Lala Şahin Paşa

Lala Şahin Paşa, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda hizmetleri geçmiş bir komutan.

Vakfiyesi

1348 tarihli Bursadaki hayratı ile ilgili vakfiyesinde babasının adı Abdülmuin olarak görülür. Lala Şahin Paşa'nın Bolu 'nun Alpagut köyünde 795 Hicri tarihli zaviye vakfiyesinde baba adı Şahin Lala bin Izzeddin şeklinde kaydedilmiştir. Tahrir defterlerinde ise Umur Bey oğlu Şahin Bey şeklinde kaydedilen Lala Şahin Paşa'nın babası veya dedesi, Osman Gazi'den çağdaşı olarak ilk defa bahsetmiş olan Bizanslı tarihçi Pachymeres'in eserinde Amouroi şeklinde kaydedilen bir Türk Gazisidir.

I. Murad ve Lala Şahin Paşa

Umur (Ali) oğlu Lala Şahin Paşa, şehzadeliğinde Sultan I. Murad'a lalalık ettiğinden dolayı bu isimle ün kazanmıştır.

Rumeli'nin fethi

Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'nın vefatı üzerine Rumeli'ye gönderilen şehzade Murad ile beraber fetihlere devam eden Lala Şahin Paşa, Orhan'ın da vefatıyla Sultan Murad'ın hükümdar olması üzerine, beylerbeyi yani ordu komutanı olarak atanmış, Edirne'yi ve daha sonra Filibe ile Zağra'yı almıştır.

Haçlılar ve Lala

Birinci Murâd Hanın İzmit ve Bursa sancak beyliklerinde maiyyetinde bulunan Lala Şâhin, Rumeli’de fetihlerin başlaması üzerine Süleymân Paşanın emrinde vazîfe aldı. Çorlu ve Lüleburgaz’ın fetihlerinde bulundu. Birinci Murâd Hanın, sultan olmasıyla kendisine beylerbeyilik verildi. Bundan sonra, ordu kumandanı olarak vazife yaptı. 1361’de Edirne’nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zağra’yı fethetti. 1361’de kurulan yeniçeri ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364’te müttefik Balkan Haçlı ordusuna karşı Sırpsındığı Harbini mahiyetindeki Hacı İlbey kazanmıştır. 1366’da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekâta kumandanlık edip, Bulgaristan’daki Samaku ve İhtiman’a akın yaptı. Kırk kilise (bugünkü Kırklareli), Vize, Samaku, İhtiman feth edildi. Lala Şâhin Paşa, 1368’de Çandarlı Halil Paşanın vezîr-i âzam olmasıyla, vezirliğe getirildi. Sırp-Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371’de Samaku Meydan Muhârebesine yine aynı târihte Haçlı ordularına karşı Çirmen’de kazanılan harpte bulundu. 1372’de Rumeli’ndeki Firecik ve havâlisinin fethine memur edilince, Bizans’ın içine girecek kadar harekâtlar yaptı. 1373’te ilk Makedonya fütuhâtına katıldı. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfirye kasabaları ve şehirleri fethedildi.

Bıraktığı eserler

Orhan Gazi zamanında, 1348 tarihinde, Bursa'da medrese, Kirmasti'da (Mustafakemalpaşa) cami ve zaviye vakfetmiştir.

İsmi günümüzde Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin ismi ile yaşamaktadır.Ayrıca, Yunanistan'ın İskeçe ilinde Şahin adlı bir köy bulunur. Bu köyün ismi de Lala Şahin Paşa'ya ithafen verilmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.