Heng Samrin

Heng Samrin, 2013

Heng Samrin (Khmerce: ហេង សំរិន; d. 25 Mayıs 1934), Kamboçya Millet Meclisi Başkanı, Kamboçya Halk Partisi'nin Onursal Genel Başkanı ve Kampong Cham İli parlamentosu üyesidir. Daha önce, 1979-1981 yılları arasında Hanoi destekli Kampuçya Halk Cumhuriyeti'nin de facto lideri olarak ve 1981'den 1991 yılına kadar Kamboçyalı Halkın Devrimci Partisi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Heng Samrin, şu anda 82 yaşında Kamboçya'nın en yaşlı milletvekilidir. Onursal unvanı "Samdech Akeak Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin" dir (Khmerce: សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេង សំរិន).

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.