Filimon'a Mektup

Filimon'a Mektup ya da kısaca Filimon, Yeni Ahit'te yer alan Pavlus'un mektuplarından en kısa olanıdır. Mektup kendisini İsa'nın tutsağı olarak tanımlayan Pavlus tarafından Kilise önderlerinden Filimon'a yazılmıştır. Mektupta Pavlus tutukluluğu sırasında tanıştığı kaçak köle Onisimos'un affını ister.

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.