Kara Fazlî

Saraçzâde Kara Fazlî (d. İstanbul; ö. 1563, Kütahya), 16. yüzyıl şairi.

Çağdaşları arasında "Kara Fazlî" olarak meşhur olan şairin asıl adi Ali veya Mehmed'dir.[1] Babasının saraçlık mesleği yapmasından dolayı "Saraçzâde" lakabıyla da anılmıştır. Meşhur Balıkesirli Zâtî'nin yetiştirmelerindendir.[2] Kanûni Sultan Süleyman'ın şehzadelerine divan kâtipliği yaptı. 1561'de 60.000 akçe zeametle reîsü'l-küttâb oldu. Sultan II. Selim'in maiyetinde Kütahya'da bulunurken 1563 senesinde öldü.[3]

Eserleri

  1. Hümâ ve Hümâyûn: Mesnevî
  2. Lehcetü'l-Esrâr: Mesnevî
  3. Nahlistan: Nazım ve nesir
  4. Gül ü Bülbül: Mesnevî

Kaynakça

  1. Tezkiretü'ş-Şuarâ, İü Ktp., TY, nr.171, vr 262a
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 251, 252
  3. Tezkire, Nuruosmaniye Ktp. nr. 3724, vr. 116b
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.