Georgian calligraphy

Georgian calligraphy (Georgian: ქართული კალიგრაფია) is a form of calligraphy, or artistic writing of the Georgian language using its three Georgian scripts.

History

Georgia has a centuries-old tradition of a calligraphic school. Hand-written books from the early centuries became a cultural and a national phenomenon in Georgia. Christianity had played an enormous role in Georgian literature life since the Georgian Orthodox Church and its monks contributed their life to the Georgian writing by creating manuscripts and all the historical records for the Georgian nation.[1][2][3]

Every year on April 14, Georgia celebrates the "Day of Georgian language". On this day the calligraphy contests are held, the winners are named and awards are given to the best calligraphers at the Georgian National Center of Manuscripts.[4]

Georgian calligraphy was actively created outside of Georgia as well.

Georgians created calligraphical, religious and scholar works in the following places:

Within Georgia, the Kingdom of Tao-Klarjeti being the cultural center of the country had produced the most excellent masters of the Georgian calligraphy, art, literature and architecture.

Notable Georgian calligraphers

"წყალობითა მღუთისათა ჩვენ იესიან დავითიან სოლომანიან ბაგრატოვანმან ძემან ცხებულის მეფის თეიმურაზისამან მეორე ირაკლი მეფემან საქართველოისამან ქართლისა კახეთისა.."
"With mercy of God we of Jesse, David, Solomon, Bagrationi son of Teimuraz II and Erekle II King of Georgia, Kartli, Kakheti.."

See also

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 7/17/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.