Geometrik dağılım

Geometrik
Olasılık kütle fonksiyonu
Yığmalı dağılım fonksiyonu
Parametreler başarı olasılığı (reel)
Destek
Olasılık kütle fonksiyonu (OYF)
Yığmalı dağılım fonksiyonu (YDF)
Ortalama
Medyan (eğer bir tamsayı ise tek değildir)
Mod 1
Varyans
Çarpıklık
Fazladan basıklık {{{basıklık}}}
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında geometrik dağılım şu iki şekilde ifade edilebilen ayrık olasılık dağılımıdır:

İstatistikçiler aynı varsayımlara bağlı olarak geometrik dağılım için iki degişik şekilde açıklama ortaya çıkartmışlardır. Bunlar mantıken eşit olmakla beraber iki açıklamanın birbiri ile mutlak karıştırılmaması gerekir. Bunlardan ikinci açıklamaya kaydırılmış geometrik dağılımı adı verilmektedir. Bunlardan hangisinin geometrik dağılım olarak kabul edilip kullanılacağı elverişlilik ve matematiksel göreneklere göre değişir.

Birinci açıklamaya göre eğer her bir deneme için başarılılık olasılığı p ise, tek bir başarı elde etmek için gereken k deneme sayısı için olasılık şöyle verilir:

burada k = 1, 2, 3, ....

Eşit şekilde, kaydırılmış geometrik seri açıklamasına göre, eğer her bir deneme için başarılılık olasılığı p ise, ilk başarıyı elde etmeden k sayıda başarısızlık elde etme için olasılık şöyle verilir:

burada k = 0, 1, 2, 3, ....

Dikkat edilirse burada iki değişik açıklama için değişik rassal değişken, X ve Y, kullanılmıştır. Her iki açıklamada da olasılık serileri bir geometrik seri olarak elde edilir.

Bir örnek olarak bir kusursuz zar atma deneyine bakılsın ve bir zar arka arkaya ilk defa 6 gelmesine kadar atılsın. İstenen bir sonucu elde etmek için gereken zar atılma sayısı için bir sonsuz sonuç seti (1, 2, 3, ... ) bulununur ve her bir deneme için yani her zar atışı için 6 gelmesi olasılığı p olur. Eğer 6 gelmeden önce atılması gereken zar sayısının olasılığı ilgi konusu ise bu birinci tip bir geometrik dağılımdır; eğer ilk 6 atmadan yapılan başarısız zar atması sayısı olasılığı ilgi konusu ise bu ikinci tip (kaydırılmış) geometrik dağılımdır.

Momentler ve kümülantlar

Geometrik dağılım gösteren X rassal değişkeni X için beklenen değer 1/p ve varyans değeri (1  p)/p2 :

olur.

Benzer şekilde, geometrik dağılım gösteren Y rassal değişkeni için beklenen değer ve varyans değeri ise

değerinin Y için beklenen değer olduğu kabul edilsin. O zaman Y için olasılık dağılımının kümülant değeri şu matematik yineleme ilişkisine (recursion) uyar:

Parametre tahminleri

Geometrik dağılımın her iki alternatif şekli için p değerinin tahmini, dağılımın beklenen değerinin örnekleme ortalamasına eşit varsayımının kabulu suretiyle yapılabilir. Bu tahmin tipi istatistik kuramında tahmin için momentler yöntemi adı ile anılır. Geometrik dağılım için p değerinin bu yönteme göre tahmin edilmesi bir maksimum olabilirlilik tahmini ortaya çıkarır.

Özellikle geometrik dağılımın birinci alternatifi için için olduğu zaman

bir örnekleme olduğu kabul edilsin. O zaman p değerinin tahmini şöyle verilir:

Bayes tipi sonuç çıkartıcı istatistik kuramına göre ise p parametresi için eşlenik önsel dağılımı bir Beta dağılımı olur. Eğer herhangi bir p parametre değeri için önsel olarak  :Beta(α, β) verilmiş ise, sonsal dağılım şöyle ifade edilir:

α ve β değerleri sıfıra yaklaştıkca, sonrasal ortalama olan maksimum olabilirlilik tahmini olan değerine yaklaşır.

Diğer alternatif halde, için olduğu halde bir örneklemin ifadesi olsun. Bu halde p şöyle tahmin edilir:

Bir Beta(α, β) önseli için verilmiş p için sonsal dağılım şudur:

Tekrar, sonsal ortalama olan değerinin, αve β sıfır değerine yaklaştıkca, maksimum olabilirlilik tahmini değerine yaklaşır.

Diğer özellikler

burada q = 1  p. Diğer on üssü teksayıları için de benzer olasılık dağılımları ortaya çıkartılabilir.

Diğer dağılımlarla ilişkiler

r ve p parametreleri olan bir negatif binom dağılımı gösterir.
terimi de p parametresi
değerde olan bir geometrik dağılım gösterir.
(0, 1, 2, ....) setinden değerler alan ve beklenen değeri r/(1  r) olan bir geometrik dağılım gösterir.

gösteren rassal değişken değerleri tabandan yukarıya doğru, tavana en yakın tamsayıya yuvarlanırlarsa bu tamsayı halindeki rassal değişken de geometrik dağılım gösterir.

Ayrıca bakınız

Kaynak

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.