Eski Latince

Eski Latince (aynı zamanda İlk Latince ya da Arkaik Latince olarak bilinir) Klasik Latin Çağı'nda, yani milattan önce 75 yılına kadar kullanılan Latin dilidir.

Ses Bilimi

Latince dilinin ses bilimdeki özelliklerinden biri sözcüklerin genel olarak -os ve -om ile (ilerleyen zamanlarda -us ve -um) bitiyor olmasıdır. Aynı zamanda "C" harfi hem C hem de G olarak kullanılmaktaydı. Bazı durumlarda kelimelerin sonundaki "s" harfi önüne "r" getirilerek değişime uğramıştır. Örneğin "honos" kelimesi "honoris" olarak değiştirilmiştir.

Bilinen Yazıtlar

 • Forum kitabesi (550 M.Ö.)
 • Duenos kitabesi (500 M.Ö.)
 • Castor-Pollux (500 M.Ö.)
 • Garigliano Bowl (500 M.Ö.)
 • Tibur pedestal (400 M.Ö.)
 • Senatusconsultum de Bacchanalibus (186 M.Ö.)
 • Lapis Satricanus
 • Vase Inscription from Ardea
 • Carmen Arvale
 • Carmen Saliare
 • Scipionum Elogia

Dilbilgisi

Birinci çekim (a)

Sonu "a" harfi ile biten kelimelerin çekimleri. Sonu a ile biten kelimeler genelde "dişil" kelimelerdir. Birçok Latin dilinde kelimeler eril, dişil ve yansız olarak ayrılırlar.

puella, –aī
kız f.
Tekil Çoğul
yalın hâl puellapuellai
hitap hâli puellapuellai
belirtme hâli puellampuellā
tamlayan hâli puellās/-es/-aipuellōm/ -āsom
yönelme hâli puellaipuellaīs/-eīs/ -abos
çıkma hâli puellādpuellaīs/-eīs/ -abos
bulunma hâli puellāpuellaīs/-eīs

İkinci çekim (o)

Sonu "o" harfi ile biten kelimelerin çekimleri. Sonu "o" harfi ile biten kelimeler ya eril ya da yansızdırlar.

campos, –oī
field, plain m.
saxom, –oī
rock, stone n.
TekilÇoğul TekilÇoğul
yalın hâl camposcampoīsaxomsaxa
hitap hâli campecampoīsaxesaxoī
belirtme hâli campomcampōssaxomsaxa
tamlayan hâli campoīcampōm/ -ōsomsaxoīsaxōm/ -ōsom
yönelme hâli campoīcampoīssaxoīsaxoīs
çıkma hâli campōdcampoīssaxōdsaxoīs/ -oes
bulunma hâli campōcampoīssaxōsaxoīs/ -oes

Hitap hâllerinin çoğul çekimleri iki şekilde yapılır: Bunun ilk kullanım şekli -ōm iken daha sonra Arkaik Latincede -ōsom olarak değişikliğe uğramıştır. Arkaik Latincedeki "r" harfinden "s" harfine değişimde olduğu gibi Klasik Latincedeki -ōrum şeklindeki bitişler daha sonra Arkaik Latincede -ōsom şekline dönüşmüştür.

Üçüncü çekim

Sonu "e" harfi ve "i" harfi ile biten üçüncü tip çekimler eril, dişil ve yansız bütün kelimeleri kapsamaktadır.

Regs –es
kral m.
Tekil Çoğul
yalın hâl regsreges
hitap hâli regsreges
belirtme hâli regemreges
tamlayan hâli regisregōm
yönelme hâli regeiregebos
çıkma hâli regeidregebos
bulunma hâli regeiregebos

Şahıs zamirleri

Kişi zamirleri Eski Latince eserlerinde en çok kullanılan dilbilgisi terimleridir. Belirtme ve çıkma hâllerinin çekimleri tam olarak birbirinin aynıdır.

Ego, ben Tu, sen Suī, o kendisi
yalın hâl ego tu -
belirtme hâli mēd tēd sēd
tamlayan hâli mis tis sei
yönelme hâli mihei, mehei tibei sibei
çıkma hâli mēd tēd sēd
Çoğul
yalın hâl nōs vōs -
belirtme hâli nōs vōs sēd
tamlayan hâli nostrōm, -ōrum, -i vostrōm, -ōrum, -i sei
yönelme hâli nōbeis, nis vōbeis sibei
çıkma hâli nōbeis, nis nōbeis sēd

Tamlama Zamirleri

Eski Latincede, tamlama zamirleri eserlerde sıkça ekullanılan kavramlardan biridir. Ancak birbirleriyle tutarsızlık göstermeleri bilginler tarafından daha sonra değiştirilmeleri ile sonuçlanmıştır.

queī, quaī, quod who, what
Eril Dişil Yansız
yalın hâl queī quaī quod
belirmte hâli quem quam quod
tamlayan hâli quoius, quoios quoia quoium, quoiom
yönelme hâli quoī, queī, quoieī, queī
çıkma hâli quī, quōd quād quōd
Çoğul
yalın hâl ques, queis quaī qua
belirtme hâli quōs quās quōs
tamlayan hâli quōm, quōrom quōm, quārom quōm, quōrom
yönelme hâli queis, quīs
çıkma hâli queis, quīs

Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zaman

Latincedeki fiil çekimleri arasında tutarsızlıklar bulunmasından dolayı kesin olarak kulanılan bir çekim türü bulunduğu söylenemez. Ancak Eski Latince oymaları üzerindeki eserlerden birçok Avrupa dili diyalekti ile çeşitli benzerlikler gözlenmektedir.

Şimdiki Zaman: Sum şimdiki Zaman: Facio
Eski Klasik Eski Klasik
TekilÇoğulTekilÇoğulTekilÇoğulTekilÇoğul
Birinci Şahıs som, esomsomos, sumossumsumusfac(e/ī)ofac(e)imosfaciofacīmus
İkinci Şahıs esesteīsesestisfac(e/ī)sfac(e/ī)teisfacisfacitis
Üçüncü Şahıs estsontestsuntfac(e/ī)d/-(e/i)tfac(e/ī)ontfacitfaciunt
Geçmiş Zaman: Sum Geçmiş Zaman: Facio
Eski Klasik Eski Klasik
TekilÇoğulTekilÇoğulTekilÇoğulTekilÇoğul
Birinci Şahıs fueifuemosfuifuimus(fe)fecei(fe)fecemosfecifecīmus
İkinci Şahıs fuisteifuisteīsfuistifuistis(fe)fecistei(fe)fecisteisfecistifecistis
Üçüncü Şahıs fued/fuitfueront/-eromfuitfuerunt(fe)feced/-et(fe)feceront/-eromfecitfecerunt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.