Nakşibendilik

Abdulhalik-ıl Güjdevani'nin tespit ettiği "On Bir" tarikât düstûru

1) Vukûf-ı Zamanî
Anlamı; her an kendini yoklamak ve zamanı iyi değerlendirmektir. Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.
2) Vukûf-ı Adedî
Anlamı; zikir sayısına dikkat etmek ve uymaktır. Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.
3) Vukûf-ı Kalbî
Anlamı; kalbin daima zikr-i ilâhî ile meşgul olmasıyla kalbin kontrol edilebilmesidir. Kalbi uyanık tutmak gerekir.
4) Hûş der-dem
Anlamı her alınan ve verilen nefeste manen uyanık bulunmaktır. Nefes alıp verirken, gaflette olmamak..
5) Nâzar ber-kadem
Anlamı Gözün ayak ucuna bakarak yürünmesi, fuzûli (boş) bakışlardan muhafazasıdır. Başkasına değil, kendine bakmalıdır..
6) Sefer der-vatan
Halktan ayrılıp Hakk'a gitmesidir.
7) Halvet der-encümen
Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.
8) Yâd kerd
Anlamı; kalbin zakir hale gelmesi, yani dil ve kalp zikrini birleştirmektir. Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.
9) Bâz geşt
Anlamı; matlub ve maksudun ancak Allah rızası olmasıdır. Zikirle Allah'a dönüş, vuslât düşünülmelidir.
10) Nigâh-daşt
Anlamı; nefsani ve şeytani vesveselerden korunmaktır. Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.
11) Yâd-daşt
Anlamı; kendini daima Allah'ın huzurunda bilmektir. Masivâyı bırakarak, sadece Allah'ı düşünmektir.

Daha kesin yapısal Nakşibendi tarikâtı oluşumu ise Seyyid Emîr Kulal ile başlamıştır. Görünüm tarafından oluşumu, ardılların arasındaki hiyerarşi, başöğretmen mürşid, temsilciler halifeler, öğrenciler müridler, ve taraftarlar muhibler ya da muhlisler olarak sıralanır.

Râbıta ve Teveccüh

 • Râbıta: Arapça "rabt" kökünden türemiş, sözlükte 'birleştirmek, bitiştirmek, iliştirmek ve bağlamak' anlamlarına gelmektedir (Râbita'tul Kurra: Kuran Hafızları Cemiyeti-Birliği).

Tasavvufta mürid'in, kendisini mürşidi ile yüz yüze gelmiş varsayıp ondan feyiz aldığını (ondan metafizik anlamda güç aldığını ya da nûrlandığını) zihninde canlandırması demektir.

 • Hatme: Muhammed'e salavat getirilerek, cemaat ile toplu halde yapılan bir halka zikridir.
 • Vird: Dil damağa yapıştırılarak belirli (ders olarak verilen) sayıda dil damaktan ayrılmadan kalben Allah denilerek nefsin durulmasını (terbiyesini) amaçlayan günlük ibadet.
 • Teveccüh: Teveccüh, yönelmek demektir. Bir tasavvuf terimidir.
 • Allah için yapılan her şey ibadettir.[1]

Nakşibendi Silsile-i saâdâtları

Palevi Nakşibendi Tarikâtı Silsilesi / Silsile-i Nakşibendi Hâlidi Palevi

Palevi kolunun ana silsilesidir. Şeyh Ali Septi'den itibaren halifelerin kendi silsileleri mevcuttur.

 1. Imâm ul-Enbiyâ Seyyidina Muhammed
 2. Ebu Bekri’s Sıddîk
 3. Salmân-ı Fârisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-i Bistamî
 7. Hâce Ebu’l Hasan Kharakânî
 8. Şeyh Ebû Aliyyini'l Fârmedî
 9. Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-Hemedânî
 10. Hâce Abdulhâlık Gucdevanî
 11. Hâce Ârif-i Rivgerî
 12. Hâce Mahmûd İncir-i Fağnevî
 13. Hâce Ali-i Râmitenî
 14. Hâce Muhammed Baba es-Semmâsî
 15. Hâce Şeyh Emir Külâl
 16. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî
 17. Şeyh Alaeddin Attâr
 18. Şeyh Yakub-u Çerhî
 19. Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr
 20. Şeyh Muhammed Zâhid
 21. Şeyh Derviş Muhammed es-Semerkandi
 22. Şeyh Hâce Muhammed Emkenekî
 23. Şeyh Muhammed Bâki Billah
 24. İmâm-ı Rabbânî Şeyh Ahmed Fâruk Serhendî
 25. Şeyh Muhammed Ma’sûm Serhendî
 26. Şeyh Muhammed Seyfüddîn-i Farukî
 27. Şeyh Nur Muhammed Bedvânî
 28. Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr
 29. Şeyh Abdullah ed-Dehlevî
 30. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
 31. Şeyh-ul Meşayih Seyyidina Ali Es-Sebdi Palevi Diyarbekiri
 32. Şeyh Mahmud Fevzi Efendi Palevi
 33. Şeyh Muhammed Said Efendi Palevi
 34. Şeyh Ali Rıza Efendi Palevi
 35. Şeyh Muhammed Emin Efendi Palevi

