Davulga, Emirdağ

Davulga
  Belde  
Afyonkarahisar
Ülke Türkiye
İl Afyonkarahisar
İlçe Emirdağ
Coğrafi bölge Ege Bölgesi
Yönetim
 - Belediye başkanı Salih GÜNDOĞAN (AKPARTİ)
Rakım 950 m (3.117 ft)
Nüfus (2014)Tüik
 - Toplam 2.259
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0272
İl plaka kodu 03
Posta kodu 03630
İnternet sitesi: http://www.davulga.bel.tr

Davulga, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı bir beldedir.

Mahalleler

 • Cumhuriyet Mahallesi,
 • İncik Mahallesi, (Daha önce Emirdağ'a bağlı köy olan İncik, 2007 yılında yapılan referandum ile Davulga'ya mahalle olmuştur.)
 • Fatih Mahallesi,
 • Hisarköy Mahallesi,(Daha önce Emirdağ'a bağlı köy olan Hisarköy, 2012 yılında yapılan referandum ile Davulga'ya mahalle olmuştur.)
 • Karakuyu Mahallesi,(Daha önce Emirdağ'a bağlı köy olan Karakuyu, 2012 yılında yapılan referandum ile Davulga'ya mahalle olmuştur.)
 • Zafer Mahallesi

Hakkında

Afyonkarahisar İli Emirdağ ilçesine bağlı olup, Emirdağ ilçesine 21 km. Afyonkarahisar'a ise 94 km uzaklıktadır. Emirdağ – Yunak karayolu kasabanın içinden geçmektedir. Koordinatlar:38° 58' Kuzey 31° 22' Doğu

Tarihi Gelişimi

MS 3. yüzyıl ve daha ileri yıllarda buranın yerleşim merkezi olduğu tespit edilmiştir. Ağazören Mevki Amarium şehrinin bir uzantısıdır. Burada bulunan paralar ve ören yerleri yerleşim bölgesi olduğunu göstermektedir. Ayrıca Samanlı mevkiinde örenler vardır. Çubuk mevkii ise bu insanların yaylak olarak kullandığı bir yer olarak tespit edilmiştir.

Ancak bu hususta bilimsel bir araştırma yapılmamıştır.

Kasaba halkı 1774 yılında yapılan Osmanlı – Rus savaşından sonra Rusların eline geçen Azerbaycan (Gence – Han) bölgesinden gelmiştir. Bunun dolayı Karabağlı olarak adlandırılmaktadır. Cevat Paşa komutasında Ruslara karşı ayaklanmışlar. Cevat paşa öldürülmüş. (1780) Bunun üzerine Türk boyları Anadolu'ya göç etmeye başlamışlardır. Önce Doğu Anadolu Murat-Fırat ırmakları boyunca ilerlemişledir. Kayseri yakınlarında konaklamışlar, bir kısmı kayseri dolaylarına yerleşmişlerdir. Bir kısmı da daha ileriye gelerek bu bölgeye yerleşmişlerdir. 1800 yıllarında Bolvadin Büyük Karabağ ve Davulga Kasabası kurulmuştur. Daha sonra bu kasabalardan köyler bölünmüş 30 civarında Karabağ köyü olmuştur.

Kayıtlarda Karabağlu, Karabaği olarak geçen Karabağ oymağı, Boz-ulus’a bağlı olup önce Orta Anadolu’ya, sonra Barçınlı Kazası Sivri Karkın Köyü’ne yerleştirilmişlerdir. Ancak buranın su ve otlağının yetersiz olması nedeniyle Sivrihisar yöresine gönderilmişlerdir. Burada da eşkıya zulmüne uğradıkları hususunda şikayette bulunmaları üzerine Tavulga (Davulga), Alikan (Alikel) ve Göl-i Karabağı (Bolvadin-Büyük Karabağ Kasabası) köylerine iskan edilmişlerdir.

1540 kayıtlarına göre oymağın bir kolu Aydın,.bir kolu ise İçel Yörüklerine karışmıştır. Karabağ oymağı Karluk Türkleri’ne kadar dayanır. Divan-ı Lügat’it Türk’te Karluk, ’’Göçebe Türklerden bir bölük adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar. Oğuzlar gibi Türkmen’dirler.’’ biçiminde geçmektedir.Karluk, kar yığını anlamındadır.

Karlukların üç ana oymağından birisi olan Karabağ, onuncu asrın sonlarında bir Türkmen bölgesi olan Mankışlak’tan batıya doğru göçmüşlerdir. Uzun yıllar Erzurum’u yaylak, Musul’u kışlak olarak kullanmışlardır. Eyyubi Devleti’nin kuruluşunda yer almışlardır. Selahattin Eyyubi’nin Karabağ Türkmeni olduğuna dair kuvvetli kanıtlar vardır.

