Müfessirler ve tefsir kitapları listesi

Bu liste, Kur'an'ın indirilmeye başladığı 7. yüzyıldan (hicri 1. yüzyıl) günümüze kadar (hicri 13. yüzyıl) literatürdeki müfessirleri ve varsa eserlerini toplu halde içermektedir. Müfessirin yaşadığı yüzyıl için, ölüm tarihi esas alınmıştır.

Not: Liste tamamlanmamıştır.

7. yüzyıl

8. yüzyıl

9. yüzyıl

10. yüzyıl

901 ile 1000 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Yahya er-Razî ? - 904
İbrahim bin Ma'kıl Nesefi ? - 907
Cüneyd el-Kavariri ? - 910
Muhammed bin Cerir et Taberi 839- 922 Cami'ül Beyan fi Tefsir'ül Kur'an
Ebu İshak İbrahim Zeccac ? - 922
Ebu Bekir Muhammed Nişaburi ? - 922
İbn-i Kuteybe (828 - 889)
Muhammed bin Münzir Nişaburi ? - 930
Ebu Kasım Abdullah bin Ahmed-i Belhi ? - 931
Ebu Hasan Eş'ari 873 - 935
İbn-i Ebi Hatim Abdurrahman Razi (? - 938)
Ebu Bekir Muhammed (? - 941) Tefsir-i Sayrefi
Ebu Bekir Muhammed bin Aziz Sicistani ? - 941 Garib'ul Kur'an
el-Vasiti ? - 942 Garib'ul Kur'an
Ebu Mansur el-Matüridî 863 - 944 Tevilat-ı Kuraniyye
Ömer bin Ebi Ali (? - 932) Tefsir-i Hırki
Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed (? - 946) Tefsir-i İbn-i Ebi Şiybe
Ebu Cafer bin Nahhas Mısri (? - 949) Tefsir'ul Kur'an
Abdullah ibn-i Amine (? - 951)
Ahmed bin Muhammed Nişaburi (? - 964) El Muvaddah fi'l Kur'an
Ebu Bekir Muhammed Nakkaş (? - 971) Şifa'us Sudur
Ebu Said Hüseyin İsbahani (? - 979) Tefsir-i Za'ferani
Ebu Bekir Ahmed Cessas (? - 980) Ahkam'ul Kur'an
Ebu’l-Leys Semerkandî (? - 983) Bahr'ül Ulûm[4]
Abdullah ibn-i Atiyye (? - 993)
Ali bin İsa Rummani (? - 994)
Ebu Hafs Ömer (? - 995) Tefsir-i Şahin
Ebu Kasım Abdullah (? - 997) Tefsir-i İbn-i Cezv
Muhammed bin Ali Mukri Edfuvi (? - 998)
Ebu Bekir (? - 998) El İstiğna

11. yüzyıl

1001 ile 1100 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Hilal Hasan ? - 1004 Tefsir-i Askeri
Halef bin Ahmed Sicistani ? - 1008
Mevlana Ebu'l Abbas ? - 1012 Tefdilu'l Cami Li Ulu mit Tenzil
Nizâmeddîn en-Nişaburî ? - 1015 Garabib'ul Kur'an Regaib'ul Furkan
Muhammed ibn-i Fevrek Nişaburi (? - 1015)
Ahmed bin Musa İsfahani (? - 1019)
Abdurrahman Muhammed Sülemi 936 - 1021 Hakaik
Kadı Abdulcabbar bin Ahmed (? - 1024) Tenzih'ul Kur'an an'il Metain
Ahmed bin Muhammed Sa'lebi (? - 1035) El Keşf-u ve'l Beyan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Ali İbn-i Sina (? - 1036)
Ebu Mensur Abdulkahir Bağdadi (? - 1037)
Ali İbn-i İbrahim Hui (? - 1038) El Burhan fi Tefsir'ul Kur'an
Ebu Abdullah İsmail Nişaburi (? - 1038) El Kifaye
Ebu'l Abbas Ahmed Mehdevi (? - 1038) El Cami'li Ulumi't Tenzil
Ebuzer Hezevi (? - 1044)
Ebu Muhammed Abdullah C. Nişaburi (? - 1063)
Mekki İbn-i Ebi Talib (? - 1046)
Ebu'l Feth Selim Razi (? - 1055) Ziya-ul Kulub
Abdusselam Kazvini (? - 1056)
Ebu'l Hasan Ali Maverdi (? - 1058)
Muhammed bin Abdurrahman Buhari (? - 1063)
Ebu Muslim Muhammed İsfahani (? - 1066)
Ebu'l Kasım Abdurrahim Kuşeyri (? - 1072) Letaif'ul İşarat Teysir fi Tefsir
Ebul Hasan Ali Nişaburi (? - 1074) El Havi
Ali bin Ahmed Vahidi (? - 1075) El Veciz Fi't Tefsir
Ebu Muzaffer Şahfur İsfahani (? - 1078)
Abdulkahir Curcani (? - 1081)
Süleyman Baci (? - 1081) Tefsir Ebi Velid
İmam'ül Harameyn Abdülmelik (? - 998) Medarik'ül Ukul
Abdulkerim bin Abdussamed (? - 1085)
Abdullah bin Ensari (? - 1088) Tefsir-i Herevi
Abduselim Bani Muhammed (? - 1095)
El Hulvani ? - 1088

