Diyakritik işaretler

Diyakritik im almış bir a harfi.

Diyakritik imler (veya ayırıcı işaretler, düzeltme işaretleri) Türkçe de dahil birçok dilde mevcut harflere yapılan bir takım eklentilerdir. Örneğin Latin harflerine geçiş döneminde Türkçedeki ş sesini karşılamak için yeni arayışlara gidilmiş ve mevcut S harfine bir çengel eklenerek, o zamanlar hiçbir dilde olmayan Ş harfi elde edilmiştir. O > Ö veya A > Â ya da Y > Ý gibi harfler diyakritik imlere örnektir.

Tilde ve N harfinden oluşan Ñ harfi

Bazı diyakritik imler

( ´ ) Vurgu imi (akute)

Áá Éé Íí Óó Úú Ćć Śś Ńń Ýý Źź

Vurgu imi (´): Sağa yatık olarak kullanılır. Aslında sesli-sessiz bütün harflerin üzerine gelebilmesi mümkündür. Kimi zaman işaretli harf üzerinde bir duraksama veya hece bölünmesiyle ortaya çıkar. Türki dillerde iki işlevi vardır:

 1. Vurgunun hangi hecede olduğunu işâretler. Bazen eşsesli kelimeleri birbirinden ayırmaya yarar. Meselâ, Rusçada ve Yunanca’da hemen her kelimede kullanılır, çünkü vurgunun hangi hecede yer aldığını göstermeye yarar. Böylece aynı yazılışa sâhip kelimeler de birbirinden ayrılabilir. Böyle bir vurgu uygulaması Türkçede pek mümkün değildir, çünkü hece vurgusu Türk dilinin yapısı gereği çok fazla değiştirilemez, başka heceye kaydırılamaz. Vurgunun değiştirilmesi ile kelimenin manası değişmez. Konuşma dilinde bunu ayırt edebilmek için özel bir çaba sarf edilmez. Bu nedenle de vurgunun ayrıca gösterilmesine gerek yoktur. Türki Kiril alfabelerinde Rusçadan gelen kelimelerde kullanılır.
 2. Üzerinde bulunduğu harfin ses değerini vurgulayarak değiştiren bir işarettir. Seslerin (harflerin) aslında biraz uzatılmasını sağlar.

( ` ) Aksan imi (grave)

Àà Èè Ìì Ùù Òò

Aksan İmi (ˋ):Sola yatık olarak kullanılır. Sözcüğün aksanlı olarak seslendirilmesine imkan tanır. Türkçede aksanlı okuyuş ancak bazı harflerin inceltilmesiyle mümkündür. Batı dillerinin aksine bu işareti Türkçede yalnızca sessiz harflerde kullanmak mümkündür. Daha çok diksiyona dayalı bir farklılığı gösterir.

( ^ ) Düzeltme imi (zirkumfleks)

Ââ Êê Îî Ôô Ûû Ĵĵ Ŝŝ Ĝĝ Ĉĉ Ĥĥ Ŷŷ Ŵŵ

Düzeltme İmi (ˆ): Türkçede yalnızca sesli harflerin üzerine gelir. Harfin ince okunmasını sağlar. Örneğin: Kar (yağış türü) ve Kâr (kazanç).

Türkçede sessiz harflerde kullanımı öngörülmemiştir.

( ¯ ) Uzatma imi (makron)

Āā Ēē Ōō Īī Ūū

Uzatma İmi (ˉ): Üzerine geldiği sesli harfin (inceltilmeden) uzatılmasını sağlar. Bu harfler özellikle Letoncada kullanılır. Türkçedeki sesli harflerle örnek verilecek olursa: Tārih, Bāzı, Hākan, İşāret...

( ˘ ) Kısaltma imi (breve)

Ăă Ĕĕ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ

Kısaltma İmi ( ˘ ): Harflerin kısa bir söyleyiş kazandırılarak telafuzlarını sağlar. Sesli harflerde bu kısalık ancak gırtlaksı sesler çıkarmakla mümkündür. Bu nedenle sesli harflerde gırtlaksı sesleri temsil eden bir işaret haline gelmiştir.

Sesli harflerde

Türkçenin ses yapısında sesli harfe çok kısa bir söyleyiş kazandırır. Çok hızlı ve kısa olarak söylenen Ă-aa, Ĭ-ıh, Hă!, Hĕ!, Hĭ!, Ăh... gibi ünlemler bu kısalığı anlamak için örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bu sesli harfler Arapçadaki gırtlaktan çıkarılan Ayın (ع) harfinin türevleri (çekimli/harekeli biçimleri) olduğu için gırtlaksı harfleri göstermek için de kullanılır. Örneğin: Ĭlm (İlim), Ŭmum, Ăsker, Ĭtr (Itır)...