Bu devletin yıkılmasından sonra bir kısım Karabağ, Kafkasya-Erran, bir kısmı da Diyarbakır-Musul bölgesine gider. Zamanla Erran bölgesinin adı Karabağ,oymağın adı da Karabağlı olur. Erran bölgesi 16. yüzyılda Osmanlı toprağına katılır. Bu yüzyıldan sonra Anadolu’ya göçler hızlanır. Karabağ oymağının yöremize iskanı 1540'tan 1712'ye kadar sürdü. Böylece yöremizde üç yerleşim merkezinde Karabağ Türkmeni yaşamaktadır:

Tavulga (Davulga)

Davulga başa geçirilen zırh, miğfer,dağ çileği anlamındadır. Davulga, gülgillerden çiçekleri beyaz ya da açık pembe olan ılıman iklim seven, küçük bir ağaçtır. Ağacının ince gövdesi kahverenginin kırmızıya çalan bir tür çeşidi rengindedir ve dış yüzeyi pürüzsüzdür. Ana gövdenin dibinden birçok yan gövde çıkar. Dağlık alanların tepelere yakın yerlerinde yetişir. Balı pek makbüldür. Yöremizdeki on civarında olan Karabağ köyleri Davulga’dan bölünmedir.

Devlet Arşivinde Karabağ Oymağı Kayıtları

1848

Karahisar-ı Sahib sancağına tabi Emirdağı’nda meskun Bozulus Aşireti’nden Davulga karyesi müdürü İlhan oğlu Ali Efendi’nin hilaf-ı rıza hareketine binaen tedibine karar verilmiştir

Emirdağı’nda Bozulus Aşireti’nden Davulga karyesi sakini Servinaz Hatun’un katili Mehmed, refiki Yunus oğlu Hasan, Kör İsmail ve Aydınlıoğlu Osman ile veresenin muhakemelerine dair Hüdavendigar valisinin resmi yazısı gönderilmiştir.

1853

Emirdağı’nda meskun Bozulus Aşireti’nden Servinaz Hatun’un katili Mehmed Tersane-i Amire’de kürek cezasına çarptırılmıştır.

1861

Karahisar-ı Sahib’e bağlı Emirdağı kazasında meskun Karabağı Aşireti Müdürü İsa Bey’in azliyle yerine vekaleten tayin edilmiş olan Şeyhlü Müdürü Hacı Ahmed Ağa’nın Muslucalu Aşireti Müdürü Mustafa Ağa’nın azliyle yerine vekaleten tayin edilmiş olan Pınarhisar Müdürü Ömer Efendi’nin, Davulga Aşireti Müdürü Hacı Bey’in azliyle yerine vekaleten tayin edilmiş olan Bekir Ağacın, Hanbarcın Müdürü Halil Ağa’nın azliyle yerine vekaleten tayin edilmiş olan Eşref Ağa’nın, Roma(?) Müdürü Ahmed Ağa’nın azliyle yerine vekaleten tayin edilmiş olan Mustafa Ağa’nın ve Baklan Müdürü Mustafa Hasan Bey’in azliyle yerine vekaleten tayin edilmiş olan Abdülmennan Efendi’nin asaletleri icra olunmuştur.

1862

Karahisar-ı Sahib’e iskan edilmek üzere gönderilen muhacirlerin misafir olarak Emirdağı’nda bulunan Davulga Aşireti’nde kaldıklarına dair rapor gönderilmiştir.

1863

Karahisar-ı Sahib’de Emirdağı’nda Karabağ Aşireti’nden eşkıya Arab oğlu Deli Mehmed ve kardeşi Cafer ve Elekoğlu Ahmed ve Bekmezcioğlu Körsarı cezalandırılmışlardır.

Karahisar-ı Sahib Sancağı dahilinde kain Emirdağı’nda meskûn Gülkarabağı Aşireti Müdürü Hamdı Efendi’nin istifasına mebni vekaleten tayin olunan Ali Efendi’nin asalet yetkisi istenmiştir.

Karahisar-ı Sahib Sancağı Emirdağı Kazası’nda Karabağ Aşireti’nden ve eşkıyadan Bursa ile Kütahya arasında Yeşildağ’da Süvari Nizamiye Birinci Alayı Eczacısı Avadis ile Kütahyalı tüccar ve diğer yolcuların emval ve eşyasını gasp etmiş olan Deli Mehmed’in kardeşi Cafer ile oğlu Ahmed, Kör Sarı Ahmed ve Haco hakkında bazı ifadata dair Karahisr-ı Sahib Meclisi mazbata hazırlamıştır

1864

Karahisar-ı Sahib’in Emirdağ kazasında Karabağı Aşireti sabık Müdürü Hamdi Efendi’nin kayırılması ile ilgili rapor hazırlanmıştır

26/12/1951

Emirdağ ilçesinin Davulga bucağı merkezi ile Bademli köyünde doludan zarar gören 313 mükellefin 1951 yılı arazi vergisi kararı terkin edilmiştir.

