
        
Yahudilik

Tevrat

Pentateuch adıyla da bilinen Eski Ahit’in ilk beş kitabının (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye) adı olup, Musa’ya inmiştir ve Yahudilerce kutsal sayılmaktadır. Gelenekçi Yahudiler ve bazı Protestan gruplar Tevrat’ın tamamen Tanrı vahyi ile yazıldığına inanmaktadır. İslam inancına göre Musa’ya vahiy edilen tevratin orijinalliği bozulmuştur.

Yahudilerin kökeni

Yahudilerin atalarının İbrahim oğlu İshak ve torunu Yakup olduğuna inanılmaktadır. İsrail adıyla da bilinen Yakup’un 12 oğlunun (Ruben, Simeon, Levi, Yuda, Zebulun, İsakar, Dan, Gad, Aşer, Naftali, Yusuf ve Bünyamin) Yahudi halkını meydana getiren 12 kabilenin kurucusu olduğuna inanılmakta ve Yakup’un torunu olduklarından İsrailoğulları olarak adlandırılmaktaydılar[1].

Talmud

Ortodoks Yahudiliğin sözlü kanun ve geleneklerini (Mişna ve Gemara) içeren yazılı koleksiyonun adıdır. MS. 2 yüzyılda yaşamış Yuda Hanasi adlı hahamın, Tevrat’ın toplumsal yaşamın düzenmesi konusundaki boşluklarını doldurmak amacıyla yazdığı kitap dört bölümden oluşmaktadır[1]:

  • 1. Gemara ‘hukuk’
  • 2. Mişna
  • 3. Mişna’da bulunmaya maddeler
  • 4. Midraşim ‘Yorumlar’

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016. ss.1212-1213 ISBN 978-605-8389199

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.