Fonksiyonel grup

Organik kimyada fonksiyonel grup, içinde bulundukları moleküllerin karakteristik kimyasal tepkimelerinden sorumlu belli atom gruplarıdır. Aynı fonksiyonel grup aynı veya benzer kimyasal tepkimere girer, ait olduğu molekülün büyüklüğünden bağımsız olarak.

Aşağıda en yaygın fonksiyonel grupların bir listesi bulunmaktadır. Bu formüllerde R ve R' sembolleri bir alkil grubunu temsil eder.

Temel biyolojide sözü geçen gruplar için temel fonksiyonel gruplar listesine bakınız.

Kimyasal sınıf Grup Formül Yapısal formül Önek Sonek Örnek
Asil halojenürHaloformil RCOX haloformil--oyl halojenür
Asetil klorür
(Etanoyl klorür)
AlkolHidroksil ROH hidroksi--ol
Metanol
AldehitAldehit RCHO okso--al
Asetaldehit
(Etanal)
AlkanAlkil RH alkil--an
Metan
AlkenAlkenil R2C=CR2 alkenil--en
Etilen
(Eten)
AlkinAlkinil RC≡CR' alkinil--in
Asetilen
(Etin)
AmidKarboksamid RCONR2 karboksamido--amid
Asetamid
(Etanamid)
Aminler Birincil amin RNH2 amino--amin
Metilamin
(Metanamin)
İkincil amin R2NH amino--amin
Dimetilamin
Üçüncül amin R3N amino--amine
Trimetilamin
4° amonyum iyonu R4N+ amonyo--amonyum
Kolin
Azid Azid RN3 azido-alkil azid
Fenil azid
(Azidobenzen)
Azo bileşikleri Azo
(Diimid)
RN2R' azo--diazen
Metil turuncu
(p-dimetilamino-azobenzensülfonik asit)
Tolüen türevi Benzil RCH2C6H5
RBn
benzyl- 1-(substituent)tolüen
Benzyl bromür
(1-Bromotolüen)
Karbonat Karbonat ester ROCOOR alkil karbonat
Karboksilat KarboksilateRCOO

karboksi--oat
Sodyum asetat
(Sodyum etanoat)
Karboksilik asit KarboksilRCOOH karboksi--oik asit
Asetik asit
(Etanoik asit)
Siyanatlar SiyanatROCN Siyanato- alkil siyanat
TiosiyanatRSCN tiyosiyanato- alkil tiyosiyanat
DisülfürDisülfür RSSR' alkil alkil disülfür Sistamin
(2,2'-Ditiyobis(etilamin))
EterEter ROR' alkoksi- alkil alkil eter
Dietil eter
(Etoksietan)
EsterEster RCOOR' alkil alkanoat
Etil bütirat
(Etil bütanoat)
HaloalkanHalo RX halo-alkil halojenür
Kloroetan
(Etil klorür)
Hidroperoksit Hydroperoksi ROOH hidroperoksi- alkil hidroperoksit
Metil etil keton peroksit
İmin birincil ketimin RC(=NH)R' imino--imin
İkincil ketimin RC(=NR)R' imino--imin
birincil aldimin RC(=NH)H imino--imin
İkincil aldimin RC(=NR')H imino--imin
İmidİmid RC(=O)NC(=O)R' imido- -imid
İsosiyanürİzosiyanür RNC izosiyano- alkil izosiyanür
İzosiyanatlar İzosiyanatRNCO isosiyanato- alkyl izosiyanat
Metil izosiyanat
İsotiosiyanatRNCS izotiyosiyanato- alkil izotiyosiyanat
Alil izotiyosiyanat
KetonKarbonil RCOR' keto-, okso--on
Metil etil keton
(Butanon)
NitratNitrat RONO2 nitrooksi-, nitroksi-

alkil nitrat


Amil nitrat
(1-nitrooksipentan)
NitrilNitril RCN siyano-

alkannitril
alkil siyanür


Benzonitril
(Fenil siyanür)
NitritNitrosooksi RONO nitrosooksi-

alkil nitrit


Amil nitrit
(3-metil-1-nitrosooksibutan)
Nitro bileşiği Nitro RNO2 nitro- 
Nitrometan
Nitroso bileşiği NitrosoRNO nitroso- 
Nitrosobenzen
Peroksit Peroksi ROOR peroksi- alkil peroksit
Di-tert-butil peroksit
Benzen türevi Fenil RC6H5 fenil--benzen
Kümen
(2-fenilpropan)
FosfinFosfino R3P fosfino--fosfan
Metilpropilfosfan
Fosfodiester Fosfat HOPO(OR)2 fosforik asit di(substituent) ester di(substituent) hydrojenfosfat DNA
Fosfonik asitFosfono RP(=O)(OH)2 fosfono- substituent fosfonic asit
Benzilfosfonik asit
FosfatFosfat ROP(=O)(OH)2 fosfo-
Gliseraldehit 3-fosfat
Piridin türevi Piridil RC5H4N
4-pyridil
(pyridin-4-il)

3-pyridil
(pyridin-3-il)

2-pyridil
(pyridin-2-il)

-pyridine
Nikotin
Sulfür RSR' di(substituent) sülfür
Dimetil sülfür
Sülfon Sülfonil RSO2R' sülfonil- di(ornatık) sülfon
Dimetil sülfon
(Metilsülfonilmetan)
Sülfonik asitSülfo RSO3H sülfo- substituent sülfonik asit
Benzensülfonik asit
Sülfoksit Sülfinil RSOR' sülfinil- di(ornatık) sülfoksit
Difenil sülfoksit
Tiyol Sülfhidril RSH merkapto-, sülfanil- -tiol
Etantiyol
(Etil merkaptan)

Fonksiyonel grupların isimlerini alkanlarınkiyle birleştirmek organik bileşikleri isimlendirmek için güçlü bir adlandırma sistemi yaratır.

Fonksiyonel grupların hidrojen olmayan atomları birbirleriyle ve molekülün geri kalanı ile kovalent bağlarla bağlıdır. Atomlar grubu molekülün kalan kısmıyla iyonik kuvvetle bağlanmışsa bu atom grubu çokatomlu iyon veya kompleks iyon olarak adlandırmak daha doğrudur. Bu atom gruplarına toplu olarak radikal denir, serbest radikal terimi bundan türetilmiştir.

Fonksiyonel grubun bağlı olduğu karbona alfa karbon denir.

Fonksiyonel gruplar organik moleküllerin omurgalarına bağlı olurlar. Molekülün özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini belirlerler. Fonksiyonel gruplar karbon omurgadan daha az kararlıdır ve kimyasal tepkimeye girmeye daha eğilimlidirler.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.