Mehmed Tahir Münif Paşa

Mehmed Tahir Münif Paşa veya kısaca Münif Paşa (1830-1910), Osmanlı devlet adamı.

Gaziantep'te doğdu. Memleketinde, Mısır'da ve Şam'da tahsil yaptı. 1854'te Elçilik İkinci Katibi olarak Berlin'e gitti. Orada hukuk, felsefe ve fizik okudu. Berlin'de elçi bulunan Kemal Paşa tarafından himaye edildi. Dönüşte Babıali Tercüme Odası'na girdi, 1860 yılında bir hudut meselesi için Hersek'e gitti, aynı sene Ticaret Mahkemesi İkinci Reisi oldu. Ceride-i Havadis kâtipliğini yaptı, İngilizce öğrendi, 1862'de Babıali Birinci Mütercimi oldu; 1867'de Zaptiye Müsteşarı, 1868'de Divan-ı Temyiz Reisi, 1869'da Maarif Meclisi Reisi, 1872'de Tahran Elçisi, 1877'de Maarif Nazırı, iki ay sonra Ticaret Nazırı, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazırı oldu. 1879'da Vezir rütbesi aldı, Meclis-i Sıhhiye-i Fevkalade Reisliğine memur edildi, 1884'te üçüncü defa Maarif Nazırı oldu ve 1888'de nazırlıktan ayrıldı. Mekteb-i Hukuk'ta hukuka giriş ve hukuk felsefesi dersleri verdi.[1]

Kurduğu Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'yi ve Mecmua-i Fünun dergisini (1862) Abdülaziz kapattı. II. Abdülhamid'in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Dergisini tekrar çıkardı, dergide "yıldız böceği" dediği için dergi ikinci defa kapatıldı.[2] Ruznamei Ceridei Havadis'te yazdı. Yazılarında bilimci idi. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire'den çeviriler yaptı. Eserleri: Muhaveratı Hikemiyye, Telhisi Hikmeti Hukuk, Hikmeti Hukuk, Dasitani Ali Osman, İlmi Servet.[3]

Kaynakça

  1. Ali Adem Yörük, Mekteb-i Hukuk'un Kuruluşu ve Faaliyetleri, 2008, s. 73.
  2. Ansiklopedik Sözlük, Milliyet Y., 1967, c. 3, s. 1414.
  3. Abdülbaki Güçlü, Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ümit Hüsrev Yolsal, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Y., 2002, s. 1451.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.