Kur'an Mesajı

Kur'an Mesajı (Orijinal Adı: The Message of the Qur'an), Avusturya asıllı Müslüman yazar Muhammed Esed'in yazdığı Kur'an mealidir.

İlk olarak 1980 yılında yayınlanmıştır. İlk Türkçe baskısı ise 1996 yılında İşaret Yayınları tarafından yapılmıştır.

Esed, kitabının önsözünde belirttiği gibi Kur'an ayetlerini zamanının yeni görüşleri ve anlayışına göre tefsir etmiştir. Kitab-ı Mukaddes'e sık atıf yapması ve ayetlerin bilinen geleneksel çevirilerini reddetmesi sebebiyle de çokça eleştiri almıştır.

Mealde en çok atıf yaptığı tefsir Muhammed Abduh ve onun öğrencisinin tamamladığı Menar Tefsiri diye de bilinen Tefsiru'l Menar'dır. Ayrıca Kütüb-i Sitte başta olarak hadis kitapları, İbn Hazm, Beğavi, İbn Rüşd, İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Kesir, Şevkani, Muhammed Abduh, Reşid Rida Cevheri'nin Sıhah'ı, İbnul Esir'in en-Nihaye'si, Esasul-belağa, Müfredat, el-Kamusu l-Muhit, Lisanu'l Arab, Muğni'l Lebib, Tacul Arus, Lane'nin Arabic-English Lexicon'u, Taberi, Zemahşeri, Beyzavi ve Razi kitap ve görüşlerine atıf yapmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.