Firâkî Abdurrahman Çelebi

Firâkî Abdurrahmân Çelebi (d. Kütahya; ö. 1581, Kütahya), 16. yüzyıl Türk şairi.[1]

Kimliği

Kütahya'da doğdu. Asıl adı Abdurrahmân'dır.[2] Babası İran taraflarından göç etmiş olup, Ehl-i Sünnet itikadında Zeyniyye Tarıkatı'na bağlı,[3] Acem asıllı bir şeyhtir. İsmi Muhyiddin'dir.[4][5][6][7] Evliya Çelebi'nin amcasıdır.[8]

Hayatı

Firâkî'nin doğum tarihi belli değildir. Sahn-ı Seman Medresesi'nde naklî ilimleri tahsil etti. Naklî ilimleri tahsilini yarıda bırakıp babasının yolundan giderek tasavvuf yoluna gitti ve vaazlarından, nasihatlerinden kendisinden pek çok kişi istifade etti.[9][10] Kütahya'da evlerinin hemen yakınındaki Saray Camii'ndeki vâizlik vazifesinden sonra Bursa Abdülmü'min Zâviyesi'nde tasavvufi terbiyesine devam ederken, şeyhi İshâk Efendi'nin yüksek hallerini, derecelerini ve şeyhi ile olan hukukunu bildiren nice risaleler, kıt'alar ve makâleler yazdı.[11] Kızdığı kişileri kürsüden eleştirmesiyle tanındı.[12][13]

80 yaşının üzerinde 1581'de Kütahya'da[14] vefat etti.[15][16][17][18][19][20][21] Vefatından sonra Saray Camii kabristanına defnedildi.[22]

Değerlendirme

Şemseddin Sami, eski tezkirecileri memnûn edemeyecek derecede sâde şiirleri olduğunu bildirir.[23] Gül-şen-i Şu'arâ'da âlimlerden ve sâlihlerden bir kimse olup uzun ömrünü Müslümanlar'a va'z ve nasihat ile geçirip Hadîs-i Şerif, Tefsîr-i Şerîf ilimleri ile ve Mevlânâ'nın Mesnevî-i Şerîf'i ile meşgul olup büyük feyiz ve bereketlere kavuştuğunu; faziletli, cömert, kamil, güzel ahlâk sahibi, gönül ehli kimseler tarafından da sevilen bir zat olduğunu yazar.[24] Latîfî, Firâkî'nin övgüye layık mesnevî ve şiilerinin olduğunu yazar.[25] Hasan Çelebi, Firâkî'nin vasat bir üslupla şiirler yazdığını, vaazlarında tatlı diliyle çok latif ve zarîf sözler söylediğini bildirerek, çeşitli sebeplerle kızdığı kimseleri, vaazlarında kinâye ve telmih yoluyla dokundurmalarda bulunduğunu yazar.[26] Se'âdetnâme'sindeki lisânını ve üslûbunu tasdik edercesine Gelibolulu Mustafa Âlî, Firâkî'nin yapmacıklık ve sözleri güzelliştirme çabasından kaçınıp, sâde bir dille yazmaya rağbet ettiğini bildirir.[27]