Dağıstan Nakşîbendî-Mûceddîdî Khâlidîye-Mahmûdîye Altın Zincir-Silsilesi

Yukarıdaki tablodaki (K) : Hâlidî ve (H) : Hakkânî sütûnlarında yer alan Hazrat Mevlânâ Zia-ûd Dîn Muhammad Khâlid-î Bağdâdî’den sonra farklılaşan bir silsile olup aşağıdaki sırayı izler.

 1. Imâm ûl-Enbiyâ Seyyîdna Muhammed
 2. Ebu Bekri’s-Sıddiyk
 3. Salmân-ı Fârisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-î Bistamî
 7. Ebû’l Hasan Kharakânî
 8. Ebu Ali Farmedi
 9. Yusuf Hemedani
 10. Abdu’l-Halık Gucdüvani
 11. Hace Arif Rivegeri
 12. Mahmud İncir Fagnevi
 13. Hâce Azîzan Ali Râmitenî
 14. Muhammed Baba Semasi
 15. Seyyid Emir Külal
 16. Hazret Muhammed Bahaüddin Nakşibend
 17. Hâce Alaaddin-i Attar
 18. Yakub Çerhi
 19. Hâce Ubeydullah Ahrar
 20. Hâce Muhammed Zahid
 21. Derviş Mehmed
 22. Muhammed Hacegi Emkengi
 23. Hâce Muhammed Bakibillah
 24. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi
 25. Hâce Muhammed Masum
 26. Şeyh Seyfüddin Arif
 27. Muhammed Nurü’l-Bedvani
 28. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can
 29. Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Ghulam Ali Dehlevî
 30. Hazrat Mevlânâ Zia-ûd Dîn Muhammad Khâlid-î Bağdâdî (1779 - 1826 Miladî)
 31. Ismail al-Kurdumeri,
 32. Muhammad Salih Şirvani,
 33. Ibrahim Kudkashani,
 34. Haji Yunus Afandi Lalali ad-Daghestani, ( - 1277 Hicrî)
 35. Mahmud Afandi ad-Daghestani,
 36. Jabrail Afandi ad-Daghestani,
 37. Abdurrahman Haji Asawi ad-Daghestani,
 38. Hasan Hilmi Afandi ad-Daghestani, (1852-1937 Miladî)
 39. Muhammad Ya`sub ad-Daghestani,
 40. Humayd Afandi Handiqi ad-Daghestani, (1868-1952 Miladî)
 41. Husenil Muhammad Afandi `Uribi ad-Daghestani, (1862-1967 Miladî)
 42. Muhammad Arif bin Hasan Hilmi al-Kahibi ad-Daghestani, (1900-1977 Miladî)
 43. Muhammad Sa`adu Hajj Afandi Batlukhi ad-Daghestani, (1915-1995 Miladî)
 44. `Abdul Hamid Afandi al-Inkhi ad-Daghestani,
 45. Hamzat Afandi Tlaqi ad-Daghestani,
 46. Muhammad Afandi Khuchadi ad-Daghestani,
 47. Badrudin Afandi al-Botlikhi ad-Daghestani,
 48. Shaykh Said Afandi al-Chirkawi ad-Daghestani, (1937- Miladî)
 49. `Abdujalil Afandi ad-Daghestani, (1949 - Miladî)

Türbe ve resimler

Bibliyografya

 • Şecere-i Nakşibendiye-i Halidi Palevi (Palevi-Nakşibendi)
 • İki Ğavs’ı Enam, Seyid Ali Es-Sebti, Seyyid Ahmed El Kurdi, Mehmet İhsan Hattatzade
 • Tasavvuf Yolunda Manevi Cihad, Muhammed İhsan Oğuz, Oğuz Yayınları

Dış bağlantılar

Kaynakça

 1. "Sufism in Central Asia" (PDF). 4 Kasım 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2009.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.