07/05/1954

Afyon’un Emirdağ ilçesine bağlı Davulga nahiye merkezinde belediye kurulmuştur.

1862 Dava Örneği

Medine-i Karahisâr-ı Sâhib sancağı dâhilinde kâ’in Emirdağı’nda vâki’ Gölkarabağı kazasında sâkin iken tarih-i defterden üç sene mukaddem vefât iden Hamza Oğlu Ahmed bin Hamza’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma Hatun ibnete Habib ile sulbî sağîr oğulları Hamza ve Ebubekir ve Mehmed Ali’ye münhasıra olduğu ba’dehu kable’l- kısme sağîr-i mezbûr Mehmed Ali dahi vefât idüb verâseti validesi mezbûre Fatma Hatun ile li-ebevyn er karındaşları sığar-ı mezbûrdan Hamza ve Habib ve Ebubekir’e inhisârı lede’ş- şer’i’l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra siğâr-ı mezbûrûnun vakt-ı rüşd ve sedâdlarınadeğin tesviyye-i urîrârlarına kıbel-i şer’den vasî nasb u ta’yin olunan valideleri mezbûre Fatma Hatun taleb ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer’le tahrîr ve bi’l-müzâyede bey’ ve bi- hükmi’l-münâsebeti’ş-şer’iyye (?) taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki bervech-i âtî zikr u beyân olunur.Fi’l-yevmi’l-hâdî ‘aşara min Cemâziye’l-âhir sene semâne ve seb’în ve mi’eteyn ve elf.

Hüdavendi'gar Salnamesi'ne Göre (H.1308 - M 1890) Emirdağ’a Yerleşen Oymak-Oba Ve Topluluklar Karabağlı/Bozulus Türkmen aşiretinden olan Karabağ Yörükan cemaatı, Hüdavendigar Livası, İnegöl nahiyesindeve öteden beri Barçınlı ve Bolvadin kazalarında sakin idiler. Barçınlı kazasında kışlayıp Emirdağlarında yaylarlardı. Bademli/Karabağ oymağına bağlıdır.

Oymağin Adı - Yerleşme Yeri - Bağlı Olduğu Topluluk
Karabaği - Barçınlı - Türkmen
Bademli - Emirdağ Kazası - Yörükan taifesinden (Kamanlı)
Göl Karabaği - Emirdağ Kazası - Türkmen taifesinden
Göl Karabaği Boz-Ulus’tandır.
Karabağı - Emirdağ Kazası - Konar-göçer Türkmen Taifesi Karabağ oymağı Boz-Ulus’tandır.
Tavulga (Davulga) - Emirdağ Kazası - Türkmen taifesinden Davulga obası Boz-Ulus’tandır.
1893 Belgelerinde Karabağ Köyleri
Avdan, Bademli, Eşrefli, Tavulga (Davulga)

1899 Belgelerinde Karabağ Nüfusu

Davulga, Bademli ve Eşrefli köylerinde toplam 197 hanede 1 786 kişi yaşamaktadır. 2010 yılına göre Karabağ köylerinde 4929 kişi bulunmaktadır.

Karabağ Köyleri

Davulga, Eşrefli, Yeniköy, (Dalyanoğlu ailesi kurmuştur.) Aliçomak, Bademli, Avdan, Gelincik, Karakuyu, İncik, Daydalı (Dalyanoğlu ailesi kurmuştur), Alikan

Sakarya Savaşında Emirdağ üzerinden Haymana'ya doğru ilerleyen Yunan kuvvetleri 25 Ağustos 1921 günü kasabamızı istila etmiş,harmanları yakmış, koyun sürülerini ve büyük baş hayvanlarını da beraberinde götürmüştür. Ancak emirdağları ve bolvadin arasında kalan karabağ bölgelerine köy ahalimiz silahsız olarak düşmana karşı koymuşlar anlatılanlara göre silah sesi verebilmek için taşı taşa vurmuşlardır.

Domurlu mahallesinde 24 Oğuz boyundan biri olan Boz Ulus ların Toraman ailesi mensupları ve aynı boydan gelme Dalyanoğlu ailesi oturmaktadır. Bu mahallenin tamamı birbiriyle akrabadır ve oğuz geleneği olan aile içine dışardan sızmayı engellemek için sonradan gelen aileleri samanlı ovası mevkiine sevk etmişlerdir. Halen bu mahalleyle diğer mahalleler arasında görünmeyen ama hissedilen bir çizgi vardır.

