Fonksiyonel grup

Organik kimyada fonksiyonel grup, içinde bulundukları moleküllerin karakteristik kimyasal tepkimelerinden sorumlu belli atom gruplarıdır. Aynı fonksiyonel grup aynı veya benzer kimyasal tepkimere girer, ait olduğu molekülün büyüklüğünden bağımsız olarak.

Aşağıda en yaygın fonksiyonel grupların bir listesi bulunmaktadır. Bu formüllerde R ve R' sembolleri bir alkil grubunu temsil eder.

Temel biyolojide sözü geçen gruplar için temel fonksiyonel gruplar listesine bakınız.

Kimyasal sınıf Grup Formül Yapısal formül Önek Sonek Örnek
Asil halojenür Haloformil RCOX haloformil- -oyl halojenür
Asetil klorür
(Etanoyl klorür)
Alkol Hidroksil ROH hidroksi- -ol
Metanol
Aldehit Aldehit RCHO okso- -al
Asetaldehit
(Etanal)
Alkan Alkil RH alkil- -an
Metan
Alken Alkenil R2C=CR2 alkenil- -en
Etilen
(Eten)
Alkin Alkinil RC≡CR' alkinil- -in
Asetilen
(Etin)
Amid Karboksamid RCONR2 karboksamido- -amid
Asetamid
(Etanamid)
Aminler Birincil amin RNH2 amino- -amin
Metilamin
(Metanamin)
İkincil amin R2NH amino- -amin
Dimetilamin
Üçüncül amin R3N amino- -amine
Trimetilamin
4° amonyum iyonu R4N+ amonyo- -amonyum
Kolin
Azid Azid RN3 azido- alkil azid
Fenil azid
(Azidobenzen)
Azo bileşikleri Azo
(Diimid)
RN2R' azo- -diazen
Metil turuncu
(p-dimetilamino-azobenzensülfonik asit)
Tolüen türevi Benzil RCH2C6H5
RBn
benzyl- 1-(substituent)tolüen
Benzyl bromür
(1-Bromotolüen)
Karbonat Karbonat ester ROCOOR alkil karbonat
Karboksilat Karboksilate RCOO

karboksi- -oat
Sodyum asetat
(Sodyum etanoat)
Karboksilik asit Karboksil RCOOH karboksi- -oik asit
Asetik asit
(Etanoik asit)
Siyanatlar Siyanat ROCN Siyanato- alkil siyanat
Tiosiyanat RSCN tiyosiyanato- alkil tiyosiyanat
Disülfür Disülfür RSSR' alkil alkil disülfür Sistamin
(2,2'-Ditiyobis(etilamin))
Eter Eter ROR' alkoksi- alkil alkil eter
Dietil eter
(Etoksietan)
Ester Ester RCOOR' alkil alkanoat
Etil bütirat
(Etil bütanoat)
Haloalkan Halo RX halo- alkil halojenür
Kloroetan
(Etil klorür)
Hidroperoksit Hydroperoksi ROOH hidroperoksi- alkil hidroperoksit
Metil etil keton peroksit
İmin birincil ketimin RC(=NH)R' imino- -imin
İkincil ketimin RC(=NR)R' imino- -imin
birincil aldimin RC(=NH)H imino- -imin
İkincil aldimin RC(=NR')H imino- -imin
İmid İmid RC(=O)NC(=O)R' imido- -imid
İsosiyanür İzosiyanür RNC izosiyano- alkil izosiyanür
İzosiyanatlar İzosiyanat RNCO isosiyanato- alkyl izosiyanat
Metil izosiyanat
İsotiosiyanat RNCS izotiyosiyanato- alkil izotiyosiyanat
Alil izotiyosiyanat
Keton Karbonil RCOR' keto-, okso- -on
Metil etil keton
(Butanon)
Nitrat Nitrat RONO2 nitrooksi-, nitroksi-

alkil nitrat


Amil nitrat
(1-nitrooksipentan)
Nitril Nitril RCN siyano-

alkannitril
alkil siyanür


Benzonitril
(Fenil siyanür)
Nitrit Nitrosooksi RONO nitrosooksi-

alkil nitrit


Amil nitrit
(3-metil-1-nitrosooksibutan)
Nitro bileşiği Nitro RNO2 nitro-  
Nitrometan
Nitroso bileşiği Nitroso RNO nitroso-  
Nitrosobenzen
Peroksit Peroksi ROOR peroksi- alkil peroksit
Di-tert-butil peroksit
Benzen türevi Fenil RC6H5 fenil- -benzen
Kümen
(2-fenilpropan)
Fosfin Fosfino R3P fosfino- -fosfan
Metilpropilfosfan
Fosfodiester Fosfat HOPO(OR)2 fosforik asit di(substituent) ester di(substituent) hydrojenfosfat DNA
Fosfonik asit Fosfono RP(=O)(OH)2 fosfono- substituent fosfonic asit
Benzilfosfonik asit
Fosfat Fosfat ROP(=O)(OH)2 fosfo-
Gliseraldehit 3-fosfat
Piridin türevi Piridil RC5H4N
4-pyridil
(pyridin-4-il)

3-pyridil
(pyridin-3-il)

2-pyridil
(pyridin-2-il)

-pyridine
Nikotin
Sulfür RSR' di(substituent) sülfür
Dimetil sülfür
Sülfon Sülfonil RSO2R' sülfonil- di(ornatık) sülfon
Dimetil sülfon
(Metilsülfonilmetan)
Sülfonik asit Sülfo RSO3H sülfo- substituent sülfonik asit
Benzensülfonik asit
Sülfoksit Sülfinil RSOR' sülfinil- di(ornatık) sülfoksit
Difenil sülfoksit
Tiyol Sülfhidril RSH merkapto-, sülfanil- -tiol
Etantiyol
(Etil merkaptan)

Fonksiyonel grupların isimlerini alkanlarınkiyle birleştirmek organik bileşikleri isimlendirmek için güçlü bir adlandırma sistemi yaratır.

Fonksiyonel grupların hidrojen olmayan atomları birbirleriyle ve molekülün geri kalanı ile kovalent bağlarla bağlıdır. Atomlar grubu molekülün kalan kısmıyla iyonik kuvvetle bağlanmışsa bu atom grubu çokatomlu iyon veya kompleks iyon olarak adlandırmak daha doğrudur. Bu atom gruplarına toplu olarak radikal denir, serbest radikal terimi bundan türetilmiştir.

Fonksiyonel grubun bağlı olduğu karbona alfa karbon denir.

Fonksiyonel gruplar organik moleküllerin omurgalarına bağlı olurlar. Molekülün özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini belirlerler. Fonksiyonel gruplar karbon omurgadan daha az kararlıdır ve kimyasal tepkimeye girmeye daha eğilimlidirler.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.