Busul Han

Busul Han - Türk ve Altay mitolojisinde Bekçi Tanrısı. Buzul Han olarak da tanınır. Kayra Han’ın sarayına giden yolu koruyan diğer bekçidir. Sibirya bölgesi için buzlar ve buzluk alanlar günlük yaşamın sürekli bir parçasıdırlar. Bu nedenle soğukla ilgili kavramların mitolojideki yansımaları çok da fazla abartılı değildir. Adı Buncak Han ile birlikte anılır.

Etimoloji

(Bus/Pus) kökünden türemiştir. Bulandıran, puslandıran anlamına gelir. Bir yere sinmeyi, pusuya yatmayı da ifade eder. Bus/Pus sözcüğü Eski Altaycada buhar anlamına gelir ve yarı saydam bir görüntüyü belirtir. Tunguzcada Mus kökünden türeyen Musun/Musan kelimesi hayalet, ruh demektir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.