Meclis-i Mebusan 4. dönem mebusları listesi

1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı, II. Meşrutiyet döneminin ikinci Meclisi Mebusan'ı padişahın birincisini 18 Ocak 1912'de feshetmesi ve yapılan seçimlerden sonra, 18 Nisan 1912'de toplandı. Bu Meclis, 5 Ağustos 1912'de, içte ve dışta siyasi ortamın gerginleşmesi nedeniyle Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın önerisi ile Padişah V. Mehmed Reşad'ın irade-i seniyesi uyarınca feshedildi. Balkan Savaşları nedeniyle seçime gidilemedi ve sıkıyönetim ilan edildi.

Bu üç buçuk aylık Meclis-i Mebusan'da isimleri aşağıda yer alan mebuslar bulunmaktaydı.

Mebuslar

Topalm 276 mebusun görev yaptığı meclisin siyasi oluşumlara göre sandalye dağılımı şöyledir;

Dini gruplara göre sandalye dağılımı şöyledir;

Etnik gruplara göre sandalye dağlımı şöyledir;

Vilayet Seçim Bölgesi Mebus Etnik Mensubiyeti Siyasi Mensubiyeti
Adana Adana Abdullah Faik Efendi Türk Ahrar
Suphi Paşa İttihat ve Terakki
Cebelibereket Hasan Sezai Bey
İçel Hasan Emin Bey
Kozan Ali İlmifani Bey Ahrar
Mersin Süleyman Sadık Paşa Bağımsız
Ankara Ankara Hacı Mustafa Efendi Türk İttihat ve Terakki
Halil Halit Bey
Nusret Sadullah Bey
Talat Bey
Çorum Ali Osman Efendi
Mehmet Münir Bey
Kayseri Ali Galip Bey Ahrar
Ahmet Rifat Bey Bağımsız
Kırşehir Ali Rıza Bey
Mahmut Mahir Efendi
Yozgat Kınacızade Şakir Bey İttihat ve Terakki
Ahmet Münir Bey
Aydın Aydın Haydar Bey Türk
Kazım Nuri Bey Bağımsız
Ubeydullah Efendi İttihat ve Terakki
Yunus Nadi Bey
Denizli Mehmet Sadık Bey
Fraşarlı Gani Bey Arnavut
İzmir Mehmet Seyit Bey Türk
Musa Kazım Bey
Nesim Mazliyah Efendi Yahudi
Emmanuel Emmanuelidi Efendi Rum
Pavli Karolidi Efendi Bağımsız
Vahan Bardizbanyan Ermeni Taşnak
Menteşe Halil Bey Türk İttihat ve Terakki
Ali Haydar Bey Bağımsız
Saruhan Haydar Bey İttihat ve Terakki
Mustafa Fevzi Bey
Hüseyin Kazım Kadri Efendi
Mansurizade Mehmed Said Bey Bağımsız
Bağdat Bağdat Fuad Defteri Bey Arap Bağımsız
Nakibzade Seyyid Muhiddin el-Kaylani Efendi
Süleymanzade Murat Bey
Sasun Eskail Efendi Yahudi İttihat ve Terakki
Divaniye Babanzade İsmail Hakkı Bey Türk
Kerbela Defterizade Fuad Seniyye Efendi Arap Bağımsız
Nuri Efendi Türk
Basra Ammare Abdülmecid el-Şavi Efendi Arap İttihat ve Terakki
Abdürrezzak Münir Efendi
Basra Babanzade Ahmed Naim Bey Türk Bağımsız
Zuheyrzade Abdullah Arap Ahrar
Seyyid Talip bin Recep
Abdülvahab el-Kırtas Paşa Bağımsız
Müntefik Feridpaşazade Abdülmuhsin Bey Arap İttihat ve Terakki
