İstabur Seferi

İstabur Seferi ya da 1541 Budin Seferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1541'de Avusturya üzerine yapmış olduğu seferdir. Sultan Süleyman'ın 9. seferi olan İstabur Seferi, Osmanlı'nın zaferi ile bitmiştir.[1] Ferdinand, Macaristan'ı bırakma niyetinde değildi. Jan Zapolya'nın 1540 yılındaki ölümü üzerine Macaristan karışmaya başladı. Zapolya'nın eşi kocasının ölümünden önce bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Kraliçe Izabela Jagiellonka oğlu Sigismund'un Macar Kralı olması istirhamında bulunmuştu. Bu istirham üzerine Osmanlı Devleti, kendisine teminat vermişti. Jan Zapolya'nın ölüp yerine oğlu Sigismund'un geçmesini fırsat bilen Ferdinand Budin'i kuşattı. Sonuçta Macaristan'a yeni bir sefer yapılma mecburiyeti doğar.[2] Osmanlı hükümdarı, 1541 senesinin İlkbaharındaki hareketinden evvel, derhal Rumeli Beylerbeyi, arkasından da Sokullu Mehmed Paşa'yı gönderir. Bundan sonra da bizzat kendisi sefer için 20 Haziran 1541 tarihinde İstanbul'dan ayrılarak, sefere çıkar. Asıl ordunun yaklaşmakta olduğunu duyan Ferdinand kuvvetleri, bir gece gizlice kaçmak istedilerse de imha edilirler ve ordugahları da Türklerin eline geçer. Başkomutanları Rokendorf Komaran'da öldürülür.[3] Seferde I. Süleyman'a; Şehzade Selim, Şehzade Bayezid, Rumeli Kazaskeri Mehmet Ebussuud Efendi ve Vezir-i Azam Süleyman Paşa refakat etti.

İstabur Seferi

Süleyman ve küçük Sigismund'u gösteren bir minyatür
Tarih1541
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Taraflar
Osmanlı Devleti
Erdel
Macaristan Krallığı
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu
Avusturya Arşidüklüğü
Komutanlar ve liderler
Kanuni Sultan Süleyman
Izabela Jagiellonka
Sokullu Mehmed Paşa
Şarlken
I. Ferdinand
Güçler
8.000 Yeniçeri 50.000
Kayıplar
Bilinmiyor 30.000

Bu savaş esnasında Avusturyalılar, ordugahlarının etrafına hendekler kazıp manialar koydukları ve "Istabur - Tabur" adı verilen istihkâmları yapmışlardı. Macarlarca bu tahkimata verilen "Tabur" adı, tarihlerimizde "Istabur" seklinde ifade edildiğinden, Sultan Süleyman'ın bu dördüncü Macaristan seferine İstabur Seferi adı verilmiştir.[4] Bu seferle Macaristan doğrudan doğruya Osmanlı topraklarına katıldı ve Beylerbeyliğe de Süleyman Paşa tayin edildi.[5] Budin kalesinde 6.000 asker bırakıldı. Kasım 1541'de 1. Süleyman, İstanbul'a döndü.

Kaynakça

  1. Dupre, Ben (2005). "Kanuni Sultan Süleyman". Resimli Çocuk Ansiklopesi. Morpa Yayıları. s. 400.
  2. Mantran, Robert (2007). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. Alkım Yayıncılık. ISBN 9944148108.
  3. Ertürk, Fatih. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. Kalipso Yayıncılık. ISBN 6055698836.
  4. Öztuna, Yılmaz (2011). Osmanlı Devleti Tarihi 1. Ötüken Yayıncılık. ISBN 9754374872.
  5. Buz, Ayhan (2008). Osman Gazi'den Vahdettin'e Osmanlı Kronolojik Tarihi. Neden Yayıncılık. ISBN 9752542761.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.