12. yüzyıl

1101 ile 1200 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Abdulmelik ed-Deylemî ? - 1106 Futuh'ur Rahman fi İşaret'il Kur'an
Ebu Muzaffer Mensur bin Muhammed ( - 1106) Tefsir-i Sem'ani
Ebu Muhammed Abdulvahhab (?- 1106) Tefsir-i Şirazi
Mahmud bin Hamza Kirmani (? - 1106) Acaib'ul Kur'an
Hatib Tebrizi (? - 1108) Tefsir'ul Kur'an
Gazzâlî 1058 - 1111 Yakut'ut Tevil fi Tefsir'it Tevil
Ferrâ Begavî ? - 1122 Mealim'ut Tenzil[5]
Ebu Cemre Abdullah bin Said Endulisi (? - 1131)
Ebu Kasım İsmail İsfahani (? - 1140) El Mutemed el Muvazzah fi't Tefsir
Zemahşerî 1074 - 1143 el-Keşşâf an-Hakâik[6]
Abdullah bin Hüseyin Akberi (? - 1143) Ebu'l Baka Tefsiri
Ebu Hafs Ömer Nesefi (? - 1038) Et Teysir
Ebu'l Hasan Ali Harezmi (? - 1144)
Ragıb el İsfahani (? - 1145) El Mufredat
Ebu'l Mehasin Beyhaki (? - 1149)
Fafru'z Zeman (? - ?)
Aleaddin Muhammed Buhari (? - 1151)
Ebubekir İbn'ul Arabi (? - 1151) Ahkam'ul Kur'an
Abdurrahman Bağdadi (? - 1151) Tefsir-i Hulvani
Abdulhak İbn-i Atiyye Cimati (? - 1151) El Muharrer'ul Veciz fi Tefsir'il Kitab'il Aziz
Ebu Ali Fadl bin Hasan Taberi (? - 1153) Cevami'ul Cem'i, Mecma'ul Beyan
Ebu'l Hafs Ömer bin Osman (? - 1155)
Ebu Cafer Muhammed Tusi (? - 1164) Mecma'ul Beyan li Ulum'il Kur'an
Ebu'l Fadl Mehmed Harzemi (? - 1166) Miftah'ut Tenzil
İbn-i Ebi Meryem Nas Şirazi (? - 1169)
Şemseddin Ebu Muh İbn-i Zafer (? - 1169) Yenbu'ul Hayat
Mevlana Şerafeddin (? - 1169)
Ebu'l Hasan Ali bin Abdullah Ensari (? - 1171)
İbn-i Hakim Muh ibn-i Esad (? - 1173) Tefsir-i İbn-i Hakim
İbn-i Dahhan Said bin Mübarek (? - 1173)
Zahuriddin Muhammed Nişaburi (? - 1181) Besair
Abdulgani Hicazi (? - 1186)
Ebu Nasr Ahmed bin Muhammed (? - 1190) Tefsir-i Attabi
Şihabeddin Sühreverdî 1155 - 1191
Ebu Fahir Muhammmed (? - 1199) Tefsir-i Bennan
Ebu'l Ferac Abdurrahman ibn-i Cezvi (? - 1200) Zad'ul Mesir, El Muğni
Zahuriddin Hasan Numani (? - 1200)

