Kerramilik


İslâm'da İ’tikad ve Mezhepler

Kerrâm’îyye, Şiîliğin mezhepleri arasında yer alan Kerrâmîlik Mezhebi, Muhammed bin Kerrâm tarafından kurulan bir mezheptir.

Muhammed bin Kerrâm

"Muhammed bin Kerrâm" Hicrî 190 / M. 806 yılında Sicistan’daki Zerenç şehrinde doğmuştur.[1]

Hayâtı

Nişabur ve Belh şehirlerinde tahsil gördü. Bütün malını satarak “Fakirlik” mesleğini icra etti. Hicrî 230 / M. 845 yılında Mekke’ye geldi ve beş yıl orada kaldı. Sırtında bir post, başında keçeden bir küllah olduğu halde müritleriyle birlikte dolaşarak kendi mezhebini yaymak için epey çaba sarfetti. Sonunda, başına toplanan kırk bin müridiyle birlikte Herat’tan da kovuldu. Yirmi sene kadar Kudüs’te oturdu ve orada öldü.[2][3]

İ'tikadî mezhebi

"Muhammed bin Kerrâm" i'tikaden Mürcie ile Mücessime’den olup, Cenâb-ı Hakk’ı cisim olarak i'tikat eder ve te’vili suret-i kat’iyyede kabul etmezdi.[4]

Kaynakça

  1. Encyclopedia Iranica, "KARRĀMIYA"
  2. Tahir Harimî, Naklî İlimler Tarihi.
  3. Balcıoğlu, Tahir Harimî, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Kanaat Kitabevi, 1940.
  4. Profesör Şerafeddin Yaltkaya, Muhammed bin Kerrâm, Mülga İlâhiyat Fakültesi Mecmuası.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.