Kip

Örnekler
  • geldi
  • gidecekti
  • yazmışsa
  • okuyor
  • bakmalı

Kip, dilbilgisinde bir fiilin kök veya gövdesinin zaman, yargı veya niyete göre girdiği geçici kalıp. Kip, bir fiilin haber veya dilek kipi eklerinden birini almış hâlidir.

Kip halindeki bir fiilde şahıs eki olmak zorunda değildir. Şahıs eki almamış kipler genellikle ilgili fiilin 3. tekil şahıs çekimi ile aynıdır:

Fiil çekiminde kipe şahıs ekleri de eklenir:

Haber kipleri

Haber kipleri bir fiilin (eylemin) hangi zaman aralığında (geçmişte, şu anda, gelecekte veya geniş zamanda) gerçekleştiğini bildirir. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırır. Bu nedenle haber kiplerine zaman kipleri de denir. Ekleri: -ecek, -r, -di, -miş, -yor olan zaman kipleri beşe ayrılır:

Geniş zaman

-ir ve -er ekleriyle oluşturulur:

Gelecek zaman

-ecek ve -acak eki ile oluşturulur:

Şimdiki zaman

i-yor ve -mekte ekleri ile oluşturulur:

Görülen (bilinen) geçmiş zaman

-dı-di-du-dü-tı-ti-tu-tü ekleri ile oluşturulur:

Duyulan (öğrenilen) geçmiş zaman

-miş-mış-muş-müş ekleri ile oluşturulur

Dilek kipleri

İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Dilek kipleri dörde ayrılır:

Emir kipi

Emir kipinin eki yoktur ancak şahıs eki alabilir. Emir kipinde çekilen bir fiilde yalnızca fiil kökü ve şahıs eki bulunur. Bütün dillerde bu kip, âcil durumlarda da kullanıldığından fiilin en kısa şeklidir. 1. tekil (ben) ve çoğul (biz) için çekimi yoktur:

Gereklilik kipi

Türkçede -malı -meli ekleriyle oluşturulur.

İstek kipi

Türkçede -a, -e ekleriyle oluşturulur.

Dilek-şart (koşul) kipi

Türkçede -se,-sa ekiyle oluşturulur.

Çekimli fiiller

Çekimli fiil, kip halindeki bir fiilin herhangi bir şahıs ekiyle ifade edilmiş halidir:

Çekimli bir fiilde sırayla şu üç bölüm bulunur:

  1. Fiil kök veya gövdesi
  2. Kip eki
  3. Şahıs eki

Kip ekleri, fiil kökünden sonra gelerek ona zaman mânâsı veya tasarlanan, istenen bir hareketle ilgili mânâ kazandırır. Sadece kip eki almış olan bir fiil, o fiilin üçüncü tekil şahıs için çekilmiş haliyle aynıdır:

Bu kuralın bir tek istisnası vardır. Emir kipinin kip eki olmadığı için yalın haldeki kök, emir kipinin 2. tekil şahıs çekimi ile aynıdır:

Çekim örneği:

Şahıs Çekimi
1. tekil çalış-ı-yor-um
2. tekil çalış-ı-yor-sun
3. tekil çalış-ı-yor
1. çoğul çalış-ı-yor-uz
2. çoğul çalış-ı-yor-sunuz
3. çoğul çalış-ı-yor-lar

Bir çekimli fiilde iki kip eki de bulunabilir. Bu tür fiillere bileşik zamanlı fiiller denir.

Birleşik zamanlı fiiller

Birleşik zamanlı fiiller iki kip eki almış fiillerdir.

Hikâye kipi ile oluşturulanlar

Ana kipin sonuna -di ekleyerek oluşturulur:

Rivâyet kipi ile oluşturulanlar

Ana kipin sonuna -miş ekleyerek oluşturulur:

Şart kipi ile oluşturulanlar

Ana kipin sonuna -se ekleyerek oluşturulur:

Emir kipinin bileşik zamanı yoktur. İstek ve dilek-şart kiplerinin şartı yoktur. Görülen geçmiş zamânın ise rivâyeti yoktur.

Diğer dillerde kipler

Altay ve Ural dillerine dâhil olmayan dillerde kipler genellikle kelimenin sonlarına gelen eklerle oluşturulmazlar. Türkçedeki bâzı kipler, meselâ Hint-Avrupa dillerinde yoktur. Hint-Avrupa dillerinden Almancada istek kipi (Almanca: optativ) incelenecek olursa, Türkçede tek başına bir cümleyi oluşturan geleyim kelimesi, Almancaya şu şekillerde tercüme edilebilir:

Başka bir örnek:
Yunanca: εἰ γὰρ πορεύοισθε

, Latin harflerle: ei gar poreuoisthe, Türkçe: „Seyahat etseydiniz ya!“.

Sümerce gibi bâzı dillerde dilek-şart kipi, birinci tekil şahıs için başka şekilde oluşturulmaktadır:

Kişi Örnek(Sümerce) Tercümesi
1. ga-na-b-dug Ona söyleyeceğim.
2./3. ḫe-mu-ù-zu Öğreneceksin.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.