18th Central Commission for Discipline Inspection

The 18th Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) was elected at the 18th National Congress of the Communist Party of China on 14 November 2012. Its 1st Plenary Session elected the Secretary, deputy secretaries and the 18th Standing Committee of the CCDI.

Members

 • Yu Chunsheng
 • Ma Yongxia (female)
 • Wang Wei (王伟)
 • Wang Wei (王炜)
 • Wang Changhe
 • Wang Dongfeng
 • Wang Liying (female)
 • Wang Zhongtian
 • Wang Huaqing
 • Wang Huisheng
 • Wang Qishan
 • Wang Huaichen
 • Wang Zhongmin
 • Wang Hemin
 • Wang Yilin
 • Wang Xiaolong
 • Wang Jiasheng
 • Wang Binyi
 • Wang Sentai
 • Wang Ruisheng
 • Dainzhub Ongboin (Tibetan)
 • Yin Jinhua
 • Shi Shenglong (Manchu)
 • Ye Qingchun
 • Shen Weichen — expelled at Fifth Plenum in January 2015.
 • Fu Jianhua
 • Feng Huimin (female)
 • Ning Gaoning
 • Hong Qiang (female)
 • Qu Qingshan
 • Qu Shuhui (female)
 • Lu Jiancheng
 • Ren Zemin
 • Doje Radain (Tibetan)
 • Liu Bin
 • Liu Changyin
 • Liu Shengjie
 • Liu Xiangsong
 • Liu Jinguo
 • Liu Jianhua (female)
 • Liu Xiaobin
 • Liu Cigui
 • Jiang Bixin
 • An Limin (female)
 • Su Bo
 • Du Jincai
 • Du Jinfu
 • Li Ning
 • Li Gang
 • Li Xi
 • Li Wusi
 • Li Shulei
 • Li Yufu
 • Li Zhaoqian
 • Li Faquan
 • Li Jianbo
 • Li Shishi
 • Li Qiufang (female)
 • Li Jiaxiang
 • Yang Lishun
 • Yang Zhijin
 • Yang Mingsheng
 • Yang Xiaodu
 • Xiao Yaqing
 • Wu Gang

References

General
The 18th CCDI composition was taken from this source:

Specific

  This article is issued from Wikipedia - version of the 8/31/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.