Pavlus’un Galatyalılara mektubu

Yeni Ahit
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Mektuplar

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler · Yakub · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Apokalips
Vahiy Kitabı

Pavlus'un Galatyalılara mektubu ya da kısaca Galatyalılar, Yeni Ahit'in bölümlerinden ve Pavlus'un mektuplarından biri. İsa'nın havarilerinden Pavlus tarafından, Yahudileştirme yanlısı bir grup tarafından rahatsız edilen bazı erken dönem kiliselere yazılmış edebî bir mektuptur.[1] Bahsi geçen grup Hıristiyanlığa geçenlere, sünnet vs. gibi uygulamalarla Musa'nın Yasalarına uymalarını telkin ediyordu.[1] Pavlus'un havarilik iddiasını yalanlıyor ve öğretilerine karşı çıkıyordu.[1] Pavlus mektubunda İsa'nın gerçek bir havarisi ve öğrencisi olduğunu şiddetle savunur ve bunu yaparken oldukça kapsamlı otobiyografik bilgiler verir.[1]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 "The Letter of Paul to the Galatians." Britannica.com. Erişim: 5 Ocak 2015
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.