Peyzaj planlama

Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır.

Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre tanımı

Peyzaj planlama, Peyzaj planlanması, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri görüşlü güçlü eylem anlamına gelir.

Peyzaj planlama , Peyzaj mimarlığının bir dalıdır.[1] Ervin Zube(1931-2002) göre peyzaj planlama önemli doğal ve kültürel kaynakları ve doğal süreçleri korurken rakip arazi uzlaştırılması kullanıldığı ile ilgili bir aktivite olarak tanımlanır.[1]

Frederick Law Olmsted tarafından planlanan şehir park sistemleri ve yeşil yollar kentsel peyzaj planlamanın anahtar örnekleridir.[1] Peyzaj tasarımcıları inşaat çalışma komisyonunda olan müşteriler için çalışma eğilimindedirler.[1] Peyzaj plancıları teknik çizim limitleri dahilinde ve ülkesel, bölgesel, arazi ve mülki sınırlar dahilinde sınırlandırılmış olan tasarım projelerine bakabilirsiniz.[1]

Peyzaj plancıları hangi projeler eğiliminde çalışmaktadırlar:[1]

Kırsal alanlarda, plansız maden çıkarımının açtığı hasarların onarımı peyzaj planlama için kamu kurumu talebine yönelik erken nedenlerden biridir.[1]

Peyzaj planlama çalışmalarında arazi kullanım kararlarını alabilmek, çevresel, sosyal, ekonomik vb. faktörleri göz önünde bulundurarak mekana, araziye yönelik çeşitli analizler yapabilmesi, geleceğe yönelik planların oluşturulması ve tasarım süreçlerine katkı sağlaması amacıyla coğrafi bilgi sistemlerinden(CBS) yararlanılır.


Peyzaj analizi

Peyzaj karakter tipi analizi

Peyzaj fonksiyon analizi

Peyzaj Planlama Plan Kademeleri

[1]

Planlama Seviyesi Planlama bölümleri Peyzaj planlaması Genel ölçek
Devlet Ülkenin kalkınma programları(Ülkesel) Peyzaj programı
Stratejik planlama hizmetleri
1:100.000
Bölgesel Bölgesel planları Peyzaj master planı
Üst bölge ölçeği
1:100.000–1:50.000
İl, ilçe, köy Arazi kullanım planları Peyzaj planları
Alt bölge ölçeği
1:50.000–1:25.000
Kentsel(belediye) İmar planları Yeşil kalkınma peyzaj planları
Çevre düzeni planı ve Nazım imar planı ölçeği
1:25.000–1:5000
Kentsel(belediye) İmar planları Yeşil kalkınma peyzaj planları
Uygulama İmar Plan ölçeği
1:5.000–1:1000
Kentsel ölçekte Peyzaj tasarım projeleri Yapısal ve bitkisel tasarım projeleri 1:1.000–1:50
(Ayrıca 1:1'e kadar uzanan sistem detayları paftası)
Korunan alanlar için - Bakım,Koruma ve Kalkınma Gelişim planları 1:10.000–1:500
Müdahele projeler - Peyzajın çalışmaları destek planı 1:5.000–1:500

1)Ülke Kalkınma/Strateji Planı-Peyzaj Programı

2)Üst Bölge Planı/Bölgesel Peyzaj Planı

3)Alt Bölge Planı/ Peyzaj Planı/ Yaşam Alanı (Habitat) Planlaması

4)a.Nazım Planı (Master Plan) ve Uygulama İmar Planı

b.Çevre Koruma Planı (Doğal Çevre/Yaşam Alanı (Habitat) Planlaması ve Tarihi Çevre Koruma Planı)

c.Yeşil sistem ana planı

d.Ulaşım Ana Planı

e.Kültürel Değerler Ana Planı, Yerleşmeler Ana Planı

f.Altyapı Ana Planı

Peyzaj Plan Aşamaları;

1)Peyzaj Envanteri

2)Peyzaj Analizi /(Doğal-Kültürel ve Görsel Peyzaj Analizi)

3)Ekolojik Sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi nitelik ya da etmenler (Mikro-klimatik alanlar, bakılar, morfolojik yapı)

4)Peyzaj Diagnozu/doğal peyzaj elemanları ile alan kullanımları arasındaki ilişkiler

5)Planlama/peyzaj analizi, ekolojik sınıflama ve peyzaj diagnozu aşamalarında saptanan esasların plana aktarılması

6)Koordinasyon

7)Uygulama

Metodoloji

Geleneksel planlama süreci faaliyetlerini doğrusal bir ilerlemedir.[2] Ortak adımlar şunlardır:[2]

Peyzaj planlaması her zaman ekolojik planlama yöntemi her zaman değildir çünkü 'planlama bir dizi seçenek üzerinde uzlaşma ve bilimsel ve teknik veriyi kullanan süreç olarak göz önünde bulundurulmalıdır.[2] Ekoloji, insanlar dahil biyolojik ve fiziksel ortamlara kadar tüm canlıların, bir ilişkinin incelenmesidir.[2] O zaman ekolojik planlama, peyzaj kullanımı hakkında karar vermek için fırsatlar ve sınırlamalar önermek için biyofiziksel ve sosyo kültürel bilginin kullanımı olarak tanımlanabilir.'(Steiner, 1991)[2]

Dış bağlantılar

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.