Cemil Sıtkı el-Zahavi Efendi Bağımsız
Muhammed Hamza Bey Türk
Beyrut Akka Şakîrzade Esad Tevfik Efendi Arap İttihat ve Terakki
Beyrut Kâmil El Esad Bey
Muharrem Misbah Efendi Bağımsız
Lazkiye Harun Abdülvahid Efendi
Nablus Tufan Haydar Bey
Trablusşam Fuat Hulusi Bey
Fuat Hulusi Bey
Bitlis Bitlis Sadullah Fevzi Bey Türk Bağımsız
Genç Mehmed Emin Efendi İttihat ve Terakki
Muş Hacı İlyas Sami Efendi
Kigam Efendi Ermeni Bağımsız
Siirt Nazım Maggönül Süryani
Cezayir-i Bahr-i Sefid Midilli Dimitraki Sava Efendi Rum Bağımsız
Sakız Ehlefes Abodyako Efendi
Diyarbekir Diyarbekir Pirinçcizade Feyzi Bey Türk
Mehmet Zülfü Bey İttihat ve Terakki
Ergani Ziya Gökalp
Mardin Hasan Lami Efendi Bağımsız
Sait Bey
Siverek Müftüzade İsmail Hakkı Bey İttihat ve Terakki
Edirne Dedeağaç Hacı Adil Bey Türk İttihat ve Terakki
Manavoğlu Süleyman Bey
Mehmet Hilmi Bey
Müderris Mehmet Bey
Edirne Mehmed Talat Paşa
Faik Bey
Emin Bey
Gelibolu Hafız Hüseyin Ulvi Bey Bağımsız
Kırkkilise Emrullah Efendi İttihat ve Terakki
Ömer Naci Bey
Tekirdağ Bedreddin Bey
Agop Boyacıyan Efendi Ermeni Bağımsız
Erzurum Bayazıt Süleyman Sudi Efendi Türk Bağımsız
Erzincan Halet Efendi
Erzurum Hacı Lütfullah Vehbi Efendi
Hüseyin Tosun Bey
Pastırmacıyan Karekin Efendi Ermeni Taşnak
Hoca Raif Efendi Türk İttihat ve Terakki
Ohannes Vartkes Efendi Ermeni Taşnak
Van Mithat Efendi Türk Bağımsız
Onnik Terezekyan Vinniyan Ermeni
Hicaz Mekke Şerif Abdullah Efendi Arap Ahrar
Şeyh Hasan Şeybî Efendi
Halep Halep Ali Cenani Bey Türk Bağımsız
Artin Boşgezenyan Efendi Ermeni İttihat ve Terakki
Hamid Abdülgafur Bey Arap Bağımsız
Muhammed Bahaeddin el-Amiri
Sadık el-Rıfai Bey
Şeyh Hacı Mustafa Efendi Türk İttihat ve Terakki
Maraş Kadızade Hacı Hasan Fehmi Efendi Bağımsız
Hacı Evliya Efendi
Urfa Şeyh Saffet Efendi İttihat ve Terakki
Ömer Edip Bey
Hüdavendigâr Bursa Hasan Refet Bey Türk İttihat ve Terakki
Rıza Bey
Hafız Ahmet Hamdi Efendi Ahrar
Abdullah Sabri Efendi Bağımsız
Ertuğrul (Bilecik) Hakkı Baha Efendi İttihat ve Terakki
Mehmet Sadık Bey Bağımsız
Karahisar-i Sâhib (Afyonkarahisar) Hoca Ahmet Bedri Efendi Bağımsız
Kâmil Efendi
Kethüdazade Salim Efendi
Kütahya Abdullah Azmi Efendi İttihat ve Terakki
Yenibahçeli Nail Bey
Hatipzade Ahmed Cemal Bey Bağımsız
Küpelizade Sadık Bey
İstanbul Çatalca Hafız Süleyman Efendi Türk İttihat ve Terakki
İstanbul Ahmed Nesimi Bey
Alber Feraci Efendi Yahudi Bağımsız
Bedros Hallaçyan Efendi Ermeni İttihat ve Terakki