Türkçede kısaltma imi özellikle el yazısında İnceltme İmi ile karışma ihtimali nedeniyle sesli harflerde tercih edilmemiştir.

Sessiz harflerde

Aslında Kısaltma İminin sessiz harflerde kullanımı öngörülmemiştir. Fakat Yumuşatma İmi ile çok benzer bir şekle sahip olduğu için bu iki işaret birbirinin yerine kullanılır hale gelmiştir (aralarındaki fark ortadan kalkmıştır) ve sessiz harflerde de bu işaret kullanılmıştır. Örneğin Türkçedeki Ğ (Yumuşak G) harfi... Karon ile gösterilen harfler Breve ile de gösterilebilir: Ťť (Breve: Ťt̆ ) veya Ďď (Breve: Ďd̆ )...

( ˇ ) Yumuşatma İmi (Karon)

Ǧǧ Čč Šš Žž Ňň Ťť Ďď Řř

Yumuşatma imi ( ˇ ): Harflerin yumuşak bir söyleyiş kazandırılarak telafuzlarını sağlar. Sessiz harflerde bu yumuşatma ancak ses değerini değiştirmekle mümkündür. Bu nedenle ortaya farklı sesler (yani farklı harfler) çıkar.

Sesli harflerde

Aslında Yumuşatma İminin sesli harflerde kullanımı öngörülmemiştir. Fakat Kısaltma İmi ile çok benzer bir şekle sahip olduğu için bu iki işaret birbirinin yerine kullanılır hale gelmiştir (aralarındaki fark ortadan kalkmıştır) ve sesli harflerde de bu işaret kullanılmıştır. Örneğin Ě (Gırtlaksı E ) harfi...

Sessiz harflerde

Harflerin ses değerini değiştirerek yeni harfler oluşturur. Örneğin:

( ° ) Halka imi (ring)

Åå Ůů

Halka İmi ( ° ): Çok sık kullanılmayan bir işarettir. İskandinav ülkelerinin alfabelerindeki harflerin üzerinde kullanılır. Bu harfin en bilinen örneklerinden birisi Ångström simgesidir ve Å ile gösterilir. İsveçli ünlü fizikçi Anders Jonas Ångström'ün adından gelir.

( ¸ ) Çengel imi (sedil)

Çç Şş Ģ Ţţ Ļļ Ķķ Ņņ Ŗŗ

Türkçede yalnız sessiz harflerde kullanılır. Harflerin ses değerlerini değiştirir.

( ˛ ) Kanca imi (ogonek)

Ąą Ęę Įį Ųų Ǫǫ

Yalnızca sesli harflerde kullanılır. Damaksı sesleri göstermek için tercih edilir.

( ¨ ) Çiftnokta imi (umlaut)

Öö Üü Ää Ëë Ïï Ÿÿ

Türkçede ve pek çok dilde yalnızca sesli harflerde kullanılır. Ÿÿ ise pek çok dilde Türkçedeki İ sesine denk gelir. Çünkü bu dillerde Y Türkçedeki "I" sesini gösterir. Örneğin: Kyrgyz (Kırgız okunur). Bu durumda Türkçedeki İ sesi ise Ÿ olarak da gösterilir. Örneğin: Ÿkÿ (İki).

( ~ ) Dalga imi (tilde)

Ãã Õõ Ĩĩ Ũũ Ññ

( ˙ ) Üstnokta imi (süperdot)

Ċċ Ġġ Żż İi Ėė

Genellikle Türkçede bulunmayan doğal vurgulu (emfatik) harfleri göstermek için kullanılır.

( . ) Altnokta imi (subdot)

Ḳḳ Ṃṃ Ṛṛ

Türkçede özellikle el yazısında Çengel ile Altnokta farkı ortadan kalkmıştır.

( ̵ ) Ortaçizgi (stroke)

Ƀƀ Ƶƶ Ɍɍ Đđ Ŧŧ Ҟҟ Ᵽᵽ

Ortaçizgili harfler el yazısında zaman zaman kulanılmakla beraber bunların aslında ses değerleri açısından herhangi bir işlevi yoktur ve genellikle eşsesli kelimeleri ayırt etmekte veya bir el alışkanlığı olarak kullanılmaktadır. Çoğu zaman vurgulu ve kalın bir söyleyişi göstermeye yarar. Buna karşın kimi dillerde ses değerini de değiştirdiği uygulamalar vardır.

Diğer Örnekler: Ƀağ (bahçe) ve Bağ (düğüm), Ҟurt (yırtıcı) ve Kurt (larva), Ᵽas (oksitlenme) ve Pas (iletme), Roman (kitap) ve Ɍoman (millet adı) farkları...

