Filimona mektup

Yeni Ahit'in Bölümleri
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Mektuplar

Romalılar
1. Korintliler · 2. Korintliler
Galatyalılar · Efesliler
Filipililer · Koloseliler
1. Selanikliler · 2. Selanikliler
1. Timoteos 2. Timoteos
Titus · Filimon
İbraniler · Yakub
1. Petrus · 2. Petrus
1. Yuhanna · 2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Apokalips
Vahiy Kitabı

Filomona mektup, yeni ahitte yer alan Pavlus'un mektuplarından en kısa olanıdır. Mektup kendisini İsanın tutsağı olarak tanımlayan Pavlus tarafından kilise önderlerinden Filimona yazılmıştır. Mektupta Pavlus tutukluluğu sırasında tanıştığı kaçak köle Onisimos'un affını ister.

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.