İslam'da İsa

Bu maddenin veya bölümün özgün araştırma, doğrulanamaz veya yorumsal ifadeler içerdiği düşünülmektedir.
Lütfen yapılan iddiaları kontrol ederek ve yeni kaynaklar ekleyerek geliştirin. Özgün araştırmadan oluşmuş ifadeler kaldırılabilir.
Ayrıntılar maddenin tartışma sayfasında bulunabilir.
Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

İslam'da İsa, Allah'ın önemli peygamberlerinden biri olarak kabul edilir ve sevilir. Hristiyan metinleri gibi Kur'an'da İsa'nın biyolojik bir babası olmadan, Tanrı'nın isteği ile doğduğunu belirtir:

"Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve oluverdi."[1]

İsa Kur'an'da mütemadiyen "İsa bin Meryem" (yani Meryem oğlu İsa) olarak anılır. Yine Hristiyan inancına benzer şekilde İslam'da da onun Allah'ın izniyle çeşitli mucizeler göstermiş olduğuna inanılır:

"...Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu, Rûhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz."[2]

Mesihliği

Meryem oğlu Îsâ'nın temsîlî bir resmi

Mesih kelimesi, Kur'an'da da (3/45, 4/157-159, 171-172, 5/17, 72, 75 9/31) geçer. İsa Kur'an'da yer yer "İsa Mesih" olarak anılır.[3][4][5][6]

İslam bilginlerinden bir kısmı tarafından Kuran'da İsa adıyla birlikte anılan ve fazla ayrıntılandırılmayan "Mesih" sıfatının, diğer İbrahimi dinlerden (Hıristiyanlıktan ve Musevilikten) farklı olarak, beklenen bir kurtarıcıyı değil de, İsa'nın bir lâkabını tanımladığına inanılmaktadır.[7][8] Bununla birlikte İslam alimleri arasında, mesih kavramı konusunda tam bir fikir birliği yoktur.

Diğer İbrahimî dinlerde de yer alması nedeniyle, peygamberin ölümünden sonraki yıllarda mesih kavramı sık sık İsrailiyyata konu olmuşur.

Bazı İslam bilginleri Mesih kavramını Hristiyanlıktaki anlamına benzer şekilde yorumlarlar. Prof. Dr. Ali Özek ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali´nde, Nîsâ 158-159[9] şöyle yorumlanır:

"Allah, peygamberi İsa'yı Yahudilerden korumuş, öldürmelerine mani olmuştur. Onu kendi katına kaldırmıştır. Ancak bunun şekli ve zamanı üzerine farklı açıklamalar ve anlayışlar vardır. Çoğunluğa göre Allah onu, kudretiyle manevi semalardaki hususi mevkiine kaldırmıştır, kıyametten önce tekrar dünyaya gönderecektir, o zaman bütün ehl-i kitap onun peygamber olduğuna inanacak, batıl inançlarından kurtulacaklardır. İsa dünyada kaldığı müddetçe Kur'an ile hükmedecek, haç ve domuz ile ilgili batıl uygulamalara son verecektir. Bir başka anlayışa göre Allah onu Yahudilerden korumuş, eceli gelince vefat ettirmiş ve ruhunu semadaki yerine kaldırmıştır. Kıyametten önce gelecek olan da onun ruhudur. Ehl-i kitaptan olanlar, ölümlerinden önce gerçeği öğrenip inanacaklar, fakat bunun faydası olmayacaktır. Bu anlayış Al-i İmran Suresi'nin 54-56. ayetlerine dayandırılmıştır." [10]

Tanrı olup olmadığı

İslamiyet, İsa'nın Tanrı olduğunu da Tanrı'nın oğlu olduğunu da kabul etmez, bu tür bir fikre kesin bir dille karşı çıkar. Kur'an'da bu konuya şöyle değinilir:

"Şüphesiz, ‘Allah, Meryem oğlu Mesih'tir’ diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır..."[11]
"Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."[12]
"Yemin olsun ki, "Allah, üçün üçüncüsüdür!" diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır"[13]
"Allah şunu da söyledi: "Ey Meryem oğlu İsa! Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?" İsa dedi: "Hâşâ! Tespih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gaybları çok iyi bilensin![14]
(Onlar ise:) “Rahman (olan Allah) evlat edindi” dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri, Allah'ın şerefli kullarıdır."[15]

Çarmıha gerilmesi

Ayrıca Kur'an'a göre, İsa çarmıhta ölmemiştir:

Ve 'Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük' demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.[16]

Ahmediyye mezhebine göre çarmıhtan kurtulan İsa, Keşmir'e gitmiş ve burada Yuz Asaf ismiyle yaşamış, ölmüştür. Fakat genel İslam mezheplerinin ve Ehl-i Sünnet'in görüşü bu yönde değildir.

Muhammed'in geleceğini bildirmesi

Kur'an'da İsa'nın İslam peygamberi Muhammed'in geleceğini bildirdiği öne sürülür.

Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: 'Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed [17] adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim', demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler."[18]

Mucizeleri

Kur'an'da İsa'nın henüz bir bebek iken konuştuğu ve Meryem'in masumiyetini teyit ettiği ileri sürülür. Kur'an'da İsa'ya atfedilen bir başka mucize de kilden kuşlara can vermesidir.[19] Bu mûcizelerden kanonik Hristiyan kaynaklarında bahsedilmez.

Ayrıca bakınız

Kaynakça ve Notlar

 1. Âl-i İmrân Suresi]], 59
 2. Bakara Suresi, 87
 3. Al-i İmran Suresi, 45. Ayet (Diyanet Meali)
 4. Nisa Suresi, 156-157. Ayetler (Diyanet Meali)
 5. Nisa Suresi, 171. Ayet (Diyanet Meali)
 6. Tevbe Suresi, 30. Ayet (Diyanet Meali)
 7. İslam Kaynaklarına Göre İsa’nın akıbeti Meselesi, doktora tezi, Özet (1999)
 8. Hızır Yağcı (2005)
 9. "...Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır."
 10. Prof. Dr. Ali ÖZEK & Prof Dr. Hayrettin KARAMAN, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, s.102 (Nisa, 158-159 dipnot), 1992
 11. (Maide Suresi, 17
 12. Ihlas Suresi
 13. Maide Suresi, 73
 14. Maide Suresi, 116
 15. Enbiya Suresi, 26
 16. Nisa Suresi, 157-158
 17. “Benim ismim Kur’ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143 (İbn-i Abbas’dan rivayet olunmuştur)
 18. Saff Suresi, 6
 19. Kuran, 3:49
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.