Hüseyin Haşim Bey Türk
Hüseyin Cahit Bey
Kirkor Zöhrap Efendi Ermeni Ahrar
Yağcı Şefik Bey Türk İttihat ve Terakki
İzmit Canbulat İsmail Bey Türk İttihat ve Terakki
Ahmed Müfit Bey
Anastas Mihailidis Rum Bağımsız
İşkodra Draç Esad Paşa Arnavut Bağımsız
İşkodra Murtaza Galip Bey
Rıza Bey
Kale-i Sultaniye Kale-i Sultaniye Atıf Bey Türk İttihat ve Terakki
Kazım Bey
Kastamonu Bolu Mehmet Habip Bey Türk Ahrar
Rıfat Kamil Madenci İttihat ve Terakki
Taşhancızade Mustafa Zeki Efendi Bağımsız
Yusuf Ziya Bey İttihat ve Terakki
Kangırı (Çankırı) Hazırlıklızade Mehmet Sabri Efendi Bağımsız
Hacı Tevfik Efendi İttihat ve Terakki
Kastamonu Ahmet Mahir Efendi
Hüsnü Bey Bağımsız
İsmail Mahir Efendi İttihat ve Terakki
Necmeddin Molla Bey
Sinop İsmail Hakkı Bey Bağımsız
Konya Burdur Ali Galip Bey Türk Bağımsız
Hamid-i Abad (Isparta) Ağlarcazade Mustafa Hakkı Bey İttihat ve Terakki
Burhanzade Hacı Eşref Efendi Bağımsız
Konya Ali Kemali Efendi
Mehmed Emin Efendi
Mehmed Rıza Bey
Ömer Vehbi Efendi
Zeynelabidin Efendi Ahrar
Niğde Mustafa Hayri Efendi İttihat ve Terakki
Muhiddin Bey
Yorgaki Efendi Rum Bağımsız
Teke (Antalya) İdris Bey Türk Bağımsız
Münir Bey
Kosova İpek Hafız İbrahim Efendi Türk Bağımsız
Priştine Rıfat Bey
Prizren Abdülaziz Efendi Arnavut İttihat ve Terakki
Hacı Destan Efendi
Tevfik Nazif Bey Türk
Senice (Yeni Pazar) Emir Bey Arnavut Bağımsız
Taşlıca Mehmed İzzet Paşa Türk Bağımsız
Üsküp Ali Şefik Bey Arnavut Bağımsız
Yusuf Bey
Pavlof Efendi Bulgar Ahrar
Spiro Ristiç Sırp İttihat ve Terakki
Kudüs Kudüs Ahmed Arif el-Hüseyni Efendi Arap Bağımsız
Ruhi el-Halidi Bey
Osman Naşaşibi Efendi
Mamuret-ül-Aziz Dersim Salim Bey Türk Bağımsız
Malatya Mehmet Tevfik Efendi
Osman Avni Efendi
Mamuret-ül-Aziz (Elazığ) Esperzade Mustafa Saffet Efendi
Hacı Mehmed Nuri Efendi
Hacı Osman Bey
Manastır Debre Şevket Enon Efendi Arnavut Ahrar
Elbasan Şevket Bey
Görice Filip Mise Efendi Ulah İttihat ve Terakki
Süleyman Efendi Arnavut Bağımsız
Manastır Ali Fethi Okyar Türk İttihat ve Terakki
Mehmet Vasıf Efendi Arnavut Bağımsız
Pançedoref Efendi Bulgar Sosyalist
Trayan Nali Efendi Ulah Ahrar
Yanaki Dimitriyeviç Efendi Makedon
Serfice Osman Bey Türk İttihat ve Terakki
Gregoryos Efendi Rum Bağımsız
Musul Kerkük Mehmed Ali Bey Türk Bağımsız
Bahaeddin Bey
Abdullah Safi el-Yakubi Efendi Arap
Musul Hacı Muhammed Paşa Arap Ahrar
Hacı Salih Sadi Efendi Bağımsız
Hasan Faik Bey
İbrahim Fevzi Efendi
Süleymaniye Babanzade Hikmet Bey Türk İttihat ve Terakki
