Multinom dağılımı

Multinom
Olasılık kütle fonksiyonu
Yığmalı dağılım fonksiyonu
Parametreler denemeler sayısı (tamsayı)
olay olasılıkları()
Destek
Olasılık kütle fonksiyonu (OYF)
Yığmalı dağılım fonksiyonu (YDF)
Ortalama
Medyan
Mod
Varyans
()
Çarpıklık
Fazladan basıklık
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, multinom dağılımı binom dağılımının genelleştirilmesidir.

Binom dağılım n sayıda her biri istatistiksel olarak bağımsız olan 'Bernoulli denemeleri içinde her bir deneme için başarı olasılığı bilinip ve aynı olursa elde edilebilen başarılı sonuç sayısının olasılık dağılımıdır.

Bir multinom dağılımında her deneme sonlu bir sabit olan k sayıda mümkün sonuçdan sadece tek birinin gerçekleşmesi ile son bulur. Bu k sayıda mümkün sonucun her biri için sabit olasılıklar, yani

p1, ..., pk

bulunmaktadır; bunlar için

pi ≥ 0 eger i = 1, ..., k

ve n sayıda bağımsız deneme yapılır.

O zaman rassal değişkenler olan n deneme yapılırsa i sayılı sonucun gözümlenmesi sayısını ifade eder. ifadesi ise n ve vektör p parametreleri olan bir multinom dağılımı gösterir. Vektör p=(p1, ..., pk) olarak da yazılabilir.

Tanımlama

Olasılık kütle fonksiyonu

Multinom dağılımı için olasılık kütle fonksiyonu şudur:

burada x1, ..., xk negatif olmayan tamsayılardır.

Özellikleri

Beklenen değer şudur:

Kovaryans matrisi şöyle gösterilir:

Bu matrisin orta çarpazında bulunan elemanlar bir binom dağılımlı rassal değişken için varyansdırlar:

Orta çapraz dışındakı elemenlar kovaryans değerleridir:

Burada i, j birinden her zaman farklıdır.

Bütün kovaryans değerleri negatif işaretlidir; çünkü sabit bir N değeri için, bir multinom vektörünün bir parçasında olan artış, diğer bir parçasında bir düşüş olmasını gerektirir.

Bu kovaryans matrisi rankı k - 1 olan bir k × k büyüklüğünde bir matristir.

Bununla ilişkili olan bir diğer matrik corelasyon matrisidir. Korelasyon matrisinin ana çapraz dışı elemanlari şöyle bulunurlar:

ve ana çapraz elemanlarının 1 olduğu aşikardır. Dikkat edilirse bu matris elemanlarının hesaplanmasında örneklem büyüklüğü hiç rol oynamaz. Bu matrisin her bir k parçası uygun bir i indeksi için ayrı ayrı olarak n ve pi parametreleri olan bir binom dağılımı gösterir.

Bir multinom dağılımı için destek

değerinde sağlanır ve bunun eleman sayısı

olur. Bu k tipte olan bir multiset n-kombinasyonudur.

İlişkili dağılımlar

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Bibliyografya

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.