Hükûmet

Hükûmet, Bakanlar Kurulu, Kabine, Devlet Yönetimi[1], Yürütme ya da Yürütüm[2]; bir devletin yönetimi ve yönetimden sorumlu küme. Hükûmet, politik bir aygıt içindeki görevliler tarafından politika ve kararların uygulanması sürecidir. Aynı zamanda bağlayıcı politik kararların alınmasından sorumlu görevlilerden oluşmuş kümeye de hükûmet denir.

Tarihteki hükûmetlerin neredeyse hepsinin başında monarklar ya da imparatorlar bulunurdu. Çağdaş toplumların çoğunda, hükûmetlerin başında, iktidarı kalıtım yoluyla edinmeyen, uzmanlık ve niteliklerine dayanarak seçilen ya da atanan görevliler bulunmaktadır. Bazı monarşilerde hükümdara ilaveten atanmış veya seçilmiş bir hükûmet de bulunabilir.

Hükûmet biçimleri

Bu liste eksiktir, genişleterek yardımcı olabilirsiniz.
Kavram Tanım
SosyalizmBütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu, genellikle tek parti ile yönetilen ülkelerdir.
KomünizmYönetici sınıfların olmadığı, sınıfsız ve sınırsız bir siyasal yaşam formu
TeokrasiDinî bir elit tarafından yönetim.[3]
TotalitarizmNeredeyse her yönden kamusal ve bireysel yaşamı düzenleyen totaliter bir hükûmet tarafından yönetim.
FaşizmFaşizm, radikal otoriteryen milliyetçi bir siyasi ideolojidir. Millet üzerinde dejenerasyona sebep olduğu düşünülen veya millî kültüre uyum sağlamayan yabancı tesirleri defetmeyi hedefler.
AristokrasiAristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükûmet şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.

Kaynakça

  1. Türk Dil kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57af2716c9adb7.91441335, Erişim Tarihi: 14.08.2016
  2. Dil Derneği, Erişim Tarihi:14.08.2016
  3. American 1793
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.