Şiîliğin bayram, mâtem ve anı günleri

Şiîliğin bayram, mâtem ve anı günleri, Bu sayfa Şîʿa inançlarınca kabul edilen kutlama, mâtem ve anma günlerinin bir listesidir.

İsnâaşerîyye

Aşağıdaki listede İsnâaşerîyye Şîʿa inancındaki kutlama/mâtem/anma günleri gösterilmiştir.

İsnâaşerîyye Şiîler'i tarafından benimsenen kutlama/mâtem/anma günleri listesi
Tarih Tip Olay (kutlama/mâtem/anma) Notlar
Muharrem
1 MMuharrem Matemi'nin başlaması Rebiü'l-Evvel'in Sekizinci gününe kadar İki ay Sekiz gün devam eder
2 M İmâm Hüseyin'in Kerbelâ'ya varışı, 61 A.H.
3M İmâm Hüseyin ile arkadaşların sularının Kerbelâ'da kesilmesi
7 M Depolardaki suların tükenmesi
9 MTessûa/Şeb-i Aşûre Aşûre Gecesi
10 MAşûre Günü İmâm Hüseyin ile arkadaşlarının şehadeti, 61 A.H.
MŞem-i Gharibe Aşûre Akşamı
12 M Şehîd-i Kerbelâ'yı anma toplantısı ve yemeği Aşûre'nin Üçüncü günü
17 RFil Yılı Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırması
18 RKıble'nin yönünün Mescid-i Aksa'dan Kâbe istikâmetine doğru değiştirilmesi, 2 A.H.
20 M Aşûre'nin Onuncu günü
25 M İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'in şehadeti, 95 A.H.
29/30 M Aşûre'nin Yirminci günü
Sefer
1 R Sıffin Savaşı, 37 A.H.
M Kerbelâ Savaşı'nda esir düşen askerlerin I. Yezid'in Suriye'deki Sarayı olan Emevî Camii'ne girmeleri
7 Rİmâm Mûsâ el-Kâzım'ın doğum günü, 128 A.H. Mâtem dönemine rastgelmesi nedeniyle kutlanılmamaktadır.
10 MKerbelâ esiri ve İmâm Hüseyin'in en genç kızı Zeyneb-i Sâkine'nin şehadeti
M Aşûre'nin Otuzuncu günü
R Ali'nin Nehrevan Zaferi
12 R Selmân-ı Fariî'nin doğumu
17 M İmâm Ali er-Rızâ'nın şehadeti, 203 A.H. Bazı âlimlere göre 29 Sefer ya da 23 Zilhicce
20 M Erba'în Aşûre'nin Kırkıncı günü
28 M Muhammed Peygamber'in ölümü, 11 A.H.
M İmâm Hasan'ın şehadeti, 50 A.H.
Rebiü'l-Evvel
1 R Peygamber Muhammed'in Hicreti
5 RCenâb-ı Masûma-i Kûm'un ölümü
8 M Imâm Hasan el-Askerî'nin şehadeti, 260 A.H.
9 C Eid-i Zehra
C İmâm-ı Zaman Muhammed el Mehdi'nin İmâmeti
14 R I. Yezid'in ölümü
15 R İlk camii olan Kuba Mescidi'nin açılması, 1 A.H.
17 C Peygamberin doğumu, 53 B.H.
C İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın doğum günü, 83 A.H.
18 RÜmmügülsüm bint Ali'nin doğumu
Rebiu'l-Âhir
8 C Hasan el-Askerî'nin doğumu, 232 A.H.
Cemaziy'el-Evvel
1 RHârûn er-Reşîd'in ölümü
10 RCemel Savaşı
14 MFatıma Zehra'nın şehadeti, 11 A.H. Bazı âlimlere göre ayni ayın On Üçünde ya da Cemaziy'el-Ahîr'in Üçüncü günü
15 C İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'in doğum günü 37 A.H. Cemaziy'el-Ahîr'in Onbeşinci günü; diğer bazı âlimlere göre ise Şaban'ın Beşinci günü
Cemaziy'el-Ahîr
13 RAbbas bin Ali'nin annesi Umm ul-Banin'in ölümü
20 CFatıma'nın doğumu, 8 B.H.
26 M İmâm Muhammed Nâkî'nin şehadeti Bazı âlimlere göre Recep'in Üçü
Recep
1 C İmâm Muhammed Bakır'ın doğumu, 57 A.H.
7 C Abbas bin Ali'nin doğumu, 36 A.H. Bazı âlimlere göre Şaban'ın Dördü
10 C Muhammed el-Takî‘yyî’l Cevâd'ın doğumu, 195 A.H.
13 C Ali el-Mûrtezâ'nın doğumu, 23 B.H.
15 M İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın ölümü
