Kütahya Muvakkithanesi

Kütahya Muvakkithânesi
Halil Kâmilî Ağa'nın astırdığı Hattât Râkım'ım çektiği tuğra

Kütahya Muvakkithânesi, Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde, Mollabey Camii yakınında bulunan, zamanı ayarlamak için kullanılan muvakkithâne.

Yapımı

Muvakkithaneyi 1831 senesinde Kütahya mütesellimi kapıcı başı rütbesinde olan Halil Kâmilî Ağa yaptırmış ve bir sene sonra da vakfiyesini tanzim ettirmiştir.[1]

Muvakkithâne inşa edilirken Halil Kâmilî Ağa muvakkithâneye asılmak üzere bir kişinin aracılığıyla padişahın tuğrasını istemiş ve meşhur hattatlardan Rakım Efendi'nin kalemi ile resmedilmiş bir tuğra gönderilerek muvakkithânenin içerisine asılmıştır.[2][3]

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

  1. Vakfiyeden: "...hala Kütahya mütesellimi dergâhı âli kapıcı başlarından sahibülhayrat velhasenat ve regaibülcennati vedderecat atufetlu, inayetlu Halil Kâmilî Ağa hazretleri ibni Mehmet Ağa meclisi şeri şerifi Ahmedî ve mahfeli dini müfifi Muhammedide zikri ati vakfına lieclittescil mütevelli nasp ve tayin eylediği medinei mezburede me'zunı bilifta faziletlu esseyyid Abdürrahman Efendi ibni Osman mahzarında ikrari sahihi meri idüb medinei Kütahya'da seadet camii şerifi kurbinde vaki bir taraftan kahveci bıdık oğlu Ali'nin kahve dükkanı ve bir taraftan tarikı has ve iki taraftan tarikı âm ile mahdut arsamı merhume Fatma Hatun vakfına senevi iki yüz guruş mukataai kadîmeli ve üzerinde pşam ebniyemi bahucceti şeriyye şiraen yedimde mülk ve hakkım olan iki bab dükkanımı hedm ve yerlerine malim ile müceddeden bina ve inşa eylediğim etrafı yonmuş taş divar ile muhat ve üzeri ahşap ve kiremit puşideli bir bap nim kârgir muvakkithanemi ve derununa vaz eylediğim bri sade nam ve biri çalar nam ve biri sade çalar ki ceman üç adet saat ile kezalik derunuma vaz ve frş eylediğim yün memlû on dört çuha yastık ve üç çuha mak'at ve üç minder ve bir orta keçesi ve bir bakır mangal ve bir kula seccadesi ve yine atyebi mal ve enfesi menalimden ifraz eylediğim dört bin guruş nakdimı hasbeten lillahil melikülehat ...ilâh" (26 aralık 1832)
  2. Kütahya mütesellimi dergâhı Âli kapıcı başlarından Halil Kâmilî Ağa herkes evkatı salati bilmek niyyeti hayriyyesiyle Kütahya çarşusunun münasip mevkiine bir muvakkithane inşa ve saat vazetmiş olduğundan zikrolunan eseri hayrın namı samii hazreti hilâfetpenahi ile tezyini kenduye bilvücuh müstelzimi iftihar ve mubahat olacağından bir kıt'a tuğrayi garrayi Şehinşahi irsaline müsaadei seniyye erzan buyurulması hususı niyaz ve istida olunmuş ve mumaileyhin işbu istid'ası rehini müsaadei cihandari buyurularak müteallık olan iradei seniyyeı şahane mucebince bir kıt'a tuğrayı sami tanzim ve irsal olunması memurlara tenbih kılınmıştır (Haziran 1832, Takvimi vakayi no:39)
  3. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 133, 134
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.