Devlet Arşivleri Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan devlet kurumu.

Devlet Arşivleri Başkanlığı
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 19 Ekim 1984) (1984-10-19)[1]
Önceki kurum
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Türü Arşiv
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Ankara
Yıllık bütçe 101.632.000 (2020)[2]
Yönetici(ler)
 • Prof. Dr. Uğur Ünal, Başkan
Alt birimler
 • Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı
  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
  Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Web sitesi devletarsivleri.gov.tr

1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu ile Cumhuriyet Arşivi, Osmanlı Arşivi ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarını kapsayan bir kurum olarak kuruldu.

Görevleri

Devlet Arşivleri Başkanlığının görevleri şunlardır:[3]

 • Devlet arşivlerine ilişkin esasları belirlemek, bunların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek.
 • Devlet ve kişilerin ulusal ve uluslararası haklarını belgelemek ve korumak.
 • Kamu, özel ve yurt dışı arşivlerinde bulunan devlet ve millet hayatını ilgilendiren belgeleri tespit ve tescil etmek, sertifikalandırmak, korumak, gerektiğinde satın alarak Devlet Arşivlerine kazandırmak, bunların tasnifini yaparak araştırmaya açmak.
 • Arşiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak veya laboratuvar hizmeti satın almak, bunların tamir, konservasyon ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak.
 • Arşivlerde gerçekleştirilecek mikrofilm ve dijitalleştirme faaliyetleri ile yenilikçi tekniklerin uygulanması alanında usul ve esasları belirleyerek rehberlik yapmak ve bu alanda koordinasyonu yürütmek.
 • Devlet Arşiv Ağını ve Devlet Arşivi Veri Merkezini oluşturmak, koordine etmek, araştırmaya açık bilgi ve belgeleri kullanıma sunmak.
 • Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirleyerek arşivlere erişimi artırmak.
 • Kâğıt ve elektronik ortamda oluşturulan arşiv belgelerinin her türlü güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemek.
 • Belge yönetimi ve arşivcilik alanında araştırma yapmak veya yaptırmak, rehberlik, eğitim ve sertifikasyon hizmetlerini sunmak, yerli, yabancı kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
 • Tarihî ve kültürel değeri olan arşiv belgelerini tanıtmak, yayın yapmak veya yaptırmak, arşiv müzesi kurmak, yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak.
 • Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet Birimleri

Devlet Arşivleri Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:[3]

 • Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanlığı.
 • Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı.
 • Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • Bilgi İşlem ve Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı.
 • Muhafaza ve Bakım Dairesi Başkanlığı.
 • Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı.
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Özel Kalem Müdürlüğü.

Tarihçe

Osmanlı Devleti (1846-1922)

Türkiye'de Modern anlamda arşivcilik konusunda ilk ciddi teşebbüs, dönemin maliye nazırı Safvetî Paşa'nın 1845'te Enderun'daki tarihî vesika ve defterleri bir tertip içine almaya çalışmasıdır. Tam manasıyla modern arşivcilik ise, 1846'da Hazine-i Evrak Nezaretinin kurulmasıyla başladı ve bugünkü Başbakanlık Devlet Arşivi'nin çekirdeğini teşkil etti. Aynı sene Bâb-ı Âlî'nin iç kısmında yüksekçe, rutubetsiz bir yer seçilerek ve özel olarak imal edilen tuğla ile bir bina yapıldı. Nezaretin başına Hazine-i Evrak Nazırı olarak sadaret mektupçusu Es-Seyyîd Hasan Muhsin Efendi tayin edildi. Devletin mühim işlerine ait mahrem sayılacak, devletin sırlarını ifşa etmeyecek şekilde emin memurların tayin edilmesi gerektiği karara bağlandı. Arşive dâhil olacak vesikaların tertibi ve arşivin çalışma tarzını belirten arşivcilik talimatını hazırladı. Bunu 1849'da Hazine-i Evrak Nizamnamesi adı ile yayınlayarak Türk arşivciliğini belli bir düzene soktu. Bu arşivde, her türlü anlaşmalar, padişah emirleri, iç ve dış meselelere ait yazışmalar, Divan-ı Hümayun defterleri (Bakanlar Kurulu Kararları), meclis takrirleri, mazbatalar, kanunlar ve benzeri devlet evrakı saklanıyordu. Nezaret, bir süre sonra Hazine-i Evrak Müdürlüğü unvanını aldı ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bu isimle devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti (1922-günümüz)

