Sehen Han

Sehen Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Bilgelik Tanrısı. Bilgeliği ve öğreticiliği temsil eder. İnsanlara öğütler verir ve geçmişte yaşanan olayları anlatır.

Etimoloji

(Çeç/Çes/Seh/Ses) kökünden türemiştir. Yakutçada anlatıcı demektir. Çeçen kelimesi diğer Türk lehçelerinde hatip anlamına gelir. Moğolcada Sehe (Eski Moğolca Sekege) sözcüğü zeka, anlayış, Çeçen/Sesen/Sisen/Titen ise bilge manası taşır.

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.