13. yüzyıl

1201 ile 1300 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ebu Ali el-Fârisî - 1203
Ebu'l Kasım el-Kazvinî - 1226
Muafâ el-Mavsılî ? - 1233
İbn Berrecân - 1239
Muhyiddin İbnü'l-Arabî 1165 - 1240
Sehavî ? - 1245
Sibt İbn'ül-Cevzî - 1256
Ebu Abdullah el-Mürsî 1186 - 1257
İbn Abdüsselam ? - 1262
İzzeddin er-Rüstağfenî ?- 1263
Sadreddin Konevî 1210 - 1274 İ'câz'ül Beyân
Muvaffaküddin el-Mavsîlî (? - 1281)
Ebu'l Abbas el-İskenderî ? - 1284
Burhaneddîn el-Hanefî ? - 1290
Abdülaziz ed-Dirinî 1216 - 1294 El-Misbâh-ül-Münîr, Et-Teysîr-ü fî İlm-it-Tefsîr
Bahaeddin el-Kıftî ? - 1297

14. yüzyıl

1301 ile 1400 arası
Müfessir Doğum t.
Ölüm t.
Tefsir kitabı
Ali ibn-i Ahmed - 1304 Tefsir'ur Rahman
Ebu Cafer Muhammed Gımati - 1308 Melek'ut Te'vil
Nesefî ? - 1310 Medâriku't Tenzil ve Hakaiku't Te'vil
Kutbeddin Şirazî 1236 - 1310 Feth'ül Mennân , Müşkilat-ı Tefasir
Necmeddin el-Bağdadî ? - 1310 İşârât'ül İlâhiyye
İksir fi İlm'it Tefsir
Hoca Reşidudin Fazlullah ? - 1318
İmâdüddin el-Mâlikî - 1320 El Kefil bi Maani't Tenzil
Nizameddin Hasan Nişaburi ? - 1327
Şehabettin Ahmed ? - 1327 Feth'ul Kadir
İbn Teymiyye 1263 - 1328 Tefsir-i Kur'an
Abdürrezzak Kaşanî ? - 1329 Te'vîlâtü'l-Kur'an
Abdulvahid ibn'ul Münir ? - 1332
Alauddevle Ahmed ? - 1336
Şerefüddin İbn'ül Barizî ? - 1337 er-Ravza fi Tefsir'il Kur'an
Hüseyin ibn-i Ebubekir İskenderi ? - 1340
Alaeddin Ali bin Muhammed ? - 1340 Elke fi'l Bi Maanit Tenz'ul Lubab'ut Te'vil fi Maan'it Tenzil
İbrahim bin Muhammed Sefasifi ? - 1349 İrab-ı Kur'an
Hasan bin Muhammed Tıybi - 1342
Ebu Hayyan el-Endülüsi - 1344) Bahr'ul Muhit Nehr'ul Mad minel Bahr
Muhammed bin Ebubekir İbn Nakib - 1344) Tefsir-i İbn-i Nakib
İbn Mektum Abdulkadir - 1346 Durr'ul Lekit Bahr'ul Muhit
Şemseddin Muhammed İsfehani - 1348
Alaaddin Türkmeni - 1349
Şemseddin Muhammed ibn-i Kayyim Cezviye | - 1350
Takiyuddin Sübki - 1355 ed Durr'un Nazim Tefsir'il Kuran'il Azim
Kadı Adudiddni - 1355 Tefsir-i Tahkik
Şemseddin Muhammed ibn-i Nakkaş| - 1361
Taftazani - 1365 Keşf'ul Esrar
Abdullah ibn-i Akil Mısri - 1369 Zahire, Veciz
İbn Kesir 1301 - 1373 Tefsir'ül Kur'an'il Azim
Mevlana Mehmed Hızır ? - 1371 Tibyan
El Haddâdî - 1397 Keşf'üt Tenzil fi Tahkik'it Tevil
Aydınlı Hacı Paşa - 1397 Mecme'ül Envar
Muhammed ibn Arefe - 1400
Şihâbeddin Sivasî ? - 1456 Uyun'ut Tefâsir

15. yüzyıl

16. yüzyıl

17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl

Kaynaklar ve dipnotlar

  1. İlk müfessir sayılır
  2. Hadis tasnifine başlayan ilk kişidir.
  3. Şii olduğu için, Ehl-i Sünnet tarafından adı fazla anılmaz.
  4. 'Semerkandî Tefsiri' olarak da bilinir.
  5. Şeyh Taceddin Ebu Nasır tarafından kısaltılarak yayınlandı
  6. Türkçe'de 'Keşşaf Tefsiri' olarak bilinmektedir.
  7. Bu eser tamamlanmamıştır.
  8. Türkçe'ye 'Mîzan Tefsiri' olarak çevrilmiştir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.