Saadettin Camii

Saadettin Camii, Kütahya'nın Pirler Mahallesi'nde bulunan cami.

Saadettin Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 1236-1244 arası
Durum Etkin
Özellikler
Minare sayısı 1

Vakfiyelerde Seâdet Camii olarak geçse de son tamir kitabesinde "Saadettin Camii" olarak yazıldığından dolayı bu isimle anılır. Caminin bulunduğu yerde ilk olarak Hezâr Dînârî'nin bir mescidi bulunuyordu (1236-1244). 1697 ile 1699 seneleri arasında Anadolu Eyaleti valiliğinde bulunan mirimirandan Ömer Paşa tarafından bu mescit genişletilerek ve yenilenerek iki katlı[1] yaptırılmış ve Ömer Paşa camiye bazı dükkanlar vakfetmiştir.

1699'da cami Anadolu Valisi Alo Paşa'nın valiliği esnasında meydana gelen bir yangında yanmış ve 1824 senesinde Anadolu valisi Burdurlu Derviş Mehmed Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.[2]

Saadettin Camii 1866 senesinde yine yanmış olduğundan 1870'te Kütahya Mutasarrıfı İşkodralı zade Hasan Hakkı Bey'in (Hasan Hakkı Paşa) zamanında ahalinin bağışlarıyla iki katlı ve bu defa kârgir olarak bina edildi ve altına da vakıf dükkanları yaptırıldı.[3]

Kütahya'nın Fatihi olarak bilinen ve bu caminin yerinde bulunan mescidin de banisi olan Hezâr Dînârî'nin kabri minare yakınlarında bulunmaktadır.[4][5][6]

Özellikleri

Caminin iki kapısı vardır: Büyük Bedesten'e karşı olan kapısının üzerinde kitabe bulunur.[7] İmadüddin Hezâr Dînârî'nin getirtmiş olduğu "Dînar Suyu", caminin kıble tarafındaki kapısunın yanındaki kapıdan girilen bodrum kısmında bulunan sakahânededir. Hezâr Dînârî Sakahânesi'nde 1798 tarihli bir de çeşme kitabesi bulunmaktadır.

Galeri

Kaynakça

  1. İşbu malûmat 1211 hicret senesinde (1796) Anadolu Valisi Alo Paşa'nın valiliği esnasında cami mütevellisi Karamanî zade Ahmet Efendi'nin mahkemei şeriyye sicilindeki vesikasından öğrenilmiştir
  2. Seâdet Camii vakfiyesinden: Hezar dînar mescidi şerifi üzerine mebni Seadet camii denmekle arif camii şerif mukaddema külliyen muhtarik olup Anadolu valisi Derviş Paşa hazretleri kendi malinden olmak üzere ahşap olarak müceddeden bina ve vaz ve ihya ve camii şerif işbu tarihten dört sene mukaddem külliyen muhterik olup derunı şehirde ve çarşıda... bulunduğu için şehir ve köy ahalisinin bağışlarıyla iki katlı olarak yapılmıştır
  3. Hâlen Anadolu valisi veziri mealisimîr sadrı esbak devletlû, inâyetlû, merhametlû elhaç Derviş Mehmed Paşa yesserallahü mayüridümayeşa hazretlerinin medinei Kütahya'da müceddeden bina ve ihyasına muvaffak oldukları Seâdet Camii şerifine vakfolunmak üzere vaz' buyurdukları eşyadırki zikrolunur 1240 (1824) Bu eşya Kur'anı Kerim, halı, şamdan ve sairedir. (Kütahya mahkemei şer'iyye sicillerinden)
  4. Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 139
  5. Güner, H. Kütahya Camileri, 1964, s, 55
  6. Saadettin Camii 1870 tarihli kitabesi
  7. Uzunçarşılı, İsmail, H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 138-139
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.