Selanik Drama Mithat Şükrü Bey Türk İttihat ve Terakki
Rıza Bey
Selanik Cavid Bey
Rahmi Bey
Emanuel Karasu Efendi Yahudi
Halil Bey Türk
Jordan Nikolov Bulgar Bağımsız
Çikoçanof Efendi
Kiryaki Koçuno Rum Bağımsız
Serez Aleksandr Bujnov Bulgar
Derviş Ragıp Bey Türk İttihat ve Terakki
Hulusi Bey Bağımsız
Steju Haciyev Bulgar
Sivas Amasya Arif Fazıl Efendi Türk İttihat ve Terakki
Cudi Efendi Bağımsız
İsmail Hakkı Paşa
Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) Hafızzade Mehmed Vasfi Efendi İttihat ve Terakki
Kurtzade Zihni Efendi
Sivas Hüsnü Bey Bağımsız
Emin Edip Bey
Şemseddinzade Mustafa Ziya Bey
Ömer Şevki Bey
Paşayan Karabet Efendi Ermeni Bağımsız
Tokat Kemerlizade Şakir Bey Türk
Tahsin Rıza Bey İttihat ve Terakki
Topçuzade Hacı Kamil Efendi Bağımsız
Şam Hama Seyyit Haşim Edip Bey Türk İttihat ve Terakki
Halid El Berazi Efendi Arap Bağımsız
Havran İsmail Hariri Efendi
Raşid Tali Bey İttihat ve Terakki
Humus Mehmet Şefik Bey Türk
Kerek Muhammed Ataullah el-Eyyubi Efendi Arap Bağımsız
Şam Abdurrahman Yusuf Paşa İttihat ve Terakki
Muhammed Fevzi el-Azmi Paşa Bağımsız
Emin Terazi Efendi
Abdülmuhsin Ustuvani Efendi
Trablusgarp Bingazi Ömer Mansur Paşa Türk Bağımsız
Yusuf Şatvan Arap Ahrar
Abdülkadir Anani Paşa Bağımsız
Cebeli Garbi Süleyman el-Biruni Efendi Arap Bağımsız
Feyzullah el-Zubeyri Efendi
Fizan Cami Bey
Abdüllatif Bey
Trablusgarp Mahmut Naci Bey
Sadık Bey
Hadi Kenan Bey
Muhammed Muhtar Kabar
Ferhad Efendi Ahrar
Trabzon Canik (Samsun) Süleyman Necmi Bey Türk İttihat ve Terakki
Aynizade Talat Avni Bey
Hoca Ahmed Hamdi Efendi Bağımsız
Ahmed Hakkı Bey
Gümüşhane Hasan Fehmi Bey İttihat ve Terakki
Mısırlızade Hayri Bey Bağımsız
Lazistan Çürüksulu Ahmed Bey İttihat ve Terakki
Yusuf Ziya Bey
Trabzon Nemlizade Ali Osman Bey
Hafız Mehmet
Servet Bey
Nemlizade Hacı Osman Bey Bağımsız
Fakizade Mahmud Memduh Efendi
Mateos Kofidis Rum
Yanya Berat Süreyya Vlora Bey Arnavut Bağımsız
Sami Vrionis
Ergiri Müfit Bey Arnavut Ahrar
Yanya Dimitraki Kingos Efendi Rum Bağımsız
Konstantin Surlas Efendi
Despiri Vasilaki Efendi
Yemen Asir Hüseyin Hüsameddin Efendi Türk Bağımsız
Seyyid Yusuf Fazıl Bey
Hudeyde Mustafa Fehmi Bey
Muharrem Hıfzı Bey
Mustafa Zühtü Efendi
Seyyid Yahya Paşa Arap
San'a Seyyid Ahmed Habbani Bey
Seyyid Hüseyin ibn Ali Abdülkadir Efendi
Seyyid Ali İbrahim Efendi
Seyyid Ahmed Yahya el-Kabsi Efendi
Nuri Bey Türk

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.