Kara Fazlî

Saraçzâde Kara Fazlî (d. İstanbul; ö. 1563, Kütahya), 16. yüzyıl şairi.

Çağdaşları arasında "Kara Fazlî" olarak meşhur olan şairin asıl adi Ali veya Mehmed'dir.[1] Babasının saraçlık mesleği yapmasından dolayı "Saraçzâde" lakabıyla da anılmıştır. Meşhur Balıkesirli Zâtî'nin yetiştirmelerindendir.[2] Kanûni Sultan Süleyman'ın şehzadelerine divan kâtipliği yaptı. 1561'de 60.000 akçe zeametle reîsü'l-küttâb oldu. Sultan II. Selim'in maiyetinde Kütahya'da bulunurken 1563 senesinde vefat etmiştir.[3]

Eserleri

  1. Hümâ ve Hümâyûn: Mesnevî
  2. Lehcetü'l-Esrâr: Mesnevî
  3. Nahlistan: Nazım ve nesir
  4. Gül ü Bülbül: Mesnevî

Kaynakça

  1. Tezkiretü'ş-Şuarâ, İü Ktp., TY, nr.171, vr 262a
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 251, 252
  3. Tezkire, Nuruosmaniye Ktp. nr. 3724, vr. 116b
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.