El-Kâfi

el-Kâfi tam adıyla el-Kâfî fî İlmi’d-Dîn (Arapça:الكافي في علم الدين), Küleynî tarafından kaleme alınan Şia'ya göre muteber addedilen dört hadis kitabından (Kütüb-i Erbaa) birisidir. Yirmi senede hazırlanan eserde 16.000 civarında hadis vardır. Kitapta yer alan rivayetlerin çoğu Ca'fer es-Sâdık'ın ve diğer imamların sözlerinden ibaret olup isnadlar çoğunlukla Muhammed'e aralıksız olarak ulaşmamakta, pek çok rivayetin uydurma olduğu iddia edilmektedir.[1]

Ayrıca bakınız

  • Prof. Dr. Cemal SOFUOĞLU, Hadis Tenkidi Yönünden el-Kafi Üzerine Bir İnceleme
  • Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY, Küleynî'nin El-Kâfî Adlı Eserinde Hz. Ali'yle İlgili Bazı Rivayetlerin Tenkit Ve Değerlendirilmesi

Kaynakça

  1. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 24,  sayfa: 148
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.