Eğitim teknolojisi

Eğitim Bilimleri
Temel Disiplinler
Eğitsel ölçme
Eğitsel değerlendirme
Eğitim yönetimi
Eğitim psikolojisi
Gelişim psikolojisi
Öğrenme psikolojisi
Eğitim teknolojisi
Öğretim teknolojisi
Eğitim tarihi
Eğitim felsefesi
Eğitim toplum bilimi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Okul psikolojisi
Uluslararası eğitim
Özel eğitim
Öğretmen eğitimi
Erken çocukluk dönemi eğitimi
İlk eğitim
Orta eğitim
Yüksek eğitim
Yetişkin eğitimi
Öğretim Alanları
Türkçe eğitimi
Okuryazarlık eğitimi
Matematik eğitimi
Doğa bilimleri eğitimi
Sosyal bilimler eğitimi
Yabancı diller eğitimi
Sanat eğitimi
Beden eğitimi
Teknoloji eğitimi
Meslek eğitimi
İşletme eğitimi

Eğitim teknolojisi "eğitim bilimleri" ailesinde yer almakla birlikte bilgisayar bilimleri, dizge kuramı, bilişsel bilimler, psikoloji, toplumbilim ve diğer bazı bilim dallarından beslenen, kendine has özellikleri olan, çokludisiplin bir bilim dalıdır. Daha çok bir toplum bilim paradigması içerisinde yer bulsa da doğa bilimleri ile de ilişki içerisindedir. Hem araştırma yöntemleri hem de oluşturulan bilginin uygulanması bağlamında doğa bilimleri ile kesişir.

Eğitim teknolojisi bilim dalını tanımlamak için birçok kurum ve örgüt tarafından birçok ifade ortaya atılmış ve/veya ilgili kurullarda ve toplantılarda kabul edilmiştir. Yukarıdaki ifade, eğitim teknolojisi bilim dalının uluslararası örgütü olan Association for Educational Communications and Technology'nin (AECT) son eğitim teknolojisi tanımıdır.

Eğitim teknolojisi bilimsel verilerin hedef , yöntem ,ölçme değerlendirme araç-gereç ve materyal gibi eğitimi geniş alanlarda uygulamaya koyan insan gücünü kullanılmasını en aza indirgeyip en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan sorunlara çözüp üretip kalitenin yüksetilmesi ve verimliliği arttırılmasını sağlayan sistem bütünüdür .

Daha kısa bir tanım yaparsak aslında araştırma yötemlerini kullanarak oluşturulan bilginin uygulanması konusunda teknoloji araçlarıyla birlikte kullanılan bir bilim dalıdır.

Eğitim teknolojisi öğretim teknolojisini de içinde barındıran onu kapsayan bir kavramdır

Eğitim ve teknoloji iç içe kavramlardır birbirini tamamlayan iki yapıda denebilir eğitim aktarılması konusunda teknoloji önderlik yapmaktadır. Daha kaliteli ve kalıcı öğrenmeler eğitimde teknolojiyi kullanarak oluşturulur.

Eğitim teknolojisi bir bilim dalının adı olmakla birlikte hem bu bilim dalı çerçevesinde geliştirilen tek bir uygulamanın ifadesi olarak hem de uygulayıcıların meslek adı olarak da kullanılır. Bu bağlamda "eğitim teknolojisi" bilim dalının ortaya koyduğu bilgi ve ilkeler doğrultusunda çalışan bireylere Eğitim teknoloğu denir. Ortaya çıkarılan teknolojilerin tamamına birden eğitim teknolojileri denir.

Eğitim Teknolojisi bilim dalını ifade etmek için öğretim teknolojisi ifadesi de kullanılabilmektedir. Ancak, öğretim teknolojisi eğitim teknolojisinin kapsadığı başka bir bilim dalıdır. Bizatihi kendisi değildir. Eğitim teknolojisi tüm öğrenmeleri hedef almakta iken öğretim teknolojisi kurumsal, tasarlanmış, müfredatlandırılmış ve istendik öğrenmeleri hedef almaktadır.

Eğitim teknolojilerine örnek vermek gerekirse kalem, kâğıt ve kitap gibi en eski teknolojiler sıralanabilir. Günümüzde elektronik donanımlar ve bu donanımlar üzerinde çalışan yazılımlar biçiminde de eğitim teknolojileri geliştirilmektedir. Her geçen gün yen bir teknoloji gelişmektedir. Bu gelişimler ile eğitimde teknoloji kullanımı artmıştır. Aslında teknolojinin gelişim de eğitime dayanır. Teknolojinin gelişimi için bilgiye yani eğitime ihtiyaç vardır eğitim gelişimi için teknolojiye ihtiyacı vardır.

Türkiye'de Eğitim Fakülteleri'nin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nü (Computer Education and Instructional Technology) tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak adlandırılmış kişilerdir.

