Hasan Sırrı Bey

Örikağasızade Hasan Sırrı Bey (1861 - 1939) II. Abdülhamid döneminde yetişen ve kırk yıla yakın devlet hizmetinde bulunmuş idareci ve eğitimci.

II. Abdülhamid döneminde Mâbeyn-i Hümâyun mütercimliği yapmış, Maarif Nezareti ve Rüsumat Emaneti mektupçuluğu görevlerinde bulunmuş, Darülmuallimin ve Mekteb-i Hukuk'ta dersler vermiştir. Divan şairi Ahmet Nafiz Paşa'nın oğlu, yazar Nahid Sırrı Örik'in babasıdır.

Hayatı

1882 yılında Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Aynı yıl maaşsız olarak Hariciye Nazırlığı Tahrirat-ı Hariciye Kalemi mülâzımlığı (stajyerliği) ile göreve başladı ve ek görev olarak Erkek Muallim Mektebi'nde coğrafya dersleri verdi. 1884 yılında Yıldız Sarayı tercümanlığına atandı.

1887 yılında İstanbul Hukuk Mektebi'nde tarih-i umumî öğretmeni oldu. 1891 yılında Maarif Nazırlığı mektupçuluğuna, daha sonra Zat İşleri Başkanlığına tayin edildi. 1893 yılında Darülfünun Devletler Hukuku Müderrisi, 1903 yılında Şurâ-yı Devlet Tazminat Dairesi üyesi, 1904 yılında Rüsumat Emâneti Mektupçusu, 1907 yılında Rüsumat Emini ve 1909 yılında Rüsumat Umum Müdürü oldu. 1919 yılında emekliye ayrıldı.

Shakespeare'in Türkler, İslâmiyet ve Yahudilerle ilgili hakaret dolu cümlelerini ve sözlerini hafifleterek ya da çıkararak tercüme ettiği iki eser, duru bir Türkçe ve dikkatlice yapılmış olmaları bakımından önem taşımaktadır.

Eserleri

Anı
Çeviriler
Diğer

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.