Pirizade İbrahim Hayrullah Bey

Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1859-1934) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı.

1859 yılında İstanbul'da çok köklü Pirizade ailesine doğdu. Babası Şura-yı Devlet muhakemat dairesi başkanı ve Şeyhülislam Pirizade Mehmed Sahip Molla (1838-1910), annesi ise Hekimbaşızade Fahrünisa Hanım'dı. Ayrıca büyük dedeleri arasında iki aded şeyhülislam bulunmaktadır. Rüşdiye Mektebi'nde Arapça, Farsça, fenn-i hesab ve coğrafya okudu. Daha sonra da Mekteb-i Hukuk’u bitirdi[1].

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan İbrahim Hayrullah Bey II. Meşrutiyet'in ilanından sonra hızla devlet yönetiminde yükseldi. 1909 yılının Eylül ayında Selanik Valiliğine getirildi[2]. 1912 yılının Ocak ayında da İstanbul Valisi oldu. 1913 yılında gerçekleştirilen Bâb-ı Âli Baskını'nda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin devlet yönetimini eline geçirmesi üzerine Adliye Nazırı oldu. 1917 yılının Şubat ayına kadar bu görevi yürüten[3] İbrahim Hayrullah Bey 3 Mayıs 1916-22 Ocak 1917 tarihleri arasında Adliye Nazırlığı görevinin yanı sıra Şura-yı Devlet reisliği de yaptı. Aynı zamanda Mayıs 1916-Şubat 1917 tarihleri arasında Evkaf nazırı görevini yürüttü ve Şubat 1917'da Meclis-i Ayan üyesi de oldu. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'un işgali üzerinde işgal güçleri tarafından 28 Mayıs 1919 tarihinde Malta'ya sürgüne gönderildi.

1934 yılında öldü.

Kaynakça

  1. "1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri, Fethi Gedikli, Danıştay Web sitesi". 20 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011.
  2. Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999.
  3. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Adliye ve Mezâhip Nezareti'nde Bürokratik Reform, Erkan TURAL, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2008
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.