Abdülaziz Bekkine

Bu maddenin tarafsızlığı konusunda kuşkular bulunmaktadır.
Ayrıntılar için lütfen maddenin tartışma sayfasına bakınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce lütfen şablonun yardım sayfasını inceleyiniz. (Ekim 2009‎)

Abdülaziz Bekkine ( 1895 - 1952 ) Alim, Muhaddis, Mütefekkir (Düşünür), Mutasavvıf

Hayatı

Hicri 1313, Milâdi 1895 yılı civarında İstanbul'da dünya'ya geldi. Babası Tüccar Halis Efendi'dir. Tahsiline İstanbul'da Kaptanpaşa Camii İmâmı Halil Efendi'den başlamış, daha sonra Dâr-üt Tedris'e gitmiştir. 1909'da ailesi ile birlikte babasının memleketi Kazan'a (Tataristan) göç etmiş, daha sonra tahsil için Buhara'ya geçerek orada beş sene kadar ilim tahsil etmiştir. 1917 Bolşevik ihtilâli sonrası İstanbul'a döndü. Burada bir müddet Bayezid Medresesine devam etmiştir. Bu sırada Mehmed Zahid Kotku vasıtasıyla Gümüşhanevi Tekkesi'ne giderek, Mustafa Feyzi et-Tekfurdağî'ye intisab etmiştir. Bir süre devam eden seyr-i sülûk'u neticesinde, Mustafa Feyzi Efendi'den 1924'de irşad izni {Hilâfet-i Tamme} ve Râmuz el-Ehadis adlı eserden icazetname almaya muvaffak olmuştur. Tekke arkadaşı Abdullah Hasib Yardımcı'nın 15 Mayıs 1949'da ki vefatını müteakib cemaatin ve tekke'nin başına geçip postnişin olmuş ve bu vazifesini vefat ettiği 2 Kasım 1952'ye kadar yaklaşık 3,5 yıl kadar bu vazifeyi yürütmüştür. Kabri Edirnekapı , sakızağacı şehitliğinde'dir.

Faaliyetleri

Postnişin olduğu yaklaşık 3,5 yıllık süre içinde Tarikat sohbetleri ve Râmuz el-Ehadis adlı eserden Hadis sohbetleri yapmış, yapmış olduğu sohbetler vefatını müteakiben talebeleri tarafından derlenerek yayınlanmıştır. Özellikle Üniversite gençliği üzerinde etkili olmaya çalışan Abdülaziz Bekkine, bu talebelerin Üniversiteyi bitirip özel sektöre geçmek yerine, Üniversite'de kalarak akademik kariyerlerine devam etmelerini ve eğitim ve öğretime katkı sağlamalarını istemiş ve isteği talebeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.Senirkent adlı haftalık yayın organında yazıları yayınlanmıştır.Güşümhanevi dergahı olarak bilinen tekkede kendisinden sonra Mehmed Zahid Kotku görev yapmış.

Öğrencileri

Tanınmış Talebeleri arasında Nurettin Topçu, Hâfız Halil Necati Coşan ve Prof.Necmeddin Erbakan'da vardır. Prof.Necmeddin Erbakan'ın Abdullah Hasib Yardımcı'dan sonra ki ikinci şeyhidir. Hâfız Halil Necati Coşan ise Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin halifelerinden Çırpılarlı Ali Efendi'nin medresesinde yetişmiş bir kimsedir. Özellikle Nurettin Topçu üzerinde son derece etkili olmuş, fikirlerine tesir etmiştir. Topçu Taşralı adlı eserinde yer alan Yıldırımın Huzurunda adlı yazısı Abdülaziz Bekkine'nin vefatı üzerine yaşadığı ruh halini yansıtır.

Eserleri

Ramuz el-Ehadis Tercümesi - Yayına Hazırlayanlar : Lütfi Doğan, Prof.Cevat Akşit, Prof.Osman Çataklı

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 11/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.