1922 senesinde İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı, İstanbul'da Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği kuruldu. 1923'te ismi Hazine-i Evrak Mümeyyizliği olarak değiştirildi. 1927'de Hazine-i Evrak Müdür Muavinliği adı altında Başvekâlet müsteşarlığına bağlandı. Mayıs 1933'te Teşkilat Kanunu gereğince, Ankara'daki Evrak Müdürlüğü ile İstanbul'daki Hazine-i Evrak Müdürlüğü, Başvekâlet Evrak ve Hazine-i Evrak Müdürlüğü adı altında birleştirildi. 1937'de Hazine-i Evrâk'ın adı Arşiv Dairesi Müdürlüğüne dönüştürüldü. 1943'te Başvekâlet Arşiv Umum Müdürlüğü kuruldu. 1976 yılında Başbakanlık Müsteşarlığına bağlı olarak Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Bu dairenin görevi, 3473 sayılı Kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden, Millî Mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Cumhuriyet dönemlerine ait arşiv malzemesini tespit etmek, arşiv disiplini esaslarına göre tanzim edip devletin ve ilim dünyasının hizmetine sunmaktır. 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlanarak adı "Devlet Arşivleri Başkanlığı" olarak değiştirildi.[4]

Ana Arşivler

Cumhuriyet Arşivi

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Millî Mücadele, TBMM hükûmeti ve Cumhuriyet dönemine ait, 3473 sayılı "Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan arşiv malzemesinin, tespiti, korunması, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda gerekli ilmi ve teknik hazırlık ve çalışmaları yerine getirmek ve denetlemekten sorumludur.

Osmanlı Arşivi

Osmanlı Devleti'nden intikal eden en zengin ve değerli arşiv malzemesi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndadır. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilâtı kuruluşlarından olan Divân-ı Hümâyûn, Bâb-ı Defterî ve Bâb-ı Âsafî (Bâb-ı Âli) ve bunların çeşitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve vesikaları ihtiva eden Başbakanlık Osmanlı Arşivi, sahip bulunduğu arşiv malzemesinin önemi itibarıyla, bu dönem için devlet arşivi vasfını taşımaktadır.[5]

Görev yapan genel müdürler

MüdürGörev BaşlangıcıGörev Bitişi
Hazine-i Evrak Mümeyyizi
1Mahmut Nedim Bey192523 Mayıs 1933
Hazine-i Evrak Müdürü
1Hıfzı Berkan23 Mayıs 193316 Şubat 1938
Arşiv Dairesi Müdürü
1Halid Altan16 Şubat 193829 Haziran 1943
Arşiv Umum Müdürleri
1Kenan Tuna29 Haziran 194328 Nisan 1956
1Prof. Dr. Halil Demircioğlu (vekil)28 Nisan 195618 Nisan 1960
1Midhat Sertoğlu18 Nisan 196015 Ağustos 1973
Arşiv Genel Müdürleri
1Fazıl Işıközlü15 Ağustos 197315 Ekim 1974
1Rukiye Bulut (vekil)15 Ekim 19743 Ocak 1975
1Feyyaz Gürkan3 Ocak 197528 Aralık 1978
1Prof. Dr. Nejat Göyünç (vekil)28 Aralık 197827 Ocak 1980
1Atilla Çetin (vekil)27 Ocak 198013 Mayıs 1980
1Lütfü Ergün (vekil)13 Mayıs 198030 Şubat 1981
1Bahaddin Alpkan (vekil)30 Şubat 198114 Mayıs 1985
Devlet Arşivleri Genel Müdürleri
1Haluk Pekar (vekil)14 Mayıs 198511 Mayıs 1987
1Prof. Dr. İsmet Miroğlu (vekil)11 Mayıs 198713 Şubat 1992
1İsmet Binark13 Şubat 19925 Ağustos 1997
1İsa Özkul5 Ağustos 19978 Eylül 2000
1Prof. Dr. Yusuf Sarınay8 Eylül 20005 Ocak 2012
1Prof. Dr. Uğur Ünal5 Ocak 201210 Temmuz 2018
Devlet Arşivleri Başkanları
1Prof. Dr. Uğur Ünal8 Ağustos 2018günümüz

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.