Giritli Sırrı Paşa

Giritli Sırrı Paşa (d. 1844 - ö. 1895), 19. yüzyılda çeşitli Osmanlı vilayetlerinde valilik yapmış olan bir devlet adamı, yazar, şair. Leyla Saz'ın kocası, mimar Vedat Tek'in babasıdır.

1844 yılında eşraftan Helvacızade Salih Tosun Efendi'nin oğlu olarak Girit adasında Kandiye'de doğdu. Dini ağırlıklı bir şekilde süren öğrenim hayatı sonrasında memuriyete Girit adasında başladı. Bazı vezirlere diva kâtipliği yaparak başladığı devlet hizmeti içinde Yanya, Aydın, Prizren ve Tuna'da mektupçu muavinliği ve mektupçuluk görevlerinden sonra zamanla valiliğe yükseldi. Trabzon, Kastamonu, Ankara, Sivas, Diyarbekir ve Bağdat'ta valilikler yaptı. Yazışmalarını (Mektubat), Kur'an tefsirlerini ve şiirlerini yayınladı. 1895 yılında öldü.

Eserleri

 • Mektubat
 • Nakd ül-kelam fi akaid il-İslâm‎ (Kelam ilmi)
 • Ru’yet-i Bârî Hakkında Risâle
 • Şerhu Akâid ve Haşiyelerinin Tercümesi
 • Ara üʼl-milel‎ (Mezhepler tarihi hakkında)
 • Rûh
 • Ahsenü'l-kasas Sûre-i Yusuf aleyhisselam (3 cilt)
 • Nurü’l-Hüda Limen İstehda (Dinler Tarihi)
 • Sırr-ı Furkan, Tefsir-i Sure-i Furkan (2 cilt)
 • Sırr-ı İnsan, Tefsir-i Sure-i İnsan
 • Sırr-ı Kur'an tercümesi
 • Sırr-ı Meryem=(Tefsir-i Sure-i Meryem)
 • Tabakat ve Adab-ı Müfessirin (Biyografi)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 • Giritli Sırrı Paşa, haz. Ahmet KÖKSAL, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.