Eserleri

Kaynakça

 1. Kastamonulu Latîfî, Tezkire-i Latîfî, İkdâm Matba'ası, Der-Se'âdet, 1314, s, 260
 2. Riyâzî, Riyazu'ş-Şu'arâ, Ankara, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, Yz A8807, vr, 90b
 3. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Mü'ellifleri, Matba'a'-i Âmire, cild:2, İstanbul, 1333, s, 363
 4. Firâkî Abdurrahmân Çelebi, Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphânesi, 5754, vr., 2a
 5. Dr. İbrahim Kutluk, Tezkiretü'ş Şu'arâ, Kınalızâde Hasan Çelebi [Arab Harfli Eleştirmeli Baskı], Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, 2. Basım, Cild: 2, si 743
 6. Âşık Çelebi, Meşâ'irü^ş Şu'arâ, [Tıpkıbasım hazırlayan: G. M. Meredith-Owens], The Trustees of the E.J.W. Gibb memorial and Published by Messrs. Luzac and Company Ltd. 46 Great Russel Street, London. W.C.R, 1971, s, 187a
 7. Mustafâ Âlî Gelibolulu, Künhü'l-Ahbâr, Dördüncü Rükn: C. I Tıpkıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2009, s, 411[412]
 8. Evliyâ Çelebî, Evliyâ Çelebî Seyâhat-nâmesi, Yapı Kredi Yayınları, 9. Kitâp, İstanbul, 2000, s, 17,19
 9. Dr. İbrahim Kutluk, Tezkiretü'ş-Şu'arâ, Kınalızade Hasan Çelebi [Arab Harfli Eleştirmeli Baskı], Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, 2. Basım, cild, 2, s, 743, 744
 10. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Mü'ellifleri, Matbaa-i Âmire, c, 2, İstanbul, 1333, s, 363
 11. Âşık Çelebi, Meşâ'irü'ş-Şu'arâ, [Tıpkıbasıma hazırlayan:G.M. Meredith-Owens], The Trustees of the E.J.W. Gibb Memorial and Published by Messrs. Luzac and Compant Ltd. 46 Great Russel Street, London. W.C.R, 1971, s,187a-188a
 12. Halûk İpekten, vd, Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bak. Yay. ANkara, 1988, s,s 151
 13. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri; 1932, İstanbul Devlet Matbaası, s, 233-234
 14. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Mü'ellifleri, Matbaaı Âmire, c, 2, İstanbul, s, 363
 15. Ahdî Ahmed Çelebi, Gül-şen-i Şu'arâ, Ankara, Milli Kütüphane, Hk 47, 89a
 16. Kutluk, Dr. İbrahim, Tezkiretü'ş-Şu'arâ, Kınalızade Hasan Çelebi [Arab Harfli Eleştirmeli Baskı], Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, 2. Basım, cild 2, s, 743
 17. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Mü'ellifleri, Matba'a-i Âmire, cild:2, İstanbul, 1333, s, 363
 18. Gelibolulu Mustafâ Âlî, Künhü'l-Ahbâr, Dördüncü Rükn: C, 1 Tıpkıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2009, s, 411[412]
 19. Riyâzî, Riyâzu'ş-Şu'arâ, Ankara, Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, Yz A 8807, vr., 90b
 20. Sâmî Şemseddîn, Kâmûsu'l-A'lâm, Mihrân Matbaası, c, 5, İstanbul, 1314[1896], s,3353
 21. Halûk İpekten vd., Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1988, s, 151
 22. Evliyâ Çelebî, Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Yapı Kredi Yayınları, 9. Kitap, İstanbul, 2000, s, 17-19
 23. Sâmi Şemseddîn, Kâmûssu'l-A'lâm, Mihrân Matba'ası, cild 5, İstanbul, 1314[1896], s, 3353
 24. Ahmed Çelebi Ahdî, Gül-şeni Şu'ara, Ankara, Milli Kütüphane, Hk 47, vr., 89a
 25. Kastamonulu Latîfî, Tezkire-i Latîfî, İkdam Matba'ası, Der-Se'âdet, 1314, s, 260
 26. Dr. İbrahim Kutluk, Tezkiretü'ş-Şu'arâ, Kınalızâde Hasan Çelebi [Arab Harfli Eleştirmeli Baskı], Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, 2. basım, c, 2, s, 743
 27. Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü'l-Ahbâr, Dördüncü Rükn: c.I, Tıpkıbasım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2009, s., 411[412]
 28. Şaban Er, Se'âdetnâme Yavuz Sultân Selîm Hân ve Kânûnî Sultân Süleymân'ın Gazâları , Kütahyalı Firâkî Abdurrahman Çelebi, Kutupyıldızı Yayınları, 2013, s, 13-23
 29. Firâkî Abdurrahman bin Şeyh Acem Muhyiddîn Efendi, Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 5754, vr., 2a-3a
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.