18 R Hazret-i İbrahim'in ölümü
20 C Zeyneb-i Sâkine'nin doğumu
22 C Koo'nda (masa akşam yemeği) İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın niyâzı
24 R İmâm Hüseyin'in oğlu Ali Aşkar'ın doğumu
25 M İmâm Mûsâ el-Kâzım'ın şehadeti
26 R Ebu Talib'in ölümü
27 CMiraç Bayramı/Yeum-i-Bi'eset
28 M İmâm Hüseyin'in Medine'den Kerbelâ'ya gitmek üzere yola çıkması, 60 A.H.
Şaban
1 C Zeyneb bint Ali'nin doğumu, 6 A.H.
3 C İmâm Hüseyin'in doğumu, 4 A.H.
4 C Hazret Gazi Abbas'ın doğumu
5 R İmâm Hüseyin'in oğlu Ali el-Ekber'in doğumu
R Cenâb-ı Fatımat'uz-Zehra'nın vefâtı
7 R Kasım ibn Hasan'ın doğumu
14 R Berat Kandili
15 C İmâm-ı Zaman Mehdi'nin doğumu
Ramazan
4 RTevrat'ın Musa'ya indirilmesi Tevrat'ın Musa Peygamber'e gönderilmesi
10 R Cenâb-ı Haticet'ül-Kübrâ'nın vefâtı
12 R İncil'in İsa'ya indirilmesi İncil İsa Peygamber'e gönderildi
15 R İmâm Hasan'ın doğumu
17 R Müslümanlar'ın kazandığı ilk savaş olan Bedir Muharebesi
18 R Zebur'un Davut'a indirilmesi Zebur Davud Peygamber'e gönderildi
19 M Şeb-i-Kadr - Yevm-i-Zerbat İmâm Ali'nin kafasından zehirli bir kılıçla yaralanması, 40 A.H.
20 R Mekke'nin Fethi Mekke'nin Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi
21 M Şeb-i-Kadr - İmâm Ali'nin şehadeti, 40 A.H. İmâm Ali'nin zehirli bir kılıçla yaralanması neticesinde vefât etmesi, 40 A.H.
22 R Kur’ân-ı Kerîm'in indirilmesi Kur’ân-ı Kerîm Peygamber Muhammed'e gönderilmeye başlandı
xx RCumaat'ul-Vida Ramazan'ın son Cuma günü
Şevval
1 CRamazan Bayramı
2 RHendek Muharebesi
8 MYavm-i-Gam Bâki Mezarlığı'nın tarafından Abdülaziz el-Suud tâhrip edilmesi
9 RHatice bint Hüveylid'in Muhammed Peygamber ile evlenmesi
10 R İmâm-ı Zâman Muhammed el Mehdi'nin gayba haline çeçmesi
15 R Hamza ibn ‘Abd el-Muttalib'in Uhud Savaşı'nda şehadeti, 3 A.H. Mefatih & Allame Cevâdi'ye göre
29 R Ebu Talib'in doğum günü
Zilkade
1 RCenâb-ı Mâsum-u Kûm'un doğumu
6 R Hudeybiye Antlaşması, 6 A.H.
11 C İmâm Ali er-Rızâ'nın doğumu, 148 A.H.
25 RDehvûl'u-Arz Bayramı Yeryüzünün yaradılması ve iskâna açılması
R Kâbe'nin inşaası
R İbrahim'in doğumu
R İsa'nın doğumu
29 M Muhammed el-Cevâd'ın şehâdeti, 220 A.H.
Zilhicce
1 RFatıma ile Hazreti Ali'nin evliliği, 2 B.H.
3 R Hazret-i Âdem'in dünyevî hazları terk ederek ruhâni aydınlanma amacıyla zühd hayâtı tercih edişinin kabulü
7 M İmâm Muhammed Bakır'ın şehadeti, 114 A.H.
8 Mİmâm Hüseyin'in Mekke'den Kerbelâ'ya doğru yola çıkması, 60 A.H.
9 RArife Günü Ayrıca, Arife Orucu'nun da tutulduğu gündür
M Müslim bin Âkil ile Hazrat Hani ibn Urve'nin Kûfe'de şehadetleri, 60 A.H.
10 CKurban Bayramı
15 C İmam Ali Naki'nin doğumu, 212 A.H. Bazı âlimlere göre ise Receb'in İkisi ya da Beşi
16 M Zeyneb bint Ali'nin vefâtı
18 C Gadir-i Hum Hâdisesi
19 RFatıma'nın Hazreti Ali'nin evine gelin gidişi
23 R Ferizand-ı Muslim'in şehadeti, 60 A.H.
24 CMübahele Ayeti Bayramı
27 R Cenâb-ı Masum-i Temmâr'ın vefâtı, 60 A.H.
Sembol tipleri: C = Kutlama, M = Mâtem, R = Anma;

Kaynak: Jaffery Welfare Trust: 2009 İslâmî Takvîm & çeşitli takvîm ve almanaklar.


Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.