Manavlar

Manavlar
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Türkçe (Anadolu ağızları)
Din
İslam (Hanefi Sünni)
İlgili etnik gruplar
Anadolu Türkmenleri
Koyu mavi Manavların yoğun olarak yaşadığı illeri,açık mavi ise belirli oranda Manav nüfusunun bulunduğu illeri gösteriyor.

Manavlar, Batı ve Kuzeybatı Anadolu'da yaşayan göçebeliği asırlar önce bırakmış Hanefi Sünni yerleşik Türkmen grubudur.[1][2][3][4] Osmanlı kaynaklarında Manavlar, Manavlı (Manavlu), Manavlar Parakendesi biçiminde Yörükân Taifesi’ne bağlı bir topluluk olarak gösterilmektedir.[5] Manavlar için yöredeki Yörükler yörüğün yörümeyenine manav deris («Yörüğün yürümeyenine Manav deriz») demektedir.[6] Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kocaeli, Eskişehir, Afyon, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinde yaşayan Manavlar'a "Yerli " de denilmektedir.[7] Manavlar, Sakarya ve Kocaeli illerindeki nüfusun % 60’ını, Rumeli bölgesinden ve Kafkaslar'dan göç edenler, nüfusun %20’sini, iç göçle diğer şehirlerden gelenler ise nüfusun % 20’sini oluşturmaktadır.[6]

Kökeni

Türkologlara göre Manavlık, Anadolu'da yerleşik hayata ilk geçen Türkleri tanımlamada kullanılan bir sıfattır. Bu sıfat, yerleşik hayatı benimsemiş Türkmen ve Yörükler'i, 20. asrın başında bile hâlen yerleşik hayata geçmemiş Türkmenler'den ve Anadolu dışında kalan, eski Osmanlı topraklarından gelen muhâcir halklardan ayırmak için kullanılmıştır. Manavlar hakkında kabul edilen görüş: Göçebelikten vazgeçmiş; tarla, bahçe tarımı, küçük ticaretle ve el sanatlarıyla uğraşan Yörükler'dir.

Manav tarihini araştırmak için Anadolu Selçuklu döneminin ve Haçlı Seferleri döneminin iyi analiz edilmesi gerekir. Anadolu Selçuklu'nun özellikle etkili olduğu Güneydoğu Marmara ve Batı Anadolu Manavlar'ın en yoğun bulunduğu bölgelerdir.

Manav şivesi

Anadolu ağızları içinde değerlendirilan ve Manav adıyla anılan Türkmen ağızlarında Eski Türkçenin ŋ (ñ = ng) ve ń (ny) sesleri ile bunlardan ikincisinin ayrışmasının sonucu olan y’li biçimler varlığını sürdürmektedir: pazılıyasıń, sāvoluŋ («sağolun»), attıy («attın») vb. Bazı Manav Türkmen ağızlarında Gagauz Türkçesi ile Rumeli ağızlarındaki (ilk hecede) o > u ve ö > ü daralmaları da görülmektedir: undan («ondan»), kǖde («köyde») vb. Bu durum çoğunlukla Kıpçak Türkçesinin Oğuz Türkçesine etkisi olarak açıklanır. Öte yandan bölge ağızlarında görülen ḳ > ġ ötümlüleşmesi de tam bir Oğuz özelliğidir: ġarış («karış»), ġavrā vb. Bu ağızlar Eski Türkçede bulunup Türkiye Türkçesinin yazı dilinde değişmiş olan bazı unsurları korumaktadır. Yavuz kelimesinin ilk biçimi olan yabız’ın olumsuz anlamıyla Kandıra’da yaşaması ile bugünkü demek ve yemek fiillerinin Düzce ve Balıkesir Gönen’de ilk biçimlerindeki gibi i’li kullanımı, bunun iki örneğidir. Düzce Çilimli’deki verüdük («verirdik»), yapduktan («yaptıktan») vb. yuvarlak ünlülü şekiller, Batı Karadeniz ağızlarının; Balıkesir Gönen’deki alcā («alacağız»), gelcek («gelecek») vb. a/e’siz gelecek zaman şekilleri ise Batı Anadolu Yörük Türkmen ağızlarının izlerini taşımaktadır.[8]

Kaynakça

  1. Altun, Işıl ( 2003 ); Kocaeli-Kandıra Türkmenlerinde (Manavlar) Geçiş Dönemleri (Doğum, Evlenme, Ölüm), SAÜ, SBE Sakarya, Haziran 2003. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Türker Eroğlu, Yayımlanmamış Doktora Tezi ).
  2. Aktaş, Ali (2002). “Sakarya’da Yaşayan Manavlar”, Irmak Kültür Sanat Dergisi, 14.,15. Sayıları, Sakarya 2002 .
  3. İyiyol, Fatih (2003). Sakarya Türkmenleri (Manavları)’nde İnanışlar (Tavuklar, B. Esence Köyü Örneği), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  4. Gülensoy, Tuncer (1995). “Manavların Türklüğü ve Gökbörüler”, Yesevi Dergisi, Ankara 1995, s. 39.
  5. Türkay, Cevdet (1979). Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre: Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar. Tercüman Kaynak Eserler Dizisi: I, İstanbul, 1979, s.576
  6. 1 2 Öçalan, Muharrem (2006). “Sakarya- İzmit Yöresi Yerleşik Türkmenleri (Manav) Ağızlarında Ötümsüz Patlayıcı Ünsüz Değişmeleri”. I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu,, 20-22 Nisan, 2006, Kocaeli Üniversitesi.
  7. Sümeyye Köktürk Gergerlioğlu, Kocaeli Türkmenleri (Manavlar). Kocaeli Kandıralılar Derneği, 18 Aralık 2011
  8. Acar, Kenan (2010). Kuzeybatı Anadolu Manav Türkmen Ağızları Üzerine Birkaç Not. SAÜ Fen Fakültesi Dergisi 2010 (II)

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.