Usan Han

Usan Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Su Tanrısı. Uhan Han da denir. Yeryüzündeki suları ve su kaynaklarını, bulakları, pınarları korur. Suların bollaşmasını sağlar. Kalkanı sudan yapılmıştır. Yürüdüğü yerlerden sular fışkırır. Rengi kırmızıdır. Moğolların 99 güney tanrısının temsilcisidir.[1] (Tatay Han ise 77 Kuzey tanrısının temsilcisidir.)

Loson Han

Moğol ve Buryat mitolojisinde su tanrısıdır. Usan Han'ın emrindeki bir varlıktır. Lus adlı su ruhları kendisine bağlıdır.

Etimoloji

(Us) kökünden türemiştir. Akıl ve genişlik, bilgelik, enginlik anlamları vardır. Moğolcada Us/Usan/Usun[2], Buryatçada Uha sözcükleri su anlamına gelir.

Kaynakça

  1. Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0)
  2. Mongolian Dictionary, Andras Rajki ("us") (İngilizce)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.