Felâh-ı Vatan

Felah-ı Vatan Grubu, 1920'de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Milli Mücadele'ye yandaş üyeler tarafından oluşturulan meclis grubudur. Grup başkanlığına Rauf Bey (Orbay) getirilmiştir.

Bu milletvekilleri mecliste Mustafa Kemal'i başkan seçtirme amacı gütse de, onu başkan seçtiremedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) grubunu kurdular. Müdafaa-i Hukuk adını kullanmaktan çekindiler. Ancak kongrelerin ulusal bağımsızlık ile ilgili kararlarını onaylatmayı başardılar.Bu kararların genel adı Misakımillî kararları'dır. Bu kararlar 6 maddeden oluşur.

1) Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sırasında düşman devletlerinin işgali altında kalan ve özellikle Arap çoğunlu-ğun yaşadığı yerlerin geleceği o bölge halkının serbestçe verecekleri oylara göre tayin edilecektir. Bunun dışında kalan Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler ise bölünemez ve ayrılamaz bir bütün sayılacaktır.

2) Halkoyu ile ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan, ve Batum için gerekirse tekrar serbestçe halkoyuna başvurul-ması kabul edilecektir.

3) Batı Trakya'nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle verecekleri oylara uygun olacaktır.

4) İstanbul şehri ve Marmara'nın güven-liği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizimve ilgili diğer tüm devletlerin birlikte verecekleri kara-ra bağlı olacaktır

5) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan ya-rarlanması şartıyla tarafımızdan tanına-cak ve sağlanacaktır.

6) Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.

Bu maddelere karar verilen toplanyılar İtilaf Devletleri'nin baskısından kurtul-mak için gizlice yapılmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.