Kerimüddin Alişir

Kerimüddin Alişîr (ö. 1264, Konya), Selçuklu askeri, Muzaffereddin bin Alişîr'in oğlu, Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu I. Yakub Bey'in babası.[1]

Kerimüddin Alişir Selçuk ümerasındandır. IV. Kılıç Arslan zamanında Pervâne Muineddin Süleyman kendisine karşı koyanları II. İzzeddin Keykavus taraftarlığı ile itham ederek İlhanlılar'a birer birer katlettirmiştir. Selçuklu şehzadeleri arasındaki taht mücadelerine karşı olan Kerimüddin Alişîr de Konya'da o meydanda Moğol kumandanı Alıcak tarafından 1264 senesinde öldürülmüştür.[2]

Kaynakça

  1. Varlık, Mustafa Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt, 14, sayfa, 33
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 26-27
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.