Diyakritik işaretlerin tüm harflere eklenmesi

Karakter Eşlem aracında yer alan ve adının başında Combining (kombine/eklemlenebilir) yazan işaretler herhangi bir harften sonra eklendiğinde o işaret otomatik olarak harfin üzerine yerleşir. Tüm Combining (Kombine) işaretleri görmek için Unicode (Ünikod) bir karakter kümesi seçmek gereklidir. Örneğin Lucida Sans Unicode gibi... Burada dikkat edilmesi gereken hususu herhangi işaretin Normal biçimi ile Combining (Kombine) biçiminin görüntüde birbiri ile aynı olduğudur. Normal biçim kullanıldığında harfin üzerine eklenmez, yanında durur. Bu nedenle adının başında Combining (Kombine) yazan işaret seçilmelidir. Örneğin: Combining Acute Accent, Combininig Tilde gibi...

Uygulamaya örnek

Herhangi bir harfe, mesela "M" (veya küçük "m") harfinin üzerine dalga (tilde) işareti ( ̃ ) eklenmek istendiğinde bu harfin işaretli biçimi karakterler arasında bulunamıyorsa şu işlemler uygulanır:

Bazı combining (kombine/eklemlenebilir) işaretler

Bu işaretler aşağıdan kopyalanarak herhangi bir harften sonra yazıldığında harfin üzerine eklenir. Aşağıdaki işaretler kesinlikle bu simgelerin normal biçimleri değildir. Combininig (eklemlenebilir) halidir.

 • ( ̀ ): Combininig Grave (Kombine Aksan)
 • ( ́ ): Combininig Akute (Kombine Vurgu)
 • ( ̃ ): Combininig Tilde (Kombine Dalga)
 • ( ̂ ): Combininig Circumflex (Kombine Şapka)
 • ( ̄ ): Combininig Macron (Kombine Uzatma)
 • ( ̈ ): Combininig Diaeresis (Kombine Çiftnokta)
 • ( ̌ ): Combininig Caron (Kombine Yumuşatma)
 • ( ̊ ): Combininig Ring (Kombine Halka)
 • ( ̛ ): Combininig Horn (Kombine Duyarga)
 • ( ̇ ): Combininig Superdot (Kombine Üstnokta)
 • ( ̍ ): Combininig Superline (Kombine Üstçentik)
 • ( ̩ ): Combininig Subline (Kombine Altçentik)
 • ( ̦ ): Combininig Subcomma (Kombine Altvirgül)
 • ( ̧ ): Combininig Cedilla (Kombine Çengel)
 • ( ̨ ): Combininig Ogonek (Kombine Kanca)
 • ( ̱ ): Combininig Submacron (Kombine Altçizgi)
 • ( ̰ ): Combininig Subtilde (Kombine Altdalga)
 • ( ̭ ): Combininig Subflex (Kombine Altşapka)

Bazı dillerde diyakritik imler

 • Almanca = ä, ö ve ü.
 • Çekçe = á, č, ď, é, ě, í, ň, ó, ř, š, ť, ú, ů, ý ve ž
 • Esperanto = ŭ, ĉ, ĝ, ĥ, ĵ ve ŝ.
 • Estonca = ä, ö, ü ve õ
 • Faroe Dili = á, ð, í, ó, ú, ý, æ ve ø.
 • Fince ve İsveççe = ä, ö, å ve bazı yabancı sözcüklerde š ž.
 • Fransızca = à, é, è, ê, â ve œ.
 • Guaraní Dili = Ã, Ẽ, G̃, Ĩ, Ñ, Õ, Ű ve .
 • İspanyolca = ñ, ó, í, ú ve á
 • İsveççe = ä, å ve ö
 • İzlandaca = á, ð, é, í, ó, ú, ý ve ö
 • Kürtçe = ç, ş, î ve û
 • Lehçe = ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź ve ż.
 • Letonca = ā, ē, ī, ū, ŗ, ļ, ķ, ņ, ģ, š, ž ve č
 • Litvanyaca = a, ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū ve ž.
 • Livonyaca = ā, ä, ǟ, ḑ, ē, ī, ļ, ņ, ō, ȯ, ȱ, õ, ȭ ŗ, š, ț, ū ve ž.
 • Macarca = á, é, í, ó, ú, ő, ű, ö ve ü
 • Maltaca = ċ, ġ, ż ve ħ.
 • Norveççe ve Danca = æ, ø ve å.
 • Rumence = ă, â, î, ş, ș ve ț
 • Slovakça = á, ä, č, ď, é, í, ľ, ĺ, ň, ó, ô, ŕ, š, ť, ú, ý ve ž
 • Türkçe = ç, ş, ğ, ü, ö, â, û, ı, î ve İ

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.