Derviş Paşa

Derviş Paşa (d.1560, Mostar - ö.27 Eylül 1603 Csepel Adası ) Osmanlı devlet adamı ve şairi

Hayatı

Bosna'dan devşirilip, II. Selim döneminde Enderun'a alınarak öğrenim gören, III. Murat döneminde has odaya alınıp, (1595/96) 'da doğancıbaşılığa kadar yükselen Derviş Paşa, III. Mehmet döneminde 1598/99'de Bosna beylerbeyliğine atanıp, 1599'da İstolni Belgrad'ın muhafızlığıyla görevlendirildi. Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Tuna Nehri'ndeki Csepel adasına çıkan ve çoğu celalilerden oluşan kuvvetlere komuta edip, 27 Eylül 1603'te yapılan Peşte Muharebesi'nde başıbozuk celalilerin kaçmasını engelleyemedi; yanındaki on kadar iç oğlanıyla düşmana saldırıp, çarpışarak öldü.

Derviş Paşa'nın mürettep bir divanı olup olmadığı bilinmemektedir. Tezkire ve mecmualarda, tarihlerde rastlanan şiirleri tasavvufla da ilgilendiğini göstermektedir. III. Murat'ın buyruğuyla Bennai'nin Şehname adlı mesnevisini Farsça'dan Muradname adıyla çevirmiştir.

Kaynakça

+ Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II s.329

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.