En basit anlamda teknik bilim olarak bilinen teknoloji, kuramsal bilgileri uygulamaya koyma yöntemidir. Bu yöntemle, bilimsel ilkeler, insan makina sistemlerinin tasarlanması, organizasyonu ve işletilmesine uygulanmakta ve fonksiyonel yapılar geliştirilmektedir. Eğitim teknolojisi de daha etkin bir öğrenme-öğretme temini için insan-makine sistemlerinde personel ve öğretim araçlarının faaliyetlerini kontrol eden; çevresel faktörleri artan bir duyarlıkla kontrol altında bulunduran, kuram ile uygulamanın birleştiği ve eğitim işlemlerinin devamlı olarak geliştirildiği uygulamalı bilimsel araştırmalara dayalı bir disiplin alanıdır. Eğitim Teknolojisinin Temel İlkeleri: Amaç, işlev, konu ve yöntem, içerik, program, personel, süreç, çevre, başarı, değerlendirme. Eğitim Teknolojisinin Yararları: Serbesti, Çeşitlilik ve Kalite, birinci kaynaktan bilgi, fırsat eşitliği, yaratıcılık, bireysel öğretim, motivasyon, kopya edilen sistem. Eğitim Teknolojisi Materyalleri Hazırlanırken Dikkat Edilecek İlkeler: Anlamlılık İlkesi, Bilinenden Başlama İlkesi, Çok Örnek İlkesi, Seçicilik İlkesi, Görelik İlkesi, Tamamlama İlkesi, Fonun Anlamlılığı İlkesi, Kapalılık İlkesi, Anlamlılık İlkesi, Algıda Değişmezlik İlkesi, Derinlik İlkesi, Yenilik İlkesi, Basitlik İlkesi, Hedef-Davranış İlkesi, Öğrenciye Uygunluk.

Eğitim Teknolojisinin Temel İlkeleri

Eğitim teknolojisi kuramsal bilgilere dayalı ve uygulamaya dönük bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım belirli temel ilkelere dayanmaktadır.

Amaç: Eğitimde tüm öğrencilerin öğrenmesi yani tam öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanır.

İşlev: Kuramsal bilgiler ve bilimsel ilkeler çerçevesinde eğitimin gerçekleşmesine destek olmak amacıyla uygulama süreçleri geliştirmek ve bunları gerektiğinde tekrarlamak eğitim teknolojisinde temel işlevdir.

Konu ve Yöntem: Eğitim teknolojisi eğitim durumlarını akılcı ve bilimsel bir araştırma konusu yapmaktadır.

İçerik: Eğitim teknolojisi eğitim kuramlarını, eğitimin her alanında bir bütünlük içinde uygulamaya dönüştürür.

Program: Eğitim ve öğretim programlarının içeriğinde devamlılık sağlamak esastır.

Personel: Öğretmen ve öğrencinin etkinliğini arttırmak esastır.

Süreç: Öğrenme ve öğretme süreçlerini, öğrenci farklılıkları ve yeteneklerine uyarlamak esastır.

Çevre: Eğitim yaşantılarının meydana geldiği çevreyi kontrol altına almak eğitim teknolojisinin ilkelerinden biridir.

Başarı: Eğitim teknolojisi öğrencilerdeki başarısızlık nedenlerini irdeleyip öğrenci başarısını arttıracak yeni öneri ve düşünceler üretmekte ve düzenlemeler yapmaktadır.

Değerlendirme: Eğitim teknolojisi eğitimde istenen amaca ulaşma durumunu ölçebilecek ileri düzeyde duyarlı ve objektif bir ortam geliştirmektedir.

Eğitim Teknolojisinin Yararları

Serbesttir: Öğretmen ve öğrenciye zaman ve mekan yönünden serbestlik getirir.

Çeşitlilik ve Kalite: Eğitim teknolojisi çok sayıda çeşitte ve kalitede uygulamalar sağlar.

Birinci Kaynaktan Bilgi: Geleneksel öğretimde öğretmenler genellikle bilgiyi ikinci veya üçüncü kaynaktan verirken, eğitim teknolojisiyle öğrenci birinci kaynaktan bilgiyle daha çok karşılaşır. Ayrıca birinci kaynağı sınıfa getirmenin zor olduğu durumlarda eğitim teknolojisiyle bu kaynaklar ses ve görüntü olarak sınıfa getirilebilir.

Fırsat Eşitliği: Eğitim teknolojisinin geniş kitlelere ulaşabilmesi, öğretim hizmetinin götürülmesi zor olan yörelerde yaşayan, çalışmak zorunda olan, bedensel özrü olan vb. bireylere eğitim fırsatı sağlamaktadır.

Yaratıcılık: Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Eğitim teknolojisi ile öğrencilerdeki yaratıcılık gelişir.

Bireysel Öğretim: Eğitim teknolojisi araç ve uygulamalarının en önemli özelliği öğretimi bireyselleştirmesidir. Öğrenciler kendi hızlarına göre öğrenmektedirler. Ayrıca bu uygulamalar çeşitli olduğundan öğrenciler kendilerine en uygun alternatifi seçerek öğrenmelerini kolaylaştırabilir ve aralarındaki öğrenme hızlarından kaynaklanan farklılıkları en aza indirebilirler.

Motivasyon: Öğrencilerin dikkatini çekmek ve bunu sürdürebilmek, öğrenme isteklerini artırmak için hareketli, renkli materyallerden yararlanmak gerekmektedir. Bu sayede sağlanan yüksek motivasyonla daha nitelikli öğrenme sağlanmaktadır.

Kopya Edilen Sistem: Eğitim sistemlerine her yıl binlerce öğrenci girmektedir. Sayıca artan bu öğrenci kitlesine yeterli materyalleri sunmak gerekmektedir. Eğitim teknolojisi kolayca kopya edilebilir olmalıdır. Bu sayede üretilen teknoloji materyal ya da araç-gerecin tekrar ve başkalarınca da kullanımı sağlanır.

[1]

  1. http://egitimdersi.blogspot.com.tr/2009/08/egitim-teknolojisinin-yararlar.html
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.