Kasabamız halkından Yemen, Trablusgarp, Balkan Çanakkale ve Kurtuluş savaşına büyük bir oranda katılım olmuştur. Bu Şehitliklerde Afyonkarahisar – Davulga şehitlerine rastlamak mümkündür.

Davulga Karakol Binası Kitabesi

ماجد محكم نو عرفان نور حيتك مخايل سكا دوولغا

حورمتل مقدس بو ايتيك مافحال بك نجاتى قاممقام

نجاتى قم صد بنم قض نو تكاملده راه

اولونور تخسن تقدير مضاهر

Çevirisi

Davulga sana muhayyel hayatının Nur-u irfan nev mukem macid
Kaim makam Necati bey mahfel ettin bu mukaddes hürmetle
Rah-ı Tekamülde nev kaza benim sadaka-i necatım
Müzahir takdir tahsin olunur.

Anlamı

Bu fani hayatın nurlu ışığı olan bu sağlam, bu şerefli bina kaymakam Necati beyin hediyesidir. Bu eser yeni kazamızın yollarını tamamlayacaktır. Aşiret toplantı yeri Davulga ve civarını koruyacaktır.(Dr. Muharrem Bayar,Araştırmacı-Yazar)

Kasabamız 1955 yılına kadar köy iken 1955 yılında belediyelik olmuştur.ve tarihinde ilk defa il genel meclis üyesi Afyon'a göndermiştir.

Belediye

İlk Belediye Başkanlığına Recep AYRANCI seçilmiştir. Sonra sırayla

Halil ELAGÖZ 1956-1977 5 Dönem
Ahmet GÖR 1977-1989 2 Dönem
Recep UMUT 1989-1994 1 Dönem
İbrahim KIZILTOPRAK 1994-1999 1 Dönem
Necati YAPAR 1999-2004 1 Dönem
Kenan BALİ 2004- 2009 1 Dönem

başkanlık yapmışlardır.

Şuanki belediye başkanı ise 29 mart seçimlerinde şecilen Salih GÜNDOĞAN'dır

Coğrafi Yapısı

Rakımı 900 m'dir. Kasabamızın Güney kısmı dağlıktır. Emirdağ'ın eteklerine kurulmuştur. En yüksek yeri Hotul Baba Tepesi dir. Batısı kuzeyi ve doğusu ovalıktır.

Tarım ve Hayvancılık

Kasabada karasal iklimin hüküm sürmesi akarsuyunun bulunmaması, yer altı sularının 130–170 m'den çıkması sonucu sulu tarıma geçilememiştir.Kasabada bol miktarda tahıl tarımı arpa, buğday yetiştirilmektedir. Bunun yanında az da olda nohut, mercimek, fiğ, yulaf gibi ürünlerde yetiştirilmektedir. Sulu tarıma geçilmesi için ferdi ve kooperatif çalışmaları vardır ancak yeterli başarı sağlanamamıştır.

Kasabada küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık küçük çapta yapılmaktadır.

Davulga Mani

Yeğin olur yaylaların ışkını
Ben neniyim adilenin şaşkını
Arpalar erdi de buğdaylar firik
Benim de sevdiğim gazenin erik

[Mani: Anonim - derleyen: S.G. ]

Meskenimiz oldu Davulga yolu
Yarden ayrılalı gözüm yaş dolu
Salı günü varacağıdım sevgilim
Anayın eteği bütün daş dolu
(anonim)

Kuyunun başına goyduğum hatıl
Yeter sevdiceğim saydığım hatır
Eğer yar olmaya göğnün varısa
Çık Emir Dağı'ndan bana gar getir

Leylek yuva yapar dalın bendine
Hemi bana ettin hemi kendine
Teğmeninden izin almış on güne
Düşememiş nazlı yarim dengine
Karını karına katmak isterim.
Öyle severim sende gezmeyi,.
Ah kepenek keçe yatmak isterim. (S.Çalıkan'dan alıntı.)

Kurumlar

 1. Belediye, 1955
 2. Jandarma Karakol Komutanlığı, 1971
 3. Lise Müdürlüğü, 1992
 4. İlköğretim Okulu Müdürlüğü, 1730
 5. Sağlık Ocağı Tabipliği, 1975
 6. Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü
 7. PTT Memurluğu (01/07/2009 tarihinde kapatıldı)
 8. Kütüphane Memurluğu, 1985

Beldenin yıllara göre nüfusu

Beldenin yıllara göre nüfusu
2014 2259[1]
2013 2373[1]
2012 2297[2]
2011 2392[3]
2010 2552[4]
2009 2616[5]
2008 2773[6]
2007 3086
2000 1904
1997 2044
1990 2770
1985 2461

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.