Abdürrezzak Kaşanî

Abdurrezzak Kemaleddin b. Ebi'l-Ganâim el-Kâşânî (/-1329). Tam adı Abdürrezzâk b. Ebi’l-Ganâim b. Ahmed Ebi’l-Fazâil b. Muhammed el-Kāşânî’dir.

Ekberî (Muhyiddin Arabi öğretisi) geleneğin önemli yazarlarından birisidir. İlhanlıların hakimiyeti devrinde Kâşân'da (İran) yaşamıştır. Şeyh Nureddin Abdüssamed Natanzî'nin mürididir. En ünlü talebelerinden biri Osmanlı medrese sisteminin kurusucusu, ünlü mutasavvıf Davud el-Kayseri'dir.

Hayatı

Hayatı hakkındaki detayları tespit etmekte güçlük çekilen bir sufidir. Kendisi de çocukluğu ve gençliği hakkında bir sey zikretmemistir.

Buna göre İran'ın cibâl bölgesindeki Kâsân sehrinde dünyâya gelmiştir. Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin çağdaşı olan Alâüddevle-i Simnânî’ye yazdığı mektuptan görüştüğü ve eğitim aldığı hocalar hakkında bilgi almaktayız. Kendisi Sühreverdiyye tarîkatına mensup sufilerden ve Sihâbeddin Sühreverdî’den eğitimini almış olan Şeyh Necîbüddin Alî b. Büzgüs’un halifelerinden Mevlânâ Nûreddin Abdüssamed-i Natanzî ile görüşmüş ve ilk tasavvufi eğitimini de Natanzi'den almıştır. Onu Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerine yönelten de yine Mevlana Nureddin Natanzi olmuştur. Kaşani şeyhinin Fusus ve Yusuf Hemedani'nin Keşf'ini sık sık övdüğünü aktarmıştır. Daha sonra hocası Mevlana Nureddin'den tasavvufi bilgi alanında derinliğini işittiği Mevlânâ Şemseddin Kîşî’nin sohbetinde bulunmuştur. Bu iki hocasına Mevlânâ Nûrüddin-i Eberkûhî, Seyh Sadreddin Rûzbîhân-ı Baklî, Seyh Zahîrüddin-i Büzgüs, Mevlânâ Asîlüddîn ve Ziyâüddin Hasan’ın oğulları Şeyh Nasrüddin ve Sadreddin Konevi'nin talebesi Kutbüddin-i Şîrâzî de dahil olur.

Kaşani Fusus şarihi (yorumcusu) olarak da tanınmış bir sufidir. Kendisi Resîdüddin-i Hemedânî Tebrîz’in yanıbasında Reb’-i Resîdî adıyla ilim adamları için inşa ettiği ve içinde kütüphane, hankâh, medrese, kağıt fabrikası bulunan külliyede 730 senesinde Fusûsu’l-Hikem Serhi’ni tamamlamıştır. Davud el-Kayseri'nin Kâşânî ile karşılaştığı ve ondan Fusus ve Te'vilât dersi göreceği yer de yine Reb’-i Resîdî Hânkāhı olacaktır.

Kaşani'nin Davud el-Kayseri dışında yine bir fusus şarihi olan Bâbâ Rüknâ-yı Şîrâzî,

Eserleri

açıklanmaya çalışılmaktadır.

Göz At

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.