Latîfî

Latîfî, Kastamonu doğumlu 16. yüzyıl divan edebiyatı şairi. Asıl adı Abdüllatif'tir.

Öğrenimini tamamladıktan sonra, kâtiplik göreviyle İstanbul, Belgrad, Mısır ve Rodos'ta bulundu. 1582 yılında Mısır'dan Yemen'e giderken bindiği geminin batması sonucu öldü.

Latîfî, on civarında eser yazmıştır ve en meşhurları Evsâf-ı İstanbul ve Tezkiretü'ş-Şuara isimli mensur eserlerdir. Tezkiretü'ş-Şuara, Anadolu sahasında Sehi Bey'inkinden sonra bu türde yazılan ikinci eserdir. Eser, bir ön söz, üç bölüm ve bir sonuçtan meydana gelir. Latîfî, eserinde şairler hakkında objektif davranmıştır.

Eserleri

  • Tezkiretü'ş-şuara
  • Evsaf-ı İstanbul
  • Fusul-i Erbaa
  • Nazmü'l-cevahir
  • Sübhatü'l-uşşak
  • Enisü'l-Fusaha
  • Evsaf-ı İbrahim
  • Esma'ü Süveri'l-Kur'an

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.