Kapadokya Yunancası

Yunanca
Ana dili olanlar Yunanistan, eskiden Kapadokya ve civarı.
Konuşan sayısı Çok az, evvelden yok olduğu sanılmaktaydı.  (tarih gerekli)
Dil aileleri
Varsayılan
  • Yunanca
Yazı sistemi Yunan alfabesi
Dil kodları
ISO 639-1 (Yok)
ISO 639-2 ine
ISO 639-3 cpg

Kapadokyaca, başka tanımlamalarıyla Ürgüpçe, Kapadokya Yunancası veya Anadolu Yunancası, Yunanca dilinin bir temel lehçesi olup eskiden Kapadokya'da yaşayan Yunanlar tarafından konuşulmaktaydı. 1920'lerdeki Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus mübadelesinden sonra, Kapadokyaca konuşanlar Yunanistan'a göç edilmeye zorlandılar ve orada özellikle orta ve kuzey Yunanistan olmak üzere çeşitli yerlere yeniden yerleştirildiler. Kapadokyalılar hızla Standart Modern Yunancaya geçtiler ve kendi dillerinin 1960'lardan beri yok olduğu düşünülüyordu. 2005 Temmuz'unda, Mark Janse (Roosevelt Academy, Middelburg) ve Dimitris Papazachariou (Patras Üniversitesi) Orta ve Kuzey Yunanistan'da hâlâ kendi dillerini akıcı olarak konuşan Kapadokyalılar keşfettiler. Bunların arasında ebeveynlerinin ve büyükanne-babalarının aksine dillerine karşı oldukça olumlu bir tavrı olan 3. kuşaktan orta yaşlılar vardı. Yunanistan'a ilk gelen grup Kapadokyaca konuşmaya daha az eğilimliydi ve çoğu zaman konuşma sırasından Standart Modern Yunancaya geçmekteydi. Kapadokyaca konuşanlarla ve dil kullanımları ile ilgili bir araştırma halen hazırlanmaktadır.

Tarihçe ve araştırmalar

Kapadokyaca, Bizans Yunancasından türemiştir. 1071'deki Malazgirt Savaşının ardından Kapadokya, Yunanca konuşan dünyadan kopmuş, bölgenin hâkim dili Türkçe olmuştu.

Bu dil hakkında en eski belgeler, Konya'da yaşamakta olan Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve oğlu Sultan Veled'in Türkçe-Farsça karışık yazdığı şiirlerdir. Bu metinleri anlamlandırmak zor olmuştur çünkü Arapça yazıyla yazılmışlar ve Rumi kendi yazılarında sesli harfleri işaretlememiştir.

Çoğu Kapadokyalı, Karamanlıca olarak adlandırılan Yunan alfabesiyle yazılan Türkçe kullanıma geçmiştir. Yunancanın kullanılmaya devam ettiği yerlerde ise (Sille, Kayseri yakınında köyler, Çamlıca (antik adıyla Pharasa, eski adıyla Faraşa kenti ve yakınındaki köyler) dil, civarda konuşulan Türkçeden büyük oranda etkilenmiştir. Ortaçağ Kapadokyacası ve erken Modern Kapadokyaca ile yazılmış yazılı metinler yoktur. Çünkü bu dilin edebi bir geleneği yoktu ve hâlâ da yoktur. Kapadokyacanın en eski tasvirleri 19. yüzyıldan kalmadır ama genelde pek dikkatli hazırlanmamışlardır.

Kapadokyacanın yayımlanmış ilk güvenilir grameri, Oxford Üniversitesi'nden Richard MacGillivray Dawkins (1871-1955) tarafından hazırlanmış, onun 1909-1911 yılları arasında yaptığı alan çalışmasına dayalı olan "Modern Greek in Asia Minor. A study of dialect of Silly, Cappadocia and Pharasa." (Küçük Asya'da modern Yunanca. Sille, Kapadokya ve Çamlıca lehçelerinin bir incelemesi) adlı eserdir.

Nüfus mübadelesinden sonra birkaç Kapadokyaca lehçesi (Uluağaç, Aravan, Akso ve Anaku) Atina'daki Küçük Asya Araştırma Merkezi (Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών) araştırmacıları tarafından tarif edilmiş ve bir seri gramer tanımlanmıştır (ancak bütün Kapadokyaca konuşan köyler incelenmemiştir). Çamlıcalı rahip Teodoridis de bazı halk hikâyeleri yayımlamıştır.

Yakın yıllarda Kapadokyaca üzerine yapılan araştırmalar tekrar artmıştır. Yakın zamanda Yunanistan'da keşfedilen Kapadokyaca konuşanlar da muhtemelen yeni gramer, sözlük ve ilgili metinlerin de ortaya çıkmasına yol açacaktır.

Dilbilimde Kapadokya Yunancası bir dilin ölümünün ilk belgelenmiş örneklerinden biri olarak sayılır. Ayrıca bir Hint-Avrupa dilinin Hint-Avrupa grubundan olmayan başka bir dilin özelliklerini özümsemesi bakımından da önemli sayılır. Bu özümsemeler özellikle güneybatı Kapadokya'da belirgin olmuştur, sesli harf uyumu ve söz sıralamasında fiilin sonda kullanımları bunların arasındadır.

Özellikleri

Kapadokyacadaki Yunanca unsuru büyük ölçüde Bizans kökenlidir. Örneğin, "kapı" anlamına gelen θír veya tír, (klasik ve) Bizans Yunancasıdaki θύρα (Modern Yunancada θύρα)'dan kaynaklanır; píka veya épka ("ben yaptım"), Bizans Yunancası έποικα (Modern yunanca έκανα)'dan kaynaklanır. Diğer, Bizans-öncesi eskimiş kullanımlara örnek olarak, eski Yunancadan εμός, σός ve benzeri süzcüklerden mó(n), só(n) gibi iyelik zamirleri oluşturulması ve eski Yunancadaki tekrarlama eki -(i)sk- 'den türemiş olan -išk- kullanarak süregiden kipi (imperfect tense) oluşturulması gösterilebilir. Her seviyede Türkçenin etkisi görülebilir. Kapadokyaca ses sisteminde Türkçe ı, ö, ü ünlü harfleri ve Türkçe kökenli b, d, g, š, ž, tš, dž ünsüz harfleri vardır (gerçi bunların bir kısmı damaksıllaşma (pallatalization) yoluyla Yunancaya da girmiştir). Türkçe ünlü uyumu olan sözcüklere örnek olarak Türkçe düşünmekten türemiş düšündǘzu ("düşünüyorum") (Malakopi lehçesinde), Türkçe padişahtan türeme patišáxıs < patišáxis ("kral") gösterilebilir (Delmeso şivesinde). Kapadokyacada isim morfolojisinin başlıca özelliği, bitişken isim çekiminin (agglutinative declension) zaman içinde giderek ortaya çıkması, dilbilimsel cinsiyet ayrımının ise giderek yok olmasıdır. Örneğin, néka "(nötür) kadın" (dişil, kadınsı anlamında), -in halinde (genitif hal) néka-ju; çoğul nékes; çoğul ve -in hali, nékez-ju (Ulağaç lehçesinde). Türkçeye has bir diğer özellik, ismin -i halinin kesinlik belirtmesidir, örneğin likos ("kurt"; ismin yalın hali) ve liko ("kurdu"; ismin -i hali). Bitişken şekiller fiil çekimlerinde de görülebilir; örneğin geçmiş zamanın hikâye (pluperfect) kipinde írta ton (Delmeso lehçesinde) Türkçe geldi idi (geldiydi) örneğine dayalıdır. Kapadokyacada sözcük sıralaması konu ve önemliliğe göre belirlenmesine rağmen, Türkçedeki özne-nesne-yüklem sıralamasına doğru bir eğilim vardır.

Yunan Kapadokya lehçelerinin ortak özelliği hepsinin Türkçe etkisi altında Bizansçadan evrimleşmiş olmalarıdır. Öte yandan bu lehçeler izole köylerde oluşmuştur. Bunun sonucu çeşitli Kapadokya Yunanca lehçeleri oluşmuştur.

Şiveler

Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 12-15 yüzyıllarda, Yunanca lehçelerinin dağılımı. Sarı, modern Yunancanın temelini oluşturacak olan Bizans gerileme dönemi koinisi; turuncu, Pontusça; yeşil, Kapadokyaca.

Dış bağlantılar

Kaynakça

Rumi